งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจาก ปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญ ในวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจาก ปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญ ในวัตถุอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจาก ปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญ ในวัตถุอันตราย ทีสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจาก ปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญในวัตถุ อันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ ยามีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ. ศ. 2538 ลง วันที่ 18 พฤษภาคม พ. ศ. 2538  2. เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนที่อนุญาตให้มีได้ สําหรับวัตถุอันตรายประเภทเทคนิคอลเกรดที่ ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือ ทางสาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลง สัตว์ แทะ และสัตว์อื่น หรือเพื่อประโยชน์ในการดับ กลิ่น ที่ระบุปริมาณสารสําคัญเป็นค่าต่ำสุด จะต้องมีปริมาณสารสําคัญไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  3. เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของวัตถุอันตรายใน ผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์ในการ ฆ่าเชื้อ โรคหรือกําจัดกลิ่นในสระว่ายน้ำที่มีสารสําคัญที่ให้ คลอรีนซึ่งระบุปริมาณสารสําคัญเป็นค่าต่ำสุด จะต้องมีปริมาณสารสําคัญไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้  4. เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของวัตถุอันตรายใน ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสําคัญที่ได้มาจากหรือเป็น ผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้เพื่อประโยชน์แก่ การระงับ และป้องกันอันตรายแก่บุคคล โดยมุ่ง หมาย ในการกําจัดตัวอ่อนของยุงหรือแมลง (microbial larvicides) ที่ระบุปริมาณของ สารสําคัญเป็นค่าความแรง (biopotency) ใน หน่วย International Toxic Units (ITU/mg product) จะต้องมีค่าความแรงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๙๐ ของค่าความแรงที่ระบุไว้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  5. เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของวัตถุอันตรายอื่น ๆ ใช้เกณฑ์ค่า คลาดเคลื่อนตามตาราง ดังต่อไปนี้  ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กำหนดค่าสารสําคัญในวัตถุอันตรายไม่ให้เกิน เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามที่ประกาศนี้กำหนด

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจาก ปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญ ในวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google