งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Facies analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Facies analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Facies analysis

2 การศึกษาถึง facies และการลำดับชั้นหินเป็นวิธีการที่จะทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อยของการสะสมตัวของหินตะกอน ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพของสภาพแวดล้อมนั้นๆ ถูกเก็บรักษาไว้ในหินตะกอนเหล่านี้ primary sedimentary feture มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมักเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นๆ การเรียงลำดับชั้นหินจะเป็ตัวบอกการเปลี่ยนแปลงในแง่ของขนาดที่เปลี่ยนไปและเวลาที่ผ่านไป

3 The electrofacies concept
จากการศึกษาที่ผ่ามาจะพบว่า log ต่างๆให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ส่วนประกอบทางแร่ ลักษณะเนื้อหิน ลักษณะโครงสร้างทางหินตะกอน log เพียงชนิดเดียวก็สามารถที่จะจำแนกชั้นหินออกได้อย่างง่ายดาย เช่น SP log หรือ Gamma ray log แต่หากต้องการความถูกต้องแม่นยำ การใช้ข้อมูลจาก log ทุกชนิดมีความจำเป็น

4 parameter ที่ใช้ในการกำหนด facies สามารถหาได้จาก logs และนำไปสู่การสร้างแผนที่แสดง facies ในพื้นที่ศึกษา ความชัดเจนและแม่นยำของแผนที่แสดง facies นี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล log ที่ใช้และการกระจายตัวของข้อมูลให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

5 parameter หนึ่งซึ่งถูกละเลยในการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของหินโผล่คือของเหลวที่อยู่ในชั้นหิน เนื่องจากสังเกตได้ยากและในบางครั้งไม่มีความสำคัญพอ แต่ข้อมูลจาก log ข้อมูลเหล่านี้ปรากฏอยู่และเป็นข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการกำหนดลักษณะของ elctrofacies แต่ละ electrofacies กำหนดโดยธรรมชาติของของเหลวที่อยู่ในชั้นหิน

6 ดังนั้นในหนึ่ง geological facies อาจพบได้หลาย electrofacies ซึ่งอาจเป็นข้อด้อยของการศึกษา แต่จุดประสงค์ของการทำ electrofacies คือการจำแนกชั้นหินต่างๆ ออกจากกันโดยอาศัยลักษณะที่เห็นเด่นชัดจาก log หลังจากนั้นอาศัยข้อมูลจาก log อื่นๆ ที่ของเหลวในชั้นหินไม่มีผลต่อ log มาศึกษาเพิ่มเติม ของเหลวที่อยู่ในชั้นหินต่างๆและชนิกของหินจะเป็นตัวบอกถึงสภาพแวดล้อมของการสะสมตัว

7 โดยการศึกษาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ log ทำให้สามารถบอกถึงลักษณะและสภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของตะกอน จากลักษณะเฉพาะของ logs ในแต่ละสภาพแวดล้อม สามารถนำมาจำแนกเป็น electrofacies ได้

8 Electrofacies Analysis from Wireline Logs
จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ คือ การอธิบายถึงลักษณะของชั้นหินที่ถูกเจาะผ่าน ทำให้สามารถศึกษาถึงชั้นหินตามแนวดิ่ง ซึ่งอาจใช้ในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงตามแนวราบได้ ทำให้นำไปสู่การอธิบายถึง สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวของชั้นหินในบริเวณนั้นได้

9 การศึกษาชั้นหินตะกอนจาก log ต่างๆ ได้จากการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ log ทำให้สามารถบ่งบอกถึงชนิดของการสะสมตัวและสภาพแวดล้อมของการสะสมตัว ข้อมูลที่นิยมใช้ในการศึกษาอาจได้จาก SP log, Gamma ray log และ Resistivity log

10 การศึกษา electrofacies ทำได้ โดยอาศัยข้อมูลจาก log ต่างๆ นำมาแบ่งออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีความหนา มากกว่าค่าเฉลี่ยของ vertical resoultion ของเครื่องมือ (ประมาณ ฟุต หรือ เซนติเมตร) ค่าที่อ่านสูงสุด ต่ำสุด ที่ได้ในแต่ละส่วน นำมา plot ลงใน rosettes diagram หรือ spider’s web เมื่อเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกัน จะได้ลักษณะเฉพาะของแต่ละส่วน แต่ละชั้นที่มีลักษณะและชนิดของหินที่แตกต่างกัน ก็จะได้รูปร่างของ rosettes diagram หรือ spider’s web ที่แตกต่างกัน

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt Facies analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google