งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะ การเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะ การเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พัฒนา การเมือง การปกครอง ของไทย พัฒนา การเมือง การปกครอง ของไทย - สภาพสังคมไทย - อุปนิสัยและวัฒนธรรม ของไทย ในช่วงนั้น ๆ - อุปนิสัยและวัฒนธรรม ของไทย ในช่วงนั้น ๆ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สมัยสุโขทัย ( พ. ศ.1781-1920 ) สมัยสุโขทัย ( พ. ศ.1781-1920 ) พ่อปกครองลูก หรือ ปิตุราชา พ่อปกครองลูก หรือ ปิตุราชา

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สมัยอยุธยา ( พ. ศ.1893-2310 ) สมัยอยุธยา ( พ. ศ.1893-2310 ) สมบูรณาญาสิทธิราชย์

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ( รัชกาลที่ 1 - 3 ) สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ( รัชกาลที่ 1 - 3 ) สมบูรณาญาสิทธิราชย์

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การเปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่ 4 1. วางรากฐานการปฏิรูปการปกครอง 2. แนวความคิดในการพัฒนาการ ปกครอง 2. แนวความคิดในการพัฒนาการ ปกครอง - ศึกษา ภาษาต่างประเท ศ - การบริหารราชการแผ่นดิน

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การปฏิรูปการปกครอง สมัยรัชกาลที่ 5 การปฏิรูปการปกครอง สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นหนทางที่จะรักษาเอกราชไว้ สภาที่ปรึกษาแผ่นดิน รัฐมนตรีสภา

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แนวคิดในการปฏิรูปการปกครอง 1. รวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง 2. การศาลและกฎหมายที่มี มาตรฐาน 2. การศาลและกฎหมายที่มี มาตรฐาน 3. การพัฒนาประเทศ

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การสร้างพื้นฐาน ระบอบประชาธิปไตย การสร้างพื้นฐาน ระบอบประชาธิปไตย 1. การเลิกทาส 2. การสนับสนุนการศึกษา 3. การปฏิรูปการปกครอง

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วนกลาง - กระทรวงมหา ดไทย ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการปกครอง - กระทรวงกลา โหม - กระทรวง ต่างประเทศ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วนกลาง - กระทรวงวัง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการปกครอง - กระทรวงเมือง หรือนครบาล - กระทรวงเกษ ตราธิการ

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วนกลาง - กระทรวง คลัง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการปกครอง - กระทรวง ยุติธรรม - กระทรวง ยุทธนาธิการ

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วนกลาง - กระทรวง ธรรมการ ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการปกครอง - กระทรวง โยธาธิการ - กระทรวง มุรธาธิการ

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วนกลาง - เมือง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการปกครอง - อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วนกลาง - สุขาภิบาล เมือง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการปกครอง - สุขาภิบาล ตำบล - พ. ศ. 2440 สุขาภิบาล กรุงเทพฯ - พ. ศ. 2448 สุขาภิบาล ท่าฉลอม

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google