งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Facies analysis. การศึกษาถึง facies และการลำดับชั้น หินเป็นวิธีการที่จะทำให้ทราบถึงสภาพ แวดล้อยของการสะสมตัวของหิน ตะกอน ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของสภาพแวดล้อมนั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Facies analysis. การศึกษาถึง facies และการลำดับชั้น หินเป็นวิธีการที่จะทำให้ทราบถึงสภาพ แวดล้อยของการสะสมตัวของหิน ตะกอน ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของสภาพแวดล้อมนั้นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Facies analysis

2 การศึกษาถึง facies และการลำดับชั้น หินเป็นวิธีการที่จะทำให้ทราบถึงสภาพ แวดล้อยของการสะสมตัวของหิน ตะกอน ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของสภาพแวดล้อมนั้นๆ ถูกเก็บรักษาไว้ในหินตะกอนเหล่านี้ primary sedimentary feture มี ความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมัก เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นๆ การ เรียงลำดับชั้นหินจะเป็ตัวบอกการ เปลี่ยนแปลงในแง่ของขนาดที่ เปลี่ยนไปและเวลาที่ผ่านไป

3 The electrofacies concept จากการศึกษาที่ผ่ามาจะพบว่า log ต่างๆ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ส่วนประกอบทางแร่ ลักษณะเนื้อหิน ลักษณะโครงสร้างทาง หินตะกอน log เพียงชนิดเดียวก็สามารถ ที่จะจำแนกชั้นหินออกได้อย่างง่ายดาย เช่น SP log หรือ Gamma ray log แต่ หากต้องการความถูกต้องแม่นยำ การใช้ ข้อมูลจาก log ทุกชนิดมีความจำเป็น

4 parameter ที่ใช้ในการกำหนด facies สามารถหาได้จาก logs และนำไปสู่การ สร้างแผนที่แสดง facies ในพื้นที่ศึกษา ความชัดเจนและแม่นยำของแผนที่ แสดง facies นี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล log ที่ใช้และการกระจายตัวของข้อมูล ให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

5 parameter หนึ่งซึ่งถูกละเลยในการศึกษา ลักษณะทางธรณีวิทยาของหินโผล่คือ ของเหลวที่อยู่ในชั้นหิน เนื่องจาก สังเกตได้ยากและในบางครั้งไม่มี ความสำคัญพอ แต่ข้อมูลจาก log ข้อมูลเหล่านี้ปรากฏอยู่และเป็นข้อมูลที่ ถูกนำมาใช้ในการกำหนดลักษณะของ elctrofacies แต่ละ electrofacies กำหนดโดยธรรมชาติของของเหลวที่อยู่ ในชั้นหิน

6 ดังนั้นในหนึ่ง geological facies อาจพบ ได้หลาย electrofacies ซึ่งอาจเป็น ข้อด้อยของการศึกษา แต่จุดประสงค์ ของการทำ electrofacies คือการ จำแนกชั้นหินต่างๆ ออกจากกันโดย อาศัยลักษณะที่เห็นเด่นชัดจาก log หลังจากนั้นอาศัยข้อมูลจาก log อื่นๆ ที่ ของเหลวในชั้นหินไม่มีผลต่อ log มา ศึกษาเพิ่มเติม ของเหลวที่อยู่ในชั้นหิน ต่างๆและชนิกของหินจะเป็นตัวบอกถึง สภาพแวดล้อมของการสะสมตัว

7 โดยการศึกษาจากลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ log ทำให้สามารถ บอกถึงลักษณะและสภาพแวดล้อมของ การสะสมตัวของตะกอน จาก ลักษณะเฉพาะของ logs ในแต่ละ สภาพแวดล้อม สามารถนำมาจำแนก เป็น electrofacies ได้

8 Electrofacies Analysis from Wireline Logs จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ คือ การ อธิบายถึงลักษณะของชั้นหินที่ถูกเจาะ ผ่าน ทำให้สามารถศึกษาถึงชั้นหินตาม แนวดิ่ง ซึ่งอาจใช้ในการอธิบายถึงการ เปลี่ยนแปลงตามแนวราบได้ ทำให้ นำไปสู่การอธิบายถึง สภาพแวดล้อม ของการสะสมตัวของชั้นหินในบริเวณนั้น ได้

9 การศึกษาชั้นหินตะกอนจาก log ต่างๆ ได้ จากการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ของ log ทำให้สามารถบ่งบอกถึงชนิด ของการสะสมตัวและสภาพแวดล้อมของ การสะสมตัว ข้อมูลที่นิยมใช้ใน การศึกษาอาจได้จาก SP log, Gamma ray log และ Resistivity log

10 การศึกษา electrofacies ทำได้ โดย อาศัยข้อมูลจาก log ต่างๆ นำมาแบ่ง ออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีความหนา มากกว่าค่าเฉลี่ยของ vertical resoultion ของเครื่องมือ ( ประมาณ 2 - 3 ฟุต หรือ 60 - 90 เซนติเมตร ) ค่าที่ อ่านสูงสุด ต่ำสุด ที่ได้ในแต่ละส่วน นำมา plot ลงใน rosettes diagram หรือ spider’s web เมื่อเชื่อมจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน จะได้ลักษณะเฉพาะของแต่ ละส่วน แต่ละชั้นที่มีลักษณะและชนิด ของหินที่แตกต่างกัน ก็จะได้รูปร่างของ rosettes diagram หรือ spider’s web ที่แตกต่างกัน

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt Facies analysis. การศึกษาถึง facies และการลำดับชั้น หินเป็นวิธีการที่จะทำให้ทราบถึงสภาพ แวดล้อยของการสะสมตัวของหิน ตะกอน ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของสภาพแวดล้อมนั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google