งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น
สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 2 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 หัวข้อเนื้อหา สัปดาห์ที่ 1
6. คุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา 7. ความแตกต่างระหว่างการให้คำปรึกษากับจิตบำบัด 8. ความแตกต่างระหว่างคนปกติกับคนไข้โรคจิต

3 (6.) คุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา

4 ผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) ควรมีคุณลักษณะเช่นไร?
มีเอกลักษณ์ของตัวเอง (Having an Identity) เคารพและรู้สึกซาบซึ้งในตัวเอง (Respect and Appreciate themselves) เปิดรับความเปลี่ยนแปลง (Open to change) สามารถเลือกในที่ที่นำไปสู่การจัดการกับชีวิตอย่างเหมาะสม (Making Choice to shape their lives) มีชีวิตชีวา (Feeling alive)

5 มีความเป็นธรรมชาติ จริงใจและมีความซื่อสัตย์ (Being an authentic, sincere and honest)
มีอารมณ์ขัน (Having a sense of humor) เต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาดของตน (Willing to admit their mistakes) มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน (Living in the present) มีความซาบซึ้งกับวัฒนธรรมต่างๆ (Appreciate the influence of culture)

6 มีความจริงใจในการช่วยเหลือผู้อื่น (Having a sincere in the welfare of others
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน (Become deeply involved in their work) มีสุขภาพจิตดี (Maintain healthy boundaries)

7 จริงใจ ไม่แสแสร้ง มีเมตตา ชอบช่วยเหลือ มีอารมณ์มั่นคง มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจผู้อื่น มีความสามารถในการเข้าใจปัญหา มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา

8 ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
ไม่ประเมินผู้อื่นด้วยกฎเกณฑ์ของตน รักษาความลับได้ สุขุม เป็นตัวของตัวเอง เป็นมิตร น่าไว้วางใจ อดทน ฯลฯ

9 คุณลักษณะดังกล่าวนั้น ได้แก่.............
คุณลักษณะที่สามารถเอื้ออำนวย ให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัย และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คุณลักษณะดังกล่าวนั้น ได้แก่

10 1. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)

11 2. การยอมรับนับถือ (Respect)

12 3. ความจริงใจ (Genuineness)

13 4. การเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure)

14 5. ความสัมพันธภาพในขณะนั้น (Immediacy)

15 6. การเผชิญหน้า (Confrontation)

16 7. การชี้เฉพาะเจาะจง (Concreteness)

17 (7.) ความแตกต่างระหว่างการให้คำปรึกษากับจิตบำบัด

18 จิตบำบัด การให้คำปรึกษา
จิตบำบัด การให้คำปรึกษา เกี่ยวข้องกับปัญหาทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง จนเกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง เกี่ยวข้องปัญหาเรื่องการเลือกสาขาเรียน เลือกอาชีพ วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

19 จิตบำบัด การให้คำปรึกษา
จิตบำบัด การให้คำปรึกษา ผู้รับบริการเป็นผู้ที่ผิดปกติทางจิต จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างบุคลิกภาพของผู้รับบริการ ผู้รับบริการเป็นบุคคลปกติที่ต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจแก้ปัญหา

20 จิตบำบัด การให้คำปรึกษา
จิตบำบัด การให้คำปรึกษา 3.ใช้ระยะเวลายาวนาน ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า สถานศึกษา หน่วยงานช่วยเหลือชุมชนต่างๆ เช่น สถานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล หรือสถาบันบำบัดจิต

21 (8.) ความแตกต่างระหว่างคนปกติกับคนไข้โรคจิต
คนไม่ปกติ คนทั่วไปมักเรียกว่า "คนบ้า" ภาษาทางกฎหมาย เรียกว่า วิกลจริต ภาษาทางจิตเวช เรียกว่า โรคจิต (Psychosis)

22 ลักษณะ 3 ประการ ที่ทำให้คนปกติกับคนไข้โรคจิตมีความแตกต่างกัน
1. Out of Reality ไม่สัมผัสกับความเป็นจริง 2. Lack of Insight การไม่เข้าใจตนเอง 3. Change of Personality การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ

23 1. Out of Reality ไม่สัมผัสกับความเป็นจริง
1.1 หลงผิด (Delusion) - หลงผิดคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ เป็นผู้วิเศษเหนือมนุษย์ - หลงผิดคิดว่าอวัยวะบางส่วนของตัวหายไป - หวาดระแวงคิดว่าคนอื่นจะมาทำร้ายตน

24 1.2 ประสาทหลอน เกิดความรู้สึกขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งเร้ามากระทบอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 เช่น เห็นภาพแปลกๆ หูได้ยินเสียงมาสั่งให้ทำ หรือให้ฆ่า จมูกได้กลิ่นเหม็นเน่า ลิ้นรู้สึกชาหรือลิ้นแข็งพูดไม่ได้ ตามร่างกายเหมือนมีเชื้อโรคมาไต่

25 1.3 การแปลภาพผิด เห็นวัตถุแล้วแปลความหมายของภาพนั้นผิดไปจากความเป็นจริง ตามที่จิตคิดจินตนาการ

26 2. Lack of Insight การไม่เข้าใจตนเอง
การไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตนเองในขณะนั้น

27 3. Change of Personalityบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิมในทางตรงกันข้าม

28 ซักถาม – อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google