งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ กรณี บริษัทเอกชน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หินในเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ กรณี บริษัทเอกชน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หินในเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ กรณี บริษัทเอกชน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หินในเขต ตำบลคลองกิ่ว และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้จังหวัดตรวจสอบ

2 ๒. จังหวัดได้มีหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตรวจสอบ เรื่องดังกล่าว

3 ๓. อุตสาหกรรมจังหวัดมีหนังสือตอบว่าบริษัทศิลาพรชัยฯ ได้รับประทานบัตรทำเหมืองหินชนิดหินแกรนิต เพื่อก่อสร้างในพื้นที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง แต่การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน ต้องนำความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาประกอบการพิจารณาด้วย หากไม่เห็นชอบก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ในขณะนั้นยังไม่มีการอนุญาตแต่อย่างใด

4 ๔. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ชาวบ้านมาบคล้า หมู่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง ประมาณ ๒๐๐ คน ได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมเพิกถอนใบประทานบัตรเลขที่ ๓๓๑๘๓/๑๕๘๑๖ ชบ ๓/๒๕๔๙ ของบริษัทศิลาพรชัย จำกัด ว่าได้มา โดยมิชอบ ไม่สุจริต เนื่องจากมีการร้องเรียนและส่งหนังสือคัดค้านไปกรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙

5 ๕. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการ ออกประทานบัตร ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๒๖๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

6 คณะกรรมการได้ออกพื้นที่สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง
๖. คณะกรรมการได้ออกพื้นที่สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งแรก) จำนวน ๔ ราย เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๑. นางสาววรานันท์ ลิ่มศิวะวงศ์ วิศวกรเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (ขั้นตอนการขอประทานบัตรฯ)

7 ๒. นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดอำเภอบ้านบึง (ตรวจสอบการติดประกาศเมื่ออุตสาหกรรมได้รับจดทะเบียนคำขอแล้ว) ๓. นายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว (ประเด็นการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๒ ครั้ง ในเวลาเดียวกัน) ๔. นายอรรถเดช ลอออรรถพงษ์ กำนันตำบลคลองกิ่ว (ประเด็นหลักว่ามีชาวบ้านร้องเรียนหรือคัดค้านหรือไม่ ในเวลานั้น)

8 สอบปากคำเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒
๗. สอบปากคำเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ ราย (เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒) ๑. นายประทีป มาลี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ๒. นายวีระศักดิ์ ปณตศักดิ์สิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

9 สอบปากคำชาวบ้านเพิ่มเติม จำนวน ๙ ราย
๘. สอบปากคำชาวบ้านเพิ่มเติม จำนวน ๙ ราย เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒

10 ๙. จังหวัดให้อำเภอบ้านบึง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ประเด็น ความคิดประชาชน การทำประชาคม ข้อขัดแย้งการทำประชาคม

11 สอบปากคำเพิ่มเติม เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
๑๐. สอบปากคำเพิ่มเติม เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ นางสาววรานันท์ ลิ่มศิวะวงศ์ วิศวกรเหมืองแร่ ๗ วช นายประทีป มาลี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

12 สอบปากคำเพิ่มเติม เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
นายวีระศักดิ์ ปณตศักดิ์สิริ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

13 สอบปากคำเพิ่มเติม เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
นายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว

14 หนังสือจังหวัดแจ้งข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑๑. หนังสือจังหวัดแจ้งข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑. แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามหนังสือ ที่ ชบ ๐๐๑๖.๓/๙๓๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒. แจ้งนายณรงค์ชัย โพธิ์ไพฑูรย์ ตัวแทนผู้ร้อง ตามหนังสือ ที่ ชบ ๐๐๑๖.๓/๙๓๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

15 หนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
๑๒. หนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ของอำเภอบ้านบึง ที่ ชบ ๐๔๑๗/๑๔๗๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒


ดาวน์โหลด ppt ๑. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ กรณี บริษัทเอกชน ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หินในเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google