งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างระหว่างบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 เพลโต ( Plato) กล่าวไว้ว่า
ไม่มีใครสองคน ที่จะเกิดมาเหมือนกันทุกๆ อย่างได้ ( No two persons are born exactly alike )

3 ความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง
ลักษณะของบุคคลแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน มีลักษณะหรือแบบที่ไม่ซ้ำใคร และไม่เหมือนใคร อาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างอาจมีลักษณะเฉพาะที่คนแต่ละคน ไม่สามารถ กระทำ หรือลอกเลียนแบบกันได้

4 ความไม่เหมือนกันของบุคคลซึ่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน
ความไม่เหมือนกันของบุคคลซึ่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน มีพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเป็นตัวทำให้บุคคลแตกต่างกัน

5 นักจิตวิทยา ได้แบ่งความแตกต่างของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ
นักจิตวิทยา ได้แบ่งความแตกต่างของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ความแตกต่างภายนอกตัวบุคคล ( Inter – individual differences ) หรือเรียกว่า ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 2. ความแตกต่างภายในตัวบุคคล ( Intra– individual differences ) หรือเรียกว่า ปัจจัยภายในตัวบุคคล

6 ความแตกต่างภายนอกตัวบุคคล ( Intra – individual differences ) เรียกว่า ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล - เป็นความแตกต่างทางลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ระหว่าง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป - ความแตกต่างนี้ อาจจะเป็นความแตกต่างกันทางเชาว์ปัญญาหรือความคิดสร้างสรรค์ หรือความแตกต่างชนิดอื่น

7 ความแตกต่างภายในตัวบุคคล ( Inter – individual differences ) หรือที่เรียกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคล
เป็นคุณสมบัติและลักษณะของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป และมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ ความถนัด ความสนใจ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์

8 ลักษณะความแตกต่างระหว่างบุคคล

9 1. ทางกาย คือ รูปร่างของมนุษย์ทั้งที่เห็นด้วยตา และมองไม่เห็นด้วยตา เช่น รูปร่าง หน้าตา สีผิว โครงกระดูก สายตาสั้น

10 2. ทางสติปัญญา คือ ความสามารถของสมองเป็นหลัก แง่ของเชาว์ปัญญา ความฉลาด การเรียนรู้ การจดจำ

11 3. ทางอารมณ์ คือ มีการแสดงออกของอารมณ์ต่างกัน เช่น บางคนเป็นคนโกรธง่าย ใจเย็น ร่าเริง ซึมเศร้า

12 4. ทางสังคม คือ ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกในหมู่คน เช่น การแต่งตัว การพูด กิริยาท่าทาง

13 สาเหตุของความแตกต่างระหว่างบุคคล

14 พันธุกรรม

15 1. ธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดต่างกัน ถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันก็ตาม ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ได้แก่ โครงสร้างร่างกาย กลุ่มเลือด สติปัญญา โรคภัย

16 สิ่งแวดล้อม

17 2. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
2. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ มนุษย์ย่อมมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น สิ่งแวดล้อมในเมือง ชนบท วิธีการเลี้ยงดู อาหาร สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน

18 ซักถาม-อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างระหว่างบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google