งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ กรณี บริษัทเอกชน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงโม่หินในเขต ตำบลคลองกิ่ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ กรณี บริษัทเอกชน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงโม่หินในเขต ตำบลคลองกิ่ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ กรณี บริษัทเอกชน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงโม่หินในเขต ตำบลคลองกิ่ว และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้จังหวัด ตรวจสอบ

2 ๒. จังหวัดได้มีหนังสือถึง อุตสาหกรรมจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตรวจสอบ เรื่องดังกล่าว

3 ๓. อุตสาหกรรมจังหวัดมีหนังสือตอบว่า บริษัทศิลาพรชัยฯ ได้รับประทาน บัตรทำเหมืองหินชนิดหินแกรนิต เพื่อ ก่อสร้างในพื้นที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้าน บึง แต่การพิจารณาอนุญาตประกอบ กิจการโรงโม่หิน ต้องนำความคิดเห็นของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาประกอบการ พิจารณาด้วย หากไม่เห็นชอบก็ไม่ สามารถดำเนินการได้ ในขณะนั้นยังไม่มี การอนุญาตแต่อย่างใด

4 ๔. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ชาวบ้านมาบคล้า หมู่ 4 ตำบล คลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง ประมาณ ๒๐๐ คน ได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมเพิกถอนใบ ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๑๘๓ / ๑๕๘๑๖ ชบ ๓ / ๒๕๔๙ ของบริษัทศิลาพรชัย จำกัด ว่าได้มา โดยมิชอบ ไม่ สุจริต เนื่องจากมีการร้องเรียนและส่ง หนังสือคัดค้านไปกรมอุตสาหกรรม เหมืองแร่ เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙

5 ๕. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการ ออกประทานบัตร ตามคำสั่ง จังหวัดชลบุรี ที่ ๒๖๑ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

6 ๖. คณะกรรมการได้ออกพื้นที่สอบปากคำ ผู้เกี่ยวข้อง ( ครั้งแรก ) จำนวน ๔ ราย เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ๑. นางสาววรานันท์ ลิ่มศิวะวงศ์ วิศวกร เหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ( ขั้นตอนการขอประทานบัตรฯ ) ( ขั้นตอนการขอประทานบัตรฯ )

7  ๒. นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดอำเภอบ้านบึง ( ตรวจสอบการติด ประกาศเมื่ออุตสาหกรรมได้รับจด ทะเบียนคำขอแล้ว )  ๓. นายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ( ประเด็นการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๒ ครั้ง ในเวลาเดียวกัน )  ๔. นายอรรถเดช ลอออรรถพงษ์ กำนันตำบลคลองกิ่ว ( ประเด็นหลักว่ามี ชาวบ้านร้องเรียนหรือคัดค้านหรือไม่ ในเวลานั้น )

8 ๗. สอบปากคำเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ ราย ( เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ )  ๑. นายประทีป มาลี อดีต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔  ๒. นายวีระศักดิ์ ปณตศักดิ์สิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ หมู่ ๔

9 ๘. สอบปากคำชาวบ้านเพิ่มเติม จำนวน ๙ ราย เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒

10 ๙. จังหวัดให้อำเภอบ้านบึง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ประเด็น  ความคิดประชาชน  การทำประชาคม  ข้อขัดแย้งการทำประชาคม

11 ๑๐. สอบปากคำเพิ่มเติม เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒  นางสาววรานันท์ ลิ่มศิวะวงศ์ วิศวกรเหมืองแร่ ๗ วช วิศวกรเหมืองแร่ ๗ วช  นายประทีป มาลี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

12 สอบปากคำเพิ่มเติม เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒  นายวีระศักดิ์ ปณตศักดิ์สิริ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

13 สอบปากคำเพิ่มเติม เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว  นายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว

14 ๑๑. หนังสือจังหวัดแจ้งข้อมูลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑. แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ตามหนังสือ ที่ ชบ ๐๐๑๖. ๓ / ๙๓๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒. แจ้งนายณรงค์ชัย โพธิ์ไพฑูรย์ ตัวแทนผู้ร้อง ตามหนังสือ ที่ ชบ ๐๐๑๖. ๓ / ๙๓๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

15 ๑๒. หนังสือรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ของอำเภอบ้านบึง ที่ ชบ ๐๔๑๗ / ๑๔๗๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒


ดาวน์โหลด ppt ๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ กรณี บริษัทเอกชน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงโม่หินในเขต ตำบลคลองกิ่ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google