งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างทีมงานในการ บริหารโครงการ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ บทที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างทีมงานในการ บริหารโครงการ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ บทที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างทีมงานในการ บริหารโครงการ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ บทที่ 7

2 ความหมายของทีมงาน ทีมงาน ( วานี varney) หมายถึง การ พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่ ทำงานด้วยกันได้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะ สามารถให้บรรลุเป้าหมายของบุคคล กลุ่มและ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงาน (Team) ( ปกรณ์ ปรียากร ) คือ บุคลากรที่ทำงานในโครงการเดียวกันโดยยึด เอาวัตถุประสงค์ ของโครงการเป็นเป้าหมาย ร่วมกันในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงแนวทาง ในการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่ดี คือ การร่วมมือร่วมใจอย่างแท้จริงระหว่างสมาชิก ในทีมงานโครงการในการทำงานให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน

3 การสร้างทีมงาน ( มยุรี อนุมานราชธน ) หมายถึง กระบวนการรวบรวมคนซึ่งมีความ ต้องการภูมิหลัง และความชำนาญที่แตกต่างกัน และทำให้คนเหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใน กระบวนการนี้เป้าหมายและศักยภาพของแต่ละ คนจะถูกนำมาร่วมกันดำเนินงานเพื่อสนับสนุน วัตถุประสงค์ของทีม สรุป การสร้างทีมงาน หมายถึง กระบวนการ ในการรวบรวมบุคลากรผู้ที่มีภูมิหลัง มีความ ต้องการ และมีความชำนาญที่แตกต่างกัน โดย ผู้บริหารจะต้องมุ่งเน้นถึงความพยายามในการ ทำให้บุคลากรเหล่านี้มาปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้ได้ ดังนั้น กระบวนการการสร้างทีมงานมี เป้าหมายและศักยภาพของแต่ละคนจะถูกนำมา ผสมกลมกลืน และสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ ของทีมงาน ความหมายของการสร้างทีมงาน

4 แนวคิดเกี่ยวกับทีมงาน ควรมีข้อควรคำนึงถึงในการดำเนินโครงการตามความ รับผิดชอบและความเชี่ยวชาญของทีมงาน ดังต่อไปนี้ 1. การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนมากกว่า 1 คนขึ้นไป 2. งานของคนบางคนจำเป็นต้องรอให้งานของคนที่ ต้องทำก่อนเสร็จสิ้น จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ 3. ทีมงานจะมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในเรื่องวิธีการ ทั่วไปและเครื่องมือในการทำงาน 4. ทีมงานจะมีการตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ ยอมรับผลการตัดสินใจร่วมกัน 5. โครงการจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ ถ้ามีคนใดคนหนึ่งในทีม คดโกงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทีมงานย่อมได้รับ ผลกระทบด้วย

5 ทีมงา น การ ปฏิบัติ งาน ของ ทีมงาน รูปแบบ ภาวะผู้นำ ของ ผู้บริหาร ปัจจัย เกื้อหนุนและ ปัจจัย ขัดขวางที่มี ผลต่อ ลักษณะและ การ ปฏิบัติงาน ของทีมงาน ลักษ ณะ ของ ทีมง าน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt การสร้างทีมงานในการ บริหารโครงการ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ บทที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google