งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การจัดองค์กรขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การจัดองค์กรขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การจัดองค์กรขาย
บทที่ 2 การจัดองค์กรการขาย บทที่ 2 การจัดองค์กรขาย

2 ความหมายและวัตถุประสงค์
บทที่ 2 การจัดองค์กรการขาย ความหมายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กรขาย(sale organization structure) หรือโครงสร้างการบริหารการขาย หมายถึง การจัดการบริหารอย่างมีระเบียบแบบแผนและชัดเจน เพื่อให้มีการแบ่งงานตามลำดับอำนาจการบังคับบัญชา (hierarchy of authority) ทำให้เกิดเอกภาพในการสั่งการ (unity of command) อันจะทำให้เกิดความชัดเจนในหน้าที่ ความรับผิดชอบ การสั่งการการรายงาน การประสานให้และเกิดความชำนาญเฉพาะด้านแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงาน

3 วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรขาย
บทที่ 2 การจัดองค์กรการขาย วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรขาย 1. เพื่อฝึกฝนพนักงานขายให้เกิดความชำนาญ การจัดองค์กรขึ้นนั้นย่อมจะต้องมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้อยู่ในองค์อยู่เสมอ ซึ่งย่อมจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นอันเป็รสิ่งที่ดี 2. เพื่อให้กิจกรรมฝ่ายขายดำเนินไปอย่างมีสภาพคล่องตัว

4 วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรขาย
บทที่ 2 การจัดองค์กรการขาย วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรขาย 3. เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ในการที่จะบริหารงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น การทำงานควรออกมาในรูปแบบการทำงานเป็นทีม โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและอยู่ภายใต้กรอบและแนวทางปฏิบัติงานที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

5 วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรขาย (ต่อ)
บทที่ 2 การจัดองค์กรการขาย วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรขาย (ต่อ) 4. เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น การมอบอำนาจโดยตรง (Line authority) อำนาจในการแนะนำ (Staff authority) อำนาจตามหน้าที่ (Functional authority) การกำหนดอำนาจเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อ ป้องกันข้อขัดแย้งในการดำเนินงานและการสั่งการ

6 วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรขาย (ต่อ)
บทที่ 2 การจัดองค์กรการขาย วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรขาย (ต่อ) 5. เพื่อประหยัดเวลาของฝ่ายบริหาร เพราะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระได้เป็นอย่างมาก สามารถที่จะใช้เวลาของตนไปทำงานที่มีความสำคัญและมีความหมายยิ่งขึ้นแก่บริษัทได้

7 ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรขาย
บทที่ 2 การจัดองค์กรการขาย ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรขาย 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกขาย วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของฝ่ายขาย ก็คือยอดขาย และผลกำไรที่สูงขึ้น และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น ต้องการส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้น 2. กำหนดกิจกรรมของแผนกขายและการจัดกลุ่ม คือการกำหนดกิจกรรมของแผนกขายและจัดกลุ่มกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกันโดนทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 2.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการขาย 2.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขาย

8 ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรขาย (ต่อ)
บทที่ 2 การจัดองค์กรการขาย ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรขาย (ต่อ) 3. การกำหนดโครงสร้างและแผนงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานภายในอย่างมีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 4. การบรรจุบุคคลเข้ามาดำเนินงาน ผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคลลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ดดยอาศัยหลักการคัดเลือกที่กำหนดขึ้นตามขั้นตอนของบริษัทตามที่เห็นสมควร 5. การทดสอบประสิทธิภาพขององค์กร โดยทดลองใช้ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบหาข้อบกพร่องเพื่อที่จะได้แก้ไขปรับปรุงก่อนประกาศใช้จริงในโอกาสต่อไป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การจัดองค์กรขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google