งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผกามาศ ฟูคำ (Flu 2009) ปัจจุบัน การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ 2009 กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว ประเทศ และพบผู้เสียชีวิต จากโรคดังกล่าว จำนวนหนึ่ง การระบาดภายในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผกามาศ ฟูคำ (Flu 2009) ปัจจุบัน การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ 2009 กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว ประเทศ และพบผู้เสียชีวิต จากโรคดังกล่าว จำนวนหนึ่ง การระบาดภายในประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผกามาศ ฟูคำ (Flu 2009) ปัจจุบัน การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ 2009 กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว ประเทศ และพบผู้เสียชีวิต จากโรคดังกล่าว จำนวนหนึ่ง การระบาดภายในประเทศ ระยะแรก ส่วนใหญ่เป็นการระบาดในกลุ่ม นักเรียน และ วัยทำงาน ดังนั้น การป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา และสถาน ประกอบการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำ ควบคู่ไปกับการป้องกันโรครายบุคคลและ ชุมชน

2 ผกามาศ ฟูคำ

3 การติดต่อ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 จะแพร่ติดต่อจาก คนสู่คนได้ดังนี้  ถูกผู้ป่วยไอ จาม ใส่ ในระยะ 1 เมตร  หายใจเอาฝอยละอองเสมหะ น้ำมูก ของผู้ป่วย เข้าไปในร่างกาย เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ ทำ ให้เกิดโรคอยู่ในน้ำมูกและเสมหะ  ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือ หรือ สิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น แก้ว น้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น และเชื้อ เข้าสู้ร่างกายทางจมูก ตา และปาก ผู้ติดเชื้ออาจเริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วัน ก่อนป่วย และสามารถแพร่เชื้อต่อไปอีกหลังจากมี อาการป่วย 7 วัน

4 ผกามาศ ฟูคำ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A ชนิดของ เชื้อ ไข้หวัด 2009 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด C

5 ผกามาศ ฟูคำ อาการป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มมีอาการหลังจาก ได้รับเชื้อ 1-3 วัน โดยอาการป่วย ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูก ไหล ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือ ท้องเสียร่วมด้วย ผู้ติดต่อเชื้อส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 90 จะมีอาการไม่รุนแรงและ หายใจได้โดยไม่ต้องรักษาใน โรงพยาบาล แต่สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจ มีอาการปอดบวมโดยจะมีอาการ หายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจ ลำบาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้หวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ ปัจจุบันอยู่ที่ร้อย ละ 0.4

6 ผกามาศ ฟูคำ การรักษา ผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย เช่น ไอ มี น้ำมูก หรือ มีไข้ต่ำๆ และรับประทาน อาหารได้ สามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล แต่ต้องพัก อยู่ในที่พักอาศัย และไม่ออกไปนอกที่ พักอย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 7 วันเพื่อ ไม่ให้แพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นๆ

7 ผกามาศ ฟูคำ คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา 1. จัดสถานที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่หากไม่จำเป็นไม่ควรเรียนในห้องที่มี เครื่องปรับอากาศ ( ควรให้ความรู้เรื่องระยะห่างระหว่าง บุคคลที่ปลอดภัยจากการติดต่อจากไข้หวัดใหญ่คือ อย่างน้อย 1 เมตร ) 2. ให้นักเรียนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพหรือ ต่างจังหวัดเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน 3. ถ้านักเรียนมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้พัก รักษาตัวที่บ้านหรือหอพักเป็นเวลา 78 วัน หากมี อาการป่วยรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ 4. จัดหาหน้ากากอนามัยให้นักเรียนมีอาการหวัด เช่น ไอ จาม มีน้ำมูกไหล สวมใส่ แม้จะยังไม่มีไข้เพื่อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่นักเรียนคนอื่น

8 ผกามาศ ฟูคำ คำแนะนำสำหรับประชากรทั่วไป ไม่ควรเข้าใกล้ ผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ หรือมี อาการ ไข้หวัดเช่น ไอ จาม น้ำมูก หลีกเลี่ยงการอยู่ใน สถานที่ที่มีผู้คน แออัดและ อากาศถ่ายเท ไม่มี ล้างมือบ่อยด้วยน้ำ และสบู่ หรือ ใช้เจลล้างมือ ไม่ใช้สิ่งของ เครื่องใช้ ร่วมกับผู้อื่น ( แก้วน้ำ ช้อน ผ้า เช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ) เมื่อมีอาการเป็น หวัดเช่น น้ำมูก จามหรือไอ แม้ว่าจะยังไม่มี ไข้ ต้องใส่ หน้ากากอนามัย ทุกครั้งและทุก เวลา ที่ต้อง พบปะหรืออยู่กับ ผู้อื่น มีมารยาทในการ ไอ จาม โดย ใช้ผ้าหรือ ทิชชู่ปิดปาก ทุกครั้ง ( ไม่ใช้ มือเปล่าปิด ปาก ) หรือ หากหาผ้า หรือทิชชู่ ไม่ได้ ให้ไอ จาม ใส่แขน เสื้อของ ตนเอง

9 ผกามาศ ฟูคำ คำแนะนำสถาน ประกอบการและที่ ทำงาน จัดสถานที่ให้ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท ได้สะดวก จัดหาหน้ากากอนามัย ให้ผู้ที่มีอาการ ไอ จาม น้ำมูก ไหล ให้พนักงานล้างมือ บ่อยๆ ควรทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่มีผู้ สัมผัสบ่อยๆ พนักงานที่ป่วยด้วย ไข้หวัดใหญ่ ให้ลาพักรักษา ตัวที่บ้านอย่างน้อย 7 วัน

10 ผกามาศ ฟูคำ


ดาวน์โหลด ppt ผกามาศ ฟูคำ (Flu 2009) ปัจจุบัน การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ 2009 กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว ประเทศ และพบผู้เสียชีวิต จากโรคดังกล่าว จำนวนหนึ่ง การระบาดภายในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google