งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะ การเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3 - อุปนิสัยและวัฒนธรรม ของไทย ในช่วงนั้น ๆ
พัฒนาการเมือง การปกครองของไทย - สภาพสังคมไทย - อุปนิสัยและวัฒนธรรม ของไทย ในช่วงนั้น ๆ

4 สมัยสุโขทัย พ่อปกครองลูก หรือ ปิตุราชา
( พ.ศ ) พ่อปกครองลูก หรือ ปิตุราชา

5 สมัยอยุธยา สมบูรณาญาสิทธิราชย์
( พ.ศ ) สมบูรณาญาสิทธิราชย์

6 สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น
( รัชกาลที่ ) สมบูรณาญาสิทธิราชย์

7 การเปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่ 4
1. วางรากฐานการปฏิรูปการปกครอง 2. แนวความคิดในการพัฒนาการ ปกครอง - ศึกษาภาษาต่างประเทศ - การบริหารราชการแผ่นดิน

8 เป็นหนทางที่จะรักษาเอกราชไว้
การปฏิรูปการปกครอง สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นหนทางที่จะรักษาเอกราชไว้ รัฐมนตรีสภา สภาที่ปรึกษาแผ่นดิน

9 แนวคิดในการปฏิรูปการปกครอง
1. รวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง 2. การศาลและกฎหมายที่มี มาตรฐาน 3. การพัฒนาประเทศ

10 1. การเลิกทาส 2. การสนับสนุนการศึกษา 3. การปฏิรูปการปกครอง
การสร้างพื้นฐาน ระบอบประชาธิปไตย 1. การเลิกทาส 2. การสนับสนุนการศึกษา 3. การปฏิรูปการปกครอง

11 การปฏิรูปการปกครอง - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงต่างประเทศ

12 การปฏิรูปการปกครอง - กระทรวงวัง - กระทรวงเมืองหรือนครบาล
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น - กระทรวงวัง - กระทรวงเมืองหรือนครบาล - กระทรวงเกษตราธิการ

13 การปฏิรูปการปกครอง - กระทรวงคลัง - กระทรวงยุติธรรม
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น - กระทรวงคลัง - กระทรวงยุติธรรม - กระทรวงยุทธนาธิการ

14 การปฏิรูปการปกครอง - กระทรวงธรรมการ - กระทรวงโยธาธิการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น - กระทรวงธรรมการ - กระทรวงโยธาธิการ - กระทรวงมุรธาธิการ

15 การปฏิรูปการปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น - เมือง - อำเภอ
- ตำบล - หมู่บ้าน

16 การปฏิรูปการปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น - สุขาภิบาลเมือง
- สุขาภิบาลตำบล - พ.ศ. 2440 สุขาภิบาลกรุงเทพฯ - พ.ศ. 2448 สุขาภิบาลท่าฉลอม

17 พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google