งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O หลักการเขียน โปรแกรมเบื้องต้น. www.themegallery.com จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O หลักการเขียน โปรแกรมเบื้องต้น. www.themegallery.com จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O หลักการเขียน โปรแกรมเบื้องต้น

2 www.themegallery.com จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการ โปรแกรมเชิงโครงสร้างและการโปรแกรมเชิง วัตถุได้ บอกเทคนิคการออกแบบโปรแกรมเชิง โครงสร้างได้ เห็นความสำคัญของอัลกอริทึมที่นำมาใช้เพื่อ การออกแบบโปรแกรม สามารถบอกคุณสมบัติและประสิทธิภาพของ อัลกอริทึมได้

3 www.themegallery.com ขั้นตอนการเขียน โปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา – ส่วนข้อมูลนำเข้า – ส่วนการประมวลผล – ส่วนผลลัพธ์ การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม การวิเคราะห์ ปัญหา การออกแบบ โปรแกรม การเขียน โปรแกรม การทดสอบ โปรแกรม การจัดทำ เอกสาร

4 www.themegallery.com รูปแบบการเขียน โปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง – คำสั่งเป็นลำดับขั้นตอน (Sequence) – มีทางเลือกในการ ตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง (Decision) – มีชุดคำสั่งเพื่อการทำซ้ำ (Repetition)

5 www.themegallery.com การโปรแกรมแบบบนลง ล่าง Top-Down Programming

6 www.themegallery.com การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Class Object Method Properties

7 www.themegallery.com จุดประสงค์ของการ ออกแบบโปรแกรม เพื่อสร้างโปรแกรมให้มีคุณภาพและทำนายได้ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโปรแกรม เพื่อสร้างโปรแกรมที่ง่ายต่อการปรับปรุงและ แก้ไข เพื่อให้ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมมีระบบ ระเบียบยิ่งขึ้น เพื่อให้การพัฒนาระบบมีความรวดเร็วและ ประหยัดต้นทุน

8 www.themegallery.com อัลกอริทึม ขั้นตอนวิธีที่จะอธิบายว่างานนั้นทำอย่างไร ประกอบด้วยกระบวนการทำงานเป็นลำดับ ขั้นตอนที่ชัดเจน รับประกันว่าเมื่อทำตามการออกแบบแล้ว จะต้องได้ผลลัพธุ์ถูกต้อง ขั้นตอนการทำงานอาจแตกต่างกันได้ แต่ได้ ผลลัพธ์เดียวกัน

9 www.themegallery.com คุณสมบัติของอัลกอริทึม เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่สร้างอัลกอริทึมต้องไม่คลุมเครือ การประมวลผลต้องเป็นลำดับขั้นตอน กระบวนการต้องให้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดใน ปัญหา อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด

10 www.themegallery.com ประสิทธิภาพของ อัลกอริทึม ใช้เวลาในการดำเนินการน้อยที่สุด ใช้หน่วยความจำน้อยที่สุด มีความยืดหยุ่น ใช้เวลาในการพัฒนาน้อยที่สุด ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

11 www.themegallery.com ซูโดโค้ด การนำอัลกอริทึมมานำเสนอในรูปแบบซูโด โค้ด ซูโดโค้ด ยังไม่ใช่โปรแกรมจริง – เขียนด้วยภาษาอังกฤษ – ใช้สื่อสารกับโปรแกรมเมอร์

12 www.themegallery.com วิธีการเขียนซูโดโค้ด ถ้อยคำหรือคำสั่ง ให้เขียนด้วยภาษาอังกฤษ อย่างง่าย ในหนึ่งบรรทัดให้เขียนประโยคคำสั่งเพียง ประโยคเดียว ควรใช้ย่อหน้าให้เป็นประโยชน์ เพื่อแยกคำ เฉพาะ – การจัดโครงสร้างที่เป็นสัดส่วน แต่ละประโยคคำสั่ง เขียนลำดับจากบนลงล่าง มีทางเข้าออกทางเดียว กลุ่มของประโยคคำสั่งต่าง ๆ อาจรวมกันใน รูปแบบของโมดูล

13 www.themegallery.com ตัวอย่างซูโดโค้ด

14 www.themegallery.com รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด การกำหนดค่าและการคำนวณ NAME = Expression Salary = 10000 Overtime = 2500 Tax = 125 Income = salary + overtime - tax Name = ชื่อตัวแปรที่ใช้ เก็บค่า Expression = ค่าของ ข้อมูล

15 www.themegallery.com รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด การอ่านและรับข้อมูล READ variable_1,variable_n INPUT variable_1,variable_n GET variable_1,variable_n READ คือการอ่านค่าที่มีอยู่แล้วมาเก็บในตัว แปร INPUT คือ การรับค่าข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ GET คือ การรับค่าข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์

16 www.themegallery.com ตัวอย่างการอ่านและรับ ข้อมูล การอ่านและรับข้อมูล INPUT a,b,c Answer = a+b+c GET current_date Expire_date = current_date + 120 OPEN student_file READ id, name, address, Gender

17 www.themegallery.com รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด การแสดงผลข้อมูล PRINT variable_1,variable_n PROMPT variable_1,variable_n WRITE variable_1,variable_n PRINT คือการพิมพ์ค่าข้อมูลหรือข้อความ WRITE คือ การบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล

18 www.themegallery.com ตัวอย่างการอ่านและรับ ข้อมูล การแสดงผลข้อมูล PROMPT “Enter 3 value ==>” INPUT value1, value2, value3 Sum value1 + value2 + value3 PRINT sum OPEN student_file INPUT id, name, address, sex WRITE id, name, address, sex

19 www.themegallery.com รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด การกำหนดเงื่อนไข IF THEN activity1 ELSE activity 2 ENDIF

20 www.themegallery.com ตัวอย่างการกำหนด เงื่อนไข การกำหนดเงื่อนไข IF sex =“M” THEN male = male +1 ELSE female = female +1 ENDIF

21 www.themegallery.com รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด การทำงานเป็นรอบ (Loop) WHILE activity 1 activity 2 activity 3 ENDWHILE

22 www.themegallery.com ตัวอย่างการทำงานเป็น รอบ การทำงานเป็นรอบ (Loop) WHILE num<=20 PRINT num num=num+1 ENDWHILE PROMT “STOP RUN”

23 www.themegallery.com รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด การทำงานเป็นรอบ (Loop) ด้วยคำสั่ง FOR FOR i=1 to n activity1 activity2 activity3 NEXT

24 www.themegallery.com ตัวอย่างการทำงานด้วย คำสั่ง FOR การทำงานเป็นรอบ (Loop) ด้วยคำสั่ง FOR FOR i=1 to 10 PRINT “Good Morning…” NEXT


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O หลักการเขียน โปรแกรมเบื้องต้น. www.themegallery.com จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google