งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมทางหลวงชนบท ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท “ การใช้รูปแบบมาตรฐานเพื่อระบุค่าพิกัด GPS”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมทางหลวงชนบท ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท “ การใช้รูปแบบมาตรฐานเพื่อระบุค่าพิกัด GPS”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมทางหลวงชนบท ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท “ การใช้รูปแบบมาตรฐานเพื่อระบุค่าพิกัด GPS”

2 Here comes your footer ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท ความเป็นมา หน้า 1 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ระบบการติดตามความก้าวหน้า ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2. มอบหมายส่วนราชการ จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้ 2.1 การติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่าน เว็บไซต์ www.pmocflood.com นั้น ควรต้องมีภาพถ่ายแสดงสถานะความก้าวหน้าของงานในพื้นที่ตั้งแต่ เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบันประกอบด้วย 2.2 ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุง ข้อมูล ความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้ระบุพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) ที่แน่นอนของโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนด้วย 2.3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประสาน งานและบูรณา การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัยที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดทำไว้แล้วด้วย เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น แหล่งอ้างอิง : http://www.opdc.go.th/mobile/content.php?menu=3&id=2256 (ก.พ.ร.)

3 Here comes your footer ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท รูปแบบมาตรฐานเพื่อระบุค่าพิกัด GPS หน้า 2 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม กรมบัญชีกลาง กรมทางหลวงชนบท

4 Here comes your footer ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท รูปแบบมาตรฐานเพื่อระบุค่าพิกัด GPS หน้า 3 แหล่งอ้างอิง : http://www.bb.go.th/bbhome

5 Here comes your footer ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท รูปแบบมาตรฐานเพื่อระบุค่าพิกัด GPS หน้า 4 เพื่อให้การระบุค่าพิกัด GPS ให้เป็นแนวทางเดียวกันจึงขอให้ ตรวจสอบการใช้งานให้ถูกต้อง ดังนี้ 1.ตั้งค่าพื้นหลักฐานอ้างอิง (Datum) เป็นชนิด World Geodetic System 1984 (WGS84) 2.การระบุค่าพิกัด เป็นพิกัดภูมิศาสตร์ (Latitude, Longitude) ในรูปแบบ องศาทศนิยม (D : Decimal Degree) โดยมีทศนิยม อย่างน้อย 5 ตำแหน่ง ตัวอย่างตำแหน่งกรมทางหลวงชนบท Lat : 13.86190 Long : 100.58800

6 Here comes your footer ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท รูปถ่ายที่ระบุค่าพิกัด GPS (GeoTagging) หน้า 5 + + GeoTagging วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 ใช้กล้องถ่ายรูป ใช้GPSเก็บพิกัด ใช้โปรแกรมPicasaใส่พิกัด ใช้Smart Phone ใช้กล้องที่มีGPS เช่น iPhone, Samsung Galaxy รุ่นที่มีGPSในตัว หรือ โดยวิธีที่ 1 ได้จัดอบรมผ่าน VDO Conference เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

7 Here comes your footer ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท การตรวจสอบ ความผิดพลาดของค่าพิกัด โดยใช้ขอบเขตประเทศ หน้า 6 แม่ฮ่องสอน Long 97.36666°E อุบลราชธานี Long 105.62500°E เชียงราย Lat 20.42500°N ยะลา Lat 5.61666°N

8 Here comes your footer ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท คู่มือ การติดตั้งและการใช้งาน หน้า 7

9 Here comes your footer ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กรมทางหลวงชนบท ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท “ การใช้รูปแบบมาตรฐานเพื่อระบุค่าพิกัด GPS”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google