งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 2 เรื่อง สัมมนา พระพุทธศาสนากับ สัมมนา พระพุทธศาสนากับ การแก้ปัญหาและการ พัฒนา

3 ครูธีระพล เข่งวา ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  นำข้อสรุป ทางเลือกและ ทางออกของ เรื่องที่สัมมนาไปเป็น แนวทางในการ แก้ปัญหาและพัฒนา ตนเองครอบครัว และสังคมได้ 3

4 ครูธีระพล เข่งวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง 4

5 ครูธีระพล เข่งวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิ วาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 5 ( กราบ )

6 ครูธีระพล เข่งวา สวากขาโต ภะคะวา ตา ธัมโม พระธรรม เป็น ธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม 6 ( กราบ )

7 ครูธีระพล เข่งวา สุปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะ กะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดี แล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ 7 ( กราบ ๓ ครั้ง )

8 ครูธีระพล เข่งวา สัมมนา สัมมนา 8 การประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยน ความรู้ / ความคิดเห็น เพื่อหาข้อ สรุปในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง การประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยน ความรู้ / ความคิดเห็น เพื่อหาข้อ สรุปในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง

9 ครูธีระพล เข่งวา 9 สัมมนาทาง พระพุทธศาสนา  การประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยน ความรู้และความคิดเห็น เพื่อ ความรู้และความคิดเห็น เพื่อ หาข้อสรุปในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หาข้อสรุปในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง โดยใช้หลักการ วิธีการ หรือ โดยใช้หลักการ วิธีการ หรือ กระบวนการทาง พระพุทธศาสนา กระบวนการทาง พระพุทธศาสนา

10 ครูธีระพล เข่งวา 10 พระพุทธศาสนากับ เศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ที่สำคัญ ๕ ประการ

11 ครูธีระพล เข่งวา 1 ๑. ทางสายกลาง ๒. ความสมดุลและความ ยั่งยืน ๓. ความพอประมาณ อย่างมีเหตุผล ๔. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทัน โลก ๕. การเสริมสร้าง คุณภาพคน

12 ครูธีระพล เข่งวา 12 เศรษฐกิจพอเพียงมี แนวคิด / เศรษฐกิจพอเพียงมี แนวคิด / ปฏิบัติอยู่บนหลักพุทธธรรม ทั้งสิ้น...

13 ครูธีระพล เข่งวา ๑. การ พึ่งตนเอง 13  “ ตนแลเป็นที่พึ่ง แห่งตน ๒. เดินสาย กลาง  “ มัชฌิมาปฏิปท า

14 ครูธีระพล เข่งวา ๓. มิได้ปฏิเสธ ความมั่งคั่ง 14  หากความมั่งคั่งได้มา จากการไม่ เบียดเบียน เบียดเบียน ๔. สอนเรื่อง สันโดษ  “ ยินดีในสิ่งที่ตน หาได้

15 ครูธีระพล เข่งวา ๕. สอนให้คน แข่งขันกัน 1515  “ แต่แข่งขันใน การทำ ความดี ความดี

16 ครูธีระพล เข่งวา 16 ในพระพุทธศาสนามี หลักธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นอย่าง ยิ่งดังนี้ พอเพียงเป็นอย่าง ยิ่งดังนี้

17 ครูธีระพล เข่งวา 17 ๑. สันโดษ ๑. ๑ ยถาลาภ สันโดษ ความยินดี ตามที่ได้มา โดยชอบธรรม

18 ครูธีระพล เข่งวา 18 ๑. สันโดษ ๑. ๒ ยถาพล สันโดษ ความยินดีกำลัง ที่ ตนมีอยู่

19 ครูธีระพล เข่งวา 19 ๑. สันโดษ ๑. ๓ ยถาสารุปป สันโดษ ความยินดีตาม สมควร แก่ภาวะความ เป็นอยู่ ของตน

20 ครูธีระพล เข่งวา 20 ๒. ความมักน้อย  อัปปิจฉตา.............................................................................................. ความต้องการน้อย หรือความมักน้อย

21 ครูธีระพล เข่งวา 32 มนาโป โหติ ขนฺ ติโก ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ ชอบใจของผู้อื่น

22 ครูธีระพล เข่งวา พบกันใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน 33


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google