งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การดำเนินงาน ปี 2557 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2558 การควบคุมโรค สถานการณ์การดำเนินงาน ปี 2557 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2558 การควบคุมโรค โดย นางสาวสิริวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การดำเนินงาน ปี 2557 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2558 การควบคุมโรค สถานการณ์การดำเนินงาน ปี 2557 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2558 การควบคุมโรค โดย นางสาวสิริวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การดำเนินงาน ปี 2557 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2558 การควบคุมโรค สถานการณ์การดำเนินงาน ปี 2557 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2558 การควบคุมโรค โดย นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา

2 สถานการณ์ ภาวะฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขที่พบมากขึ้น ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมากจากมลพิษ สิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเดิม ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น แรงงานต่าง ด้าว การเคลื่อนย้ายของประชากรต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น (ปี2555 มีมากกว่า 1.97 ล้าน) มีการเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 64.57 % ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน แหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนต่างด้าว เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

3 ระบบควบคุมโรคและภัย กรอบแนวคิด: ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ ระบบเฝ้าระวัง  บูรณาการระบบเฝ้า ระวังโรค 5 ระบบ 5 มิติ (5 ระบบ ได้แก่ โรคติดต่อ โรค ไม่ติดต่อ โรคจากการบาดเจ็บ โรคเอดส์และโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)  พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุก ระดับ สามารถจัดการ ระบบเฝ้าระวังได้ สุขภาวะชายแดน  พัฒนาสุขภาวะ ชายแดนตามกรอบกฎ อนามัยระหว่างประเทศ ศักยภาพทีม SRRT  SRRT สามารถดำเนินการเฝ้า ระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (78.30 ลบ.)  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน (กรมอนามัย 6.0377 ลบ.)  พัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติการ มาตรฐานกฎอนามัย ระหว่างประเทศ ตอบโต้ทันตรวจจับเร็ว ช่องทางเข้าออก  ระบบเฝ้าระวังช่อง ทางเข้าออก  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ ประชากรต่างด้าว (4.2 ลบ.)  พัฒนาระบบมูลประชากรต่างด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงบริการป้องกันควบคุมโรคขั้นพื้นฐาน - จัดทำฐานข้อมูล (กรมอนามัย 1 ลบ.) - พัฒนามาตรฐาน (กรมอนามัย 1.3542 ลบ.) ควบคุมโรคและภัยในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

4 ฉ จำนวนครั้งที่เกิดความเสี่ยง 31 – 40 ครั้ง 21 – 30 ครั้ง 11 – 20 ครั้ง 1 – 10 ครั้ง ไม่เกิดความเสี่ยง แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมมลพิษ ระยอง ชลบุรี กทม. ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

5 สถานการณ์การดำเนินงานปี 2557 (ร่าง)คณะอำนวยการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินฯ คณะทำงานการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินฯ จัดตั้ง คณะทำงาน (ระดับกรม) จัดทำแนวทางการตอบโต้ความ เสี่ยง (General Guideline) จัดทำแนวทางตอบโต้ความเสี่ยง เฉพาะกรณี 3 เรื่อง ได้แก่ - กรณีไฟไหม้บ่อขยะชุมชน - น้ำมันดิบรั่วไหล - การปนเปื้อนสารปรอทในแหล่งน้ำ การพัฒนา แนวทางการ ปฏิบัติงาน (SOP) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จัดทำทำเนียบ ผู้รับผิดชอบ และเครือข่าย การ ดำเนินงาน ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ แร่ใยหิน/ แอมโมเนียรั่วไหล / รังสี คาร์บอนมอนอกไซด์ /มลพิษอากาศและสาร มลพิษอื่น ๆ กรณีไฟไหม้บ่อขยะชุมชน / ผลกระทบจากการจุดพลุและดอกไม้ไฟ ฯลฯ แผนที่ความเสี่ยง(ที่ตั้งแสดงกระบวนการ ผลิตและสิ่งคุกคามของกิจการโรงงาน อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ฯลฯ) การพัฒนา ชุดข้อมูล ความเสี่ยง ต่อสุขภาพ จากภาวะ ฉุกเฉิน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์รุนแรง กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ต.แพรกษา อ. เมือง จ.สมุทรปราการ และ ต.บ้าน ป้อม อ.เมือง จ. อยุธยา ร่วมประชุม Warroom / วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนที่เสี่ยง Zoning (Hot/Warm/Cold Zone) เฝ้าระวังฯ ร่วมกับ สสจ. โดย ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM10, PM2.5, CO และ S0 2 ) และเก็บตัวอย่างน้ำ สนับสนุนคำแนะนำทางวิชาการ ติดตาม เฝ้าระวังระยะยาว สนับสนุนชุดข้อมูลวิชาการ 1. กรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานบริเวณใกล้นิคมฯ มาบตาพุด จ.ระยอง 2. กรณีเหตุระเบิดของ บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง 3. กรณีเหตุร้องเรียนการเผาถ่านกะลามะพร้าว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 4. กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลที่อ่าวพร้าว จ.ระยอง/น้ำมันรั่วไหลที่ จ.ชลบุรี 5. กรณีลักลอบทิ้งสารเคมี อลูมิเนียมฟอสไฟด์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 6. กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากเชื้อแบคทีเรียในปลา 7. กรณีเหตุการณ์ถังถังออกซิเจนระเบิดกลางเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 8. กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังสินค้า Bisco นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ไม่รุนแรง

6 แผนงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนงาน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนงาน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 1 พัฒนากลไก โครงสร้าง ระบบ 2 สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ 3 บูรณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 4 จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ชุดความรู้วิชาการ 5 ติดตาม ประเมินผล

7 สร้างเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด ร่วมจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ+ ซ้อมแผนร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ สื่อสาร เตือนภัย พัฒนาฐานข้อมูล ความเสี่ยง/แผนที่ เสี่ยงในระดับจังหวัด สร้างเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด ร่วมจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ+ ซ้อมแผนร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ สื่อสาร เตือนภัย พัฒนาฐานข้อมูล ความเสี่ยง/แผนที่ เสี่ยงในระดับจังหวัด พัฒนากลไกการแจ้ง เหตุ และประสานกับ ส่วนกลางและจังหวัด พัฒนาระบบสื่อสาร เตือนภัย พัฒนาศักยภาพ จนท. จังหวัด พัฒนาฐานข้อมูล ความเสี่ยง แผนที่เสี่ยง ในระดับเขต พัฒนากลไกการแจ้ง เหตุ และประสานกับ ส่วนกลางและจังหวัด พัฒนาระบบสื่อสาร เตือนภัย พัฒนาศักยภาพ จนท. จังหวัด พัฒนาฐานข้อมูล ความเสี่ยง แผนที่เสี่ยง ในระดับเขต พัฒนาหลักสูตร/คู่มือ/ แนวทาง ปฏิบัติงานฯ พัฒนาศักยภาพจนท. ส่วนกลางและศูนย์ฯ พัฒนาระบบสื่อสาร เตือนภัย พัฒนางานวิชาการ/ นวัตกรรม พัฒนาฐานข้อมูลความ เสี่ยง/แผนที่เสี่ยงฯ ระดับประเทศ พัฒนาหลักสูตร/คู่มือ/ แนวทาง ปฏิบัติงานฯ พัฒนาศักยภาพจนท. ส่วนกลางและศูนย์ฯ พัฒนาระบบสื่อสาร เตือนภัย พัฒนางานวิชาการ/ นวัตกรรม พัฒนาฐานข้อมูลความ เสี่ยง/แผนที่เสี่ยงฯ ระดับประเทศ ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากเหตุฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม มีหน่วยตอบโต้ฯ (SERT) ระดับประเทศ พัฒนาโครงสร้าง ระบบและกลไกการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน (ความ รุนแรงระดับ4) สนับสนุนการจัดการ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ระดับ 1-3) ติดตาม ประเมินผล พัฒนากลไก โครงสร้างศูนย์บริหาร จัดการ การจัดการเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน (ระดับ 2-3) ประสาน สนับสนุน การปฏิบัติงานใน พื้นที่กับจังหวัด เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนากลไก โครงสร้างศูนย์บริหาร จัดการ การจัดการเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน (ระดับ 2-3) ประสาน สนับสนุน การปฏิบัติงานใน พื้นที่กับจังหวัด เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เตรียมความพร้อม รองรับการเกิดเหตุ แจ้งเหตุ รายงาน และประสานข้อมูล กับเขต ส่วนกลาง และหน่วยงานใน พื้นที่ จัดการเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน (ระดับ 1) ประสานงาน บูรณาการการทำงาน ในพื้นที่ (เมื่อเกิดเหตุ) เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (โดยบูรณาการร่วมกับ กสธ.) มีงานอวล. ในหน่วยตอบโต้ฯ ระดับเขต มีงานอวล. ในหน่วยตอบโต้ฯ ระดับจังหวัด ตัวชี้วัดตัวชี้วัด กิจกรรมกิจกรรม ส่วนกลาง เขตบริการสุขภาพ จังหวัด ประสาน บูรณาการ การจัดการ สิ่งสนับสนุน การจัดการ สิ่งสนับสนุน การจัดการ สิ่งสนับสนุน พื้นที่มีความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม

8 ประชากรต่างด้าวกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย 14 จังหวัด จังหวัด (เขตบริการสุขภาพ) อัตราป่วย (ต่อประชากร แสนคน) ตาก (2)2028.37 เชียงราย (1)1883.94 ระยอง (6)1855.94 ตราด (6)1527.84 สมุทรสาคร (5)1497.90 พังงา (11)1379.59 อุบลราชธานี (10)1347.15 แรงงานข้าม ชาติกับปัญหา สาธารณสุข ปัญหา โรคติดต่อ และ โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ การไหล ทะลักของ สินค้า ทำลาย สุขภาพ ปัญหาด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม ปัญหาการ เข้าถึงบริการ สาธารณสุข อัตราการ ครองเตียง ในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น อนามัยแม่ และเด็ก อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในพื้นที่เป้าหมาย14 จังหวัด (กรกฎาคม 2557) จำนวนประชากรต่างด้าวตั้งแต่ปี 2555- 2557 ปี คน การควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ การควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ แหล่งข้อมูล : สำนักบริหาร แรงงานต่างด้าว กรมจัดหางาน (ก.ค.) แหล่งข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จังหวัด (เขตบริการสุขภาพ) อัตราป่วย (ต่อประชากร แสนคน) ระนอง (11)1341.86 มุกดาหาร (10)1197.37 สุราษฎร์ธานี (11)1078.19 สระแก้ว (6)985.89 สงขลา (12)855.88 สมุทรปราการ (6)822.37 ปทุมธานี (4)757.94

9 แผนงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนงาน การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ แผนงาน การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 1 พัฒนาขีดความสามารถ อสม.ต/อสต. 2 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาฐานข้อมูล ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 3 พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับชุมชนแรงงานต่างด้าว

10 ประชากรต่างด้าวเข้าถึงบริการป้องกันควบคุมโรคพื้นฐาน - ร้อยละ 30 ของชุมชนแรงงานต่างด้าวมีการ จัดการด้านสุขาภิบาลฯ - มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลฯ - คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข - ฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลฯแรงงานต่างด้าว - ร้อยละ 30 ของชุมชนแรงงานต่างด้าวมีการ จัดการด้านสุขาภิบาลฯ - มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลฯ - คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข - ฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลฯแรงงานต่างด้าว ศึกษารูปแบบ ความร่วมมือด้าน สุขาภิบาลฯใน ชุมชนแรงงานต่าง ด้าว ติดตามและ ประเมินผล ศึกษารูปแบบ ความร่วมมือด้าน สุขาภิบาลฯใน ชุมชนแรงงานต่าง ด้าว ติดตามและ ประเมินผล ผลักดันให้ อปท.ออก ข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่องอนามัย สิ่งแวดล้อมสำหรับ แรงงานต่างด้าว ส่งเสริมให้พื้นที่มี การดำเนินงานตาม SOP ผลักดันให้ อปท.ออก ข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่องอนามัย สิ่งแวดล้อมสำหรับ แรงงานต่างด้าว ส่งเสริมให้พื้นที่มี การดำเนินงานตาม SOP ปรับปรุงด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนแรงงานต่างด้าว ผลักดันให้ อปท.ออก ข้อกำหนดท้องถิ่นเรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับแรงงานต่างด้าว จัดทำและซ้อม แผนการดำเนินงานด้าน แรงงานต่างด้าว ปรับปรุงด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนแรงงานต่างด้าว ผลักดันให้ อปท.ออก ข้อกำหนดท้องถิ่นเรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับแรงงานต่างด้าว จัดทำและซ้อม แผนการดำเนินงานด้าน แรงงานต่างด้าว มีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนแรงงานต่างด้าว - ร้อยละ 50 ของเจ้าหน้าที่ สสจ. สสอ. รพ.สต. และ อสม.ต. ได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลฯ - สถานการณ์และฐานข้อมูลสุขาภิบาลฯแรงงาน ต่างด้าวในเขตบริการสุขภาพ - ร้อยละ 50 ของเจ้าหน้าที่ สสจ. สสอ. รพ.สต. และ อสม.ต. ได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลฯ - สถานการณ์และฐานข้อมูลสุขาภิบาลฯแรงงาน ต่างด้าวในเขตบริการสุขภาพ - สถานการณ์และฐานข้อมูลสุขาภิบาลฯ แรงงานต่างด้าวระดับจังหวัด ตัวชี้วัดตัวชี้วัด กิจกรรมกิจกรรม ส่วนกลาง เขตบริการสุขภาพ จังหวัด ประสาน ยกร่างประกาศ คำแนะนำ คณะกรรมการ จัดทำ SOP ด้าน การสุขาภิบาล จัดทำต้นแบบสื่อ เอกสารวิชาการ สำรวจสถานการณ์ ปัญหาด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมของชุมชน แรงงานต่างด้าว จัดทำฐานข้อมูลฯ ยกร่างประกาศ คำแนะนำ คณะกรรมการ จัดทำ SOP ด้าน การสุขาภิบาล จัดทำต้นแบบสื่อ เอกสารวิชาการ สำรวจสถานการณ์ ปัญหาด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมของชุมชน แรงงานต่างด้าว จัดทำฐานข้อมูลฯ การจัดการ สิ่งสนับสนุน การพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ สสจ. สสอ. รพ.สต. และอสม.ต จัดทำ สถานการณ์และ ฐานข้อมูลด้าน สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ สสจ. สสอ. รพ.สต. และอสม.ต จัดทำ สถานการณ์และ ฐานข้อมูลด้าน สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การจัดการ สิ่งสนับสนุน จัดอบรม อสม.ต และอสต. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พื้นที่มีการ ดำเนินงานตาม SOP จัดทำสถานการณ์ และฐานข้อมูลด้าน สุขาภิบาลฯ จัดอบรม อสม.ต และอสต. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พื้นที่มีการ ดำเนินงานตาม SOP จัดทำสถานการณ์ และฐานข้อมูลด้าน สุขาภิบาลฯ การจัดการ สิ่งสนับสนุน


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การดำเนินงาน ปี 2557 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2558 การควบคุมโรค สถานการณ์การดำเนินงาน ปี 2557 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2558 การควบคุมโรค โดย นางสาวสิริวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google