งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การจัดองค์กร ขาย. ความหมายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กรขาย (sale organization structure) หรือโครงสร้างการบริหารการขาย หมายถึง การจัดการบริหารอย่างมีระเบียบแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การจัดองค์กร ขาย. ความหมายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กรขาย (sale organization structure) หรือโครงสร้างการบริหารการขาย หมายถึง การจัดการบริหารอย่างมีระเบียบแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การจัดองค์กร ขาย

2 ความหมายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กรขาย (sale organization structure) หรือโครงสร้างการบริหารการขาย หมายถึง การจัดการบริหารอย่างมีระเบียบแบบ แผนและชัดเจน เพื่อให้มีการแบ่งงานตามลำดับ อำนาจการบังคับบัญชา (hierarchy of authority) ทำให้เกิดเอกภาพในการสั่งการ (unity of command) อันจะทำให้เกิดความชัดเจนใน หน้าที่ ความรับผิดชอบ การสั่งการการรายงาน การประสานให้และเกิดความชำนาญเฉพาะด้าน แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดการประหยัด ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงาน

3 วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กร ขาย 1. เพื่อฝึกฝนพนักงานขายให้เกิดความ ชำนาญ การจัดองค์กรขึ้นนั้นย่อมจะต้องมี การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ แก่ผู้อยู่ในองค์อยู่เสมอ ซึ่งย่อมจะทำให้ บุคคลนั้นเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นอันเป็รสิ่ง ที่ดี 2. เพื่อให้กิจกรรมฝ่ายขายดำเนินไปอย่าง มีสภาพคล่องตัว

4 วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กร ขาย 3. เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ใน การที่จะบริหารงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น การทำงานควรออกมาในรูปแบบการ ทำงานเป็นทีม โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และอยู่ภายใต้กรอบและแนวทาง ปฏิบัติงานที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

5 วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กร ขาย ( ต่อ ) 4. เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ เช่น การมอบอำนาจโดยตรง (Line authority) อำนาจในการแนะนำ (Staff authority) อำนาจตามหน้าที่ (Functional authority) การกำหนดอำนาจ เหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อ ป้องกันข้อขัดแย้งใน การดำเนินงานและการสั่งการ

6 วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กร ขาย ( ต่อ ) 5. เพื่อประหยัดเวลาของฝ่ายบริหาร เพราะ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระได้เป็นอย่างมาก สามารถที่จะใช้เวลาของตนไปทำงานที่มี ความสำคัญและมีความหมายยิ่งขึ้นแก่ บริษัทได้

7 ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรขาย 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกขาย วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของฝ่ายขาย ก็คือ ยอดขาย และผลกำไรที่สูงขึ้น และวัตถุประสงค์ อื่น ๆ เช่น ต้องการส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้น 2. กำหนดกิจกรรมของแผนกขายและการ จัดกลุ่ม คือการกำหนดกิจกรรมของแผนกขาย และจัดกลุ่มกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้เป็น หมวดหมู่เดียวกันโดนทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ 2.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ทางการขาย 2.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขาย

8 ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรขาย ( ต่อ ) 3. การกำหนดโครงสร้างและแผนงาน ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน ภายในอย่างมีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนและมี ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 4. การบรรจุบุคคลเข้ามาดำเนินงาน ผู้บริหาร จะต้องคัดเลือกบุคลลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่ดดยอาศัยหลักการคัดเลือกที่ กำหนดขึ้นตามขั้นตอนของบริษัทตามที่ เห็นสมควร 5. การทดสอบประสิทธิภาพขององค์กร โดย ทดลองใช้ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบหาข้อบกพร่องเพื่อที่จะได้แก้ไข ปรับปรุงก่อนประกาศใช้จริงในโอกาสต่อไป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การจัดองค์กร ขาย. ความหมายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กรขาย (sale organization structure) หรือโครงสร้างการบริหารการขาย หมายถึง การจัดการบริหารอย่างมีระเบียบแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google