งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างทีมงานในการบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างทีมงานในการบริหารโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างทีมงานในการบริหารโครงการ
บทที่ 7 ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ

2 ความหมายของทีมงาน ทีมงาน (วานี varney) หมายถึง การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่ทำงานด้วยกันได้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถให้บรรลุเป้าหมายของบุคคล กลุ่มและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงาน (Team) (ปกรณ์ ปรียากร) คือ บุคลากรที่ทำงานในโครงการเดียวกันโดยยึดเอาวัตถุประสงค์ ของโครงการเป็นเป้าหมายร่วมกันในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงแนวทางในการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่ดี คือ การร่วมมือร่วมใจอย่างแท้จริงระหว่างสมาชิกในทีมงานโครงการในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3 ความหมายของการสร้างทีมงาน
การสร้างทีมงาน (มยุรี อนุมานราชธน ) หมายถึง กระบวนการรวบรวมคนซึ่งมีความต้องการภูมิหลัง และความชำนาญที่แตกต่างกัน และทำให้คนเหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกระบวนการนี้เป้าหมายและศักยภาพของแต่ละคนจะถูกนำมาร่วมกันดำเนินงานเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของทีม สรุป การสร้างทีมงาน หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมบุคลากรผู้ที่มีภูมิหลัง มีความต้องการ และมีความชำนาญที่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารจะต้องมุ่งเน้นถึงความพยายามในการทำให้บุคลากรเหล่านี้มาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ ดังนั้น กระบวนการการสร้างทีมงานมีเป้าหมายและศักยภาพของแต่ละคนจะถูกนำมาผสมกลมกลืน และสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของทีมงาน

4 แนวคิดเกี่ยวกับทีมงาน
ควรมีข้อควรคำนึงถึงในการดำเนินโครงการตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญของทีมงาน ดังต่อไปนี้ 1. การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนมากกว่า 1 คนขึ้นไป 2. งานของคนบางคนจำเป็นต้องรอให้งานของคนที่ต้องทำก่อนเสร็จสิ้น จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ 3. ทีมงานจะมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในเรื่องวิธีการทั่วไปและเครื่องมือในการทำงาน 4. ทีมงานจะมีการตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกัน และยอมรับผลการตัดสินใจร่วมกัน 5. โครงการจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ ถ้ามีคนใดคนหนึ่งในทีมคดโกงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทีมงานย่อมได้รับผลกระทบด้วย

5 รูปแบบ ภาวะผู้นำ ของ ผู้บริหาร การปฏิบัติ งานของ ทีมงาน ลักษณะ ของ
ปัจจัยเกื้อหนุนและ ปัจจัยขัดขวางที่มี ผลต่อลักษณะและ การปฏิบัติงาน ของทีมงาน ลักษณะ ของ ทีมงาน การปฏิบัติ งานของ ทีมงาน ทีมงาน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt การสร้างทีมงานในการบริหารโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google