งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ทีม อสม. สุ่มแลกเปลี่ยนหมู่บ้าน 3 เดือน/ครั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ทีม อสม. สุ่มแลกเปลี่ยนหมู่บ้าน 3 เดือน/ครั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. ทีม อสม. สุ่มแลกเปลี่ยนหมู่บ้าน 3 เดือน/ครั้ง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย เมื่อพบลูกน้ำปรับหลังคาเรือนละ 5 บาทเข้ากองทุน 4. สิ้นปีจับสลากหลังคาเรือนโดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนและของรางวัลจากเงินปันผลจากกองทุนต่างๆ ในชุมชน งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพ และงบประมาณจากผู้บริจาคในชุมชน ผลการดำเนินงาน ค่า CI=0 HI=0 ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก

2 3.สร้างแนวทางการควบคุม ไข้เลือดออกกรณีเกิดโรค
ได้รับแจ้งจาก จนท. เรียก อสม.ทุกคนเพื่อประชุมชี้แจงดูแหล่งเกิดโรค ออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และฆ่าตัวแก่เบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนทราบ ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ผู้มีอาการสงสัยไข้เลือดออกแจ้ง จนท.ทราบ ประสานอบตในการออกพ่นเคมีกำจัดยุง

3 4.การประชาสัมพันธ์ 1.เป็นผู้ประกาศหอกระจายข่าวในหมู่บ้านทุกวัน
2.เป็นตัวละครหนึ่งในคณะละคร “มัจจุราชที่มองไม่เห็นตัว” กลุ่มบ้านพอเพียง ซึ่งผลิตละครให้ความรู้ทางสุขภาพ เช่น ความรู้โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู การป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ออกอากาศทางวิทยุ IT เพื่อชุมชนคนกุดชุม คลื่น เมกะเฮิร์ท หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน

4 5. อสม. น้อยในชุมชน อบรม อสม.น้อย โดยมี อสม. เป็นพี่เลี้ยง
5. อสม. น้อยในชุมชน อบรม อสม.น้อย โดยมี อสม. เป็นพี่เลี้ยง จับคู่การปฏิบัติงาน บัดดี้ อสม.น้อย 2 คน/อสม. 1 คน 3. สำรวจลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน โรงเรียน วัด ร่วมกันเดือนละครั้ง 4.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สัมผ่อ

5 ผลการดำเนินงาน -อสม.น้อยสามารถปฏิบัติงาน คัดแยก เผา ขาย และสำรวจลูกน้ำยุงลายช่วย อสม. -สร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา


ดาวน์โหลด ppt 3. ทีม อสม. สุ่มแลกเปลี่ยนหมู่บ้าน 3 เดือน/ครั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google