งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การฟัง ดู คิดและพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การฟัง ดู คิดและพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การฟัง ดู คิดและพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4

3 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การฟัง และการดู สารทุกประเภท มี จุดมุ่งหมายแตกต่าง กัน แต่ผลของการ ฟังและการดู คือ การ รับรู้และความเข้าใจ ตรงกันระหว่างผู้ส่ง สารและผู้รับสาร

4 การฟังและการดู อย่างมีวิจารณญาณ คือการฟังและดูโดยใช้ สติปัญญาไตร่ตรองใน การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าและวินิจฉัย สารที่ฟังและดูอย่างมี เหตุผล

5 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การ ฟัง การ ดู วิจารณ ญาณ สติปัญ ญา ไตร่ตร อง วิเคร าะห์ วิจารณ์ ประเมิน ค่า วินิจฉั ย เหตุ ผล สาร

6 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ นักเรียนควรหา โอกาสไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ หรือชม การแสดงนิทรรศการที่ ให้ความรู้และฟังการ บรรยายในโอกาสต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาให้เป็น ผู้มีวิจารณญาณในการ ฟังและการดูยิ่งขึ้น

7 การใช้ วิจารณญา ณ วิเคราะห์สารที่ ฟังและดู วิจารณ์สารที่ ฟังและดู ประเมินค่าสาร ที่ฟังและดู แนวท าง

8 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การวิเคราะห์สารที่ฟังและดู สามารถทำได้ก่อนการฟังและดู ในขณะที่กำลังฟังและดู หรือ หลังจากฟังและดู

9 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ก่อนการฟังและดู วิเคราะห์เพื่อ ให้ทราบว่า สารที่กำลัง จะฟังและดูเป็นสาร ประเภทใด เช่น สารที่ ให้ความรู้ สารที่ให้ ความเพลิดเพลิน สารที่ โน้มน้าวใจ ก่อนการฟังและดู วิเคราะห์เพื่อ ให้ทราบว่า สารที่กำลัง จะฟังและดูเป็นสาร ประเภทใด เช่น สารที่ ให้ความรู้ สารที่ให้ ความเพลิดเพลิน สารที่ โน้มน้าวใจ

10 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ขณะฟังและดู ตั้งใจ ฟังโดยแยกเนื้อหา ออกเป็นส่วน ๆ เช่น แยกข้อเท็จจริงออก จากข้อคิดเห็น แยก ใจความสำคัญออก จากพลความ

11 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ หลังการฟังและดู นำ ข้อมูลที่ได้โดยใช้ ความคิดวิเคราะห์ จำแนกแต่ละประเด็น แล้วสรุป ขั้นต่อไป เขียนบันทึกไว้หรือ นำไปใช้ในการพูดหรือ เขียนแสดงความ คิดเห็น

12 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การวิจารณ์สารที่ ฟังและดู เมื่อได้ฟัง และดูสารประเภท ใด ต้องฝึกวิจารณ์ สารนั้น เพื่อแสดง ความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผล

13 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ แนวทาง ปฏิบัติ พิจารณา รายละเอียดของ สาร นำทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทาง ทำความเข้าใจแต่ละ ประเด็นให้ชัดเจน แสดงความคิดเห็น อย่างมีหลักการ 1.1. 2.2. 3.3. 4.4.

14 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การประเมินค่าสารที่ ฟังและดู ถือเป็นขั้น สูงสุดของการฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณ เพราะเป็นขั้นที่ทำให้ ได้รับแนวคิดที่เป็น ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้

15 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิธีประเมินค่าของสารที่ ฟังและดู คือ ประมวล เหตุผลทั้งหมดแล้วแสดง ความคิดเห็นว่า สารนั้นมี ข้อดีหรือข้อเสียประการ ใด ทำให้ทราบว่าได้รับ ประโยชน์อย่างไรบ้าง และเป็นการตรวจสอบ ตนเองว่า ประสบ ผลสำเร็จมากน้อย เพียงใด

16 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ เป็นข้อมูลการแสดง ความคิดเห็น เป็นข้อมูลการ ตัดสินใจ เป็นข้อมูลการ แก้ปัญหา 1.1. 2.2. 3.3.

17 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การฟังและดูอย่างมี วิจารณญาณ ทำให้ได้ ข้อมูลที่มีคุณค่า เป็น ประโยชน์ที่สามารถนำมา ประกอบการแสดงความ คิดเห็น จึงควรจัดเก็บ ข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ เช่นบันทึกไว้ใน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

18 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ นอกจากจะได้รับ ความรู้ ยังได้รับ แนวคิดและแนวทางที่ เป็นประโยชน์ในการ ตัดสินใจและแก้ปัญหา ทั้งปัญหาส่วนตนและ ปัญหาส่วนรวม

19 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ สรุป การฟังและการดู อย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะที่ช่วย พัฒนาให้เป็นผู้ที่มี ความสามารถในการ ใช้ความคิดอย่างมี ระเบียบ มีคุณค่าและมี เหตุผลอย่างแท้จริง


ดาวน์โหลด ppt ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การฟัง ดู คิดและพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google