งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. - The ONE = IT เราจะเป็นที่หนึ่งของ ภาคอีสาน - The Fifth = เราจะเป็น 1 ใน 5 ของ ประเทศไทย - Slocan = เราจะมีสโลแกนที่ทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. - The ONE = IT เราจะเป็นที่หนึ่งของ ภาคอีสาน - The Fifth = เราจะเป็น 1 ใน 5 ของ ประเทศไทย - Slocan = เราจะมีสโลแกนที่ทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2 - The ONE = IT เราจะเป็นที่หนึ่งของ ภาคอีสาน - The Fifth = เราจะเป็น 1 ใน 5 ของ ประเทศไทย - Slocan = เราจะมีสโลแกนที่ทำให้ นักศึกษาเกิดความสามัคคี รักภาควิชา และสังคม - Branding = เราจะมีแบรน เช่น Robot, Mobile, Software testing เป็นฺต้น - Skill + Knowledge จบไปทำงานได้ แน่นอน - R&D = เน้นวิจัยและพัฒนา

3  เราจะเพิ่มความเป็นอินเตอร์ มุ่งสู่ AEC โดยมี นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ  เราจะสนับสนุนให้นักศึกษามีใบรับรองมาตรฐานไอ ทีอย่างน้อย 1 อัน ก่อนจบ  เราจะตั้งศูนย์อัจฉริยะด้านไอที ต่างๆ เช่น IBM, Oracle, Microsoft, ITPE, Cisco, JAVA  เราจะสนับสนุนให้นักศึกษามีภาษาที่ 2 หรือ 3  ในรายวิชา จะเน้นการฝึกปฎิบัติ  เราจะผลักดันการประกวดแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียง โดย 1 ปี ต้องได้ 3 รางวัล  เพิ่มความเชียวชาญด้านไอทีที่เป็นความต้องการ ของตลาด เช่น บัญชี มัลติมีเดีย กราฟฟิก เกมส์  เพิ่มความอาจารย์ในศาสตร์ที่เราขาดแคลน เพื่อ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

4  เราจะเร่งสร้างผลงานและประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ทางวิทยุ โทรทัศน์ Web ทั้งไทย และ ภาษาต่างประเทศ  เราจะสนับสนุนทุน ผู้ช่วยวิจัย และกลุ่มวิจัย โดยมี KPI ที่ชัดเจน  เราจะเน้นงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ ในระดับท้องถิ่นและสากลได้ เช่น ร่วมมือ อบต หน่วยงานภาคเอกชน ระบบช่วยงานด้านเกษตร  เราจะบูรณาการสาขา เช่น IT CS GIS  เราเสริมสร้างความรักและสามัคคีของนักศึกษา และอาจารย์ มีงานเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างความ รัก

5 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. - The ONE = IT เราจะเป็นที่หนึ่งของ ภาคอีสาน - The Fifth = เราจะเป็น 1 ใน 5 ของ ประเทศไทย - Slocan = เราจะมีสโลแกนที่ทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google