งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 เพลโต ( Plato) กล่าวไว้ ว่า ไม่มีใครสองคน ที่จะเกิดมาเหมือนกันทุกๆ อย่างได้ ( No two persons are born exactly alike )

3 ความแตกต่างระหว่าง บุคคล หมายถึง ลักษณะของบุคคลแต่ละคน ซึ่งไม่ เหมือนกัน แตกต่างกัน มีลักษณะหรือ แบบที่ไม่ซ้ำใคร และไม่เหมือนใคร อาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างอาจมี ลักษณะเฉพาะที่คนแต่ละคน ไม่ สามารถ กระทำ หรือลอกเลียนแบบกัน ได้

4 ความไม่เหมือนกันของ บุคคลซึ่งจะมีความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของตน มีพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และ พฤติกรรมเป็นตัวทำให้ บุคคลแตกต่างกัน

5 นักจิตวิทยา ได้แบ่งความ แตกต่างของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ความแตกต่างภายนอกตัวบุคคล ( Inter – individual differences ) หรือเรียกว่า ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 2. ความแตกต่างภายในตัวบุคคล ( Intra– individual differences ) หรือเรียกว่า ปัจจัยภายในตัวบุคคล

6 ความแตกต่างภายนอกตัวบุคคล ( Intra – individual differences ) เรียกว่า ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล - เป็นความแตกต่างทางลักษณะและ คุณสมบัติต่างๆ ระหว่าง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป - ความแตกต่างนี้ อาจจะเป็นความ แตกต่างกันทางเชาว์ปัญญาหรือ ความคิดสร้างสรรค์ หรือความ แตกต่างชนิดอื่น

7 ความแตกต่างภายในตัวบุคคล ( Inter – individual differences ) หรือที่เรียกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคล เป็นคุณสมบัติและลักษณะของ แต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป และมีผลต่อการแสดง พฤติกรรมต่างๆ เช่น ด้าน กายภาพ ความถนัด ความ สนใจ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์

8 ลักษณะความแตกต่าง ระหว่างบุคคล

9 1. ทางกาย คือ รูปร่างของ มนุษย์ทั้งที่เห็นด้วยตา และมอง ไม่เห็นด้วยตา เช่น รูปร่าง หน้าตา สีผิว โครงกระดูก สายตาสั้น

10 2. ทางสติปัญญา คือ ความสามารถของสมองเป็นหลัก แง่ของเชาว์ปัญญา ความฉลาด การเรียนรู้ การจดจำ

11 3. ทางอารมณ์ คือ มีการ แสดงออกของอารมณ์ต่างกัน เช่น บางคนเป็นคนโกรธง่าย ใจ เย็น ร่าเริง ซึมเศร้า

12 4. ทางสังคม คือ ความสามารถของบุคคลที่ แสดงออกในหมู่คน เช่น การ แต่งตัว การพูด กิริยาท่าทาง

13 สาเหตุของความ แตกต่างระหว่างบุคคล

14 พันธุกรรม

15 1. ธรรมชาติของ มนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติที่ ติดตัวมาแต่กำเนิดต่างกัน ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันก็ตาม ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดทาง พันธุกรรม ได้แก่ โครงสร้าง ร่างกาย กลุ่มเลือด สติปัญญา โรคภัย

16 สิ่งแวดล้อม

17 2. อิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว มนุษย์ มนุษย์ย่อมมีสิ่งแวดล้อมที่ แตกต่างกัน เช่น สิ่งแวดล้อมใน เมือง ชนบท วิธีการเลี้ยงดู อาหาร สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์มีความ แตกต่างกัน

18 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google