งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ ของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ ของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ ของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึก สำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 ระเบียบวาระการ ประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ : ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระการ ประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรอง รายงานการ ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรอง รายงานการ ประชุม ประชุม การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

4 ระเบียบวาระการ ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อ พิจารณา ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อ พิจารณา ตัวชี้วัดของคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดของคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓

5 ที่ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของ ประชาชน 2 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) 3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการ ถ่ายทอดและกระบวนการติดตาม งานนโยบายรัฐบาล 4 ระดับความสำเร็จของเสนอแนะการ กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการ บริหารประเทศ

6 ที่ตัวชี้วัด 5 ร้อยละของจำนวนเรื่องการ กลั่นกรองงานที่ครบถ้วนแล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา และผ่านความ เห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 6 ร้อยละของจำนวนเรื่องกลั่นกรองที่ ไม่ผ่านการพิจารณาจากเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี 7 ร้อยละของจำนวนคำสั่งการของ นายกรัฐมนตรีที่มีการดำเนินการแล้ว เสร็จ

7 ระเบียบวาระการ ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอ ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ ของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google