งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 2 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 2 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 2 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 หัวข้อเนื้อหา สัปดาห์ที่ 1 6. คุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา 7. ความแตกต่างระหว่างการให้ คำปรึกษากับจิตบำบัด 8. ความแตกต่างระหว่างคนปกติกับ คนไข้โรคจิต

3 (6.) คุณลักษณะของผู้ให้ คำปรึกษา

4 ผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) ควรมี คุณลักษณะเช่นไร ? มีเอกลักษณ์ของตัวเอง (Having an Identity) เคารพและรู้สึกซาบซึ้งในตัวเอง (Respect and Appreciate themselves) เปิดรับความเปลี่ยนแปลง (Open to change) สามารถเลือกในที่ที่นำไปสู่การจัดการกับ ชีวิตอย่างเหมาะสม (Making Choice to shape their lives) มีชีวิตชีวา (Feeling alive)

5 มีความเป็นธรรมชาติ จริงใจและมี ความซื่อสัตย์ (Being an authentic, sincere and honest) มีอารมณ์ขัน (Having a sense of humor) เต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาดของ ตน (Willing to admit their mistakes) มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน (Living in the present) มีความซาบซึ้งกับวัฒนธรรมต่างๆ (Appreciate the influence of culture)

6 มีความจริงใจในการช่วยเหลือผู้อื่น (Having a sincere in the welfare of others มีความมุ่งมั่นในการทำงาน (Become deeply involved in their work) มีสุขภาพจิตดี (Maintain healthy boundaries)

7 จริงใจ ไม่แสแสร้ง มีเมตตา ชอบช่วยเหลือ มีอารมณ์มั่นคง มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจผู้อื่น มีความสามารถในการเข้าใจปัญหา มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา

8 ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ประเมินผู้อื่นด้วยกฎเกณฑ์ของตน รักษาความลับได้ สุขุม เป็นตัวของตัวเอง เป็นมิตร น่าไว้วางใจ อดทน ฯลฯ

9 คุณลักษณะที่สามารถเอื้ออำนวย ให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และก่อให้เกิดความรู้สึก ที่ดีต่อกันและกัน อันเป็นพื้นฐาน ที่สำคัญของการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คุณลักษณะดังกล่าวนั้น ได้ แก่.............

10 1. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)

11 2. การยอมรับนับถือ (Respect)

12 3. ความจริงใจ (Genuineness)

13 4. การเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure)

14 5. ความสัมพันธภาพในขณะนั้น (Immediacy)

15 6. การเผชิญหน้า (Confrontation)

16 7. การชี้เฉพาะเจาะจง (Concreteness)

17 (7.) ความแตกต่างระหว่างการให้ คำปรึกษากับจิตบำบัด

18 จิตบำบัดการให้ คำปรึกษา  เกี่ยวข้อง กับปัญหา ทาง อารมณ์ อย่าง ลึกซึ้ง กระทบกระ เทือนใจ อย่าง รุนแรง จน เกิดความ ท้อแท้ สิ้น หวัง  เกี่ยวข้อง ปัญหาเรื่อง การเลือก สาขาเรียน เลือก อาชีพ วิธีการ ปรับตัวให้ เข้ากับ สิ่งแวดล้อ ม

19 จิตบำบัดการให้ คำปรึกษา  ผู้รับบริกา รเป็นผู้ที่ ผิดปกติ ทางจิต จุดประสงค์ เพื่อ ปรับปรุง โครงสร้าง บุคลิกภาพ ของ ผู้รับบริการ  ผู้รับบริกา รเป็นบุคคล ปกติที่ ต้องการ ความ ช่วยเหลือ ในการ ตัดสินใจ แก้ปัญหา

20 จิตบำบัดการให้ คำปรึกษา  ใช้ ระยะเวลาสั้น กว่า  โรงพยาบ าล หรือ สถาบัน บำบัดจิต  สถานศึกษ า หน่วยงาน ช่วยเหลือ ชุมชนต่างๆ เช่น สถาน สังคม สงเคราะห์ 3. ใช้ระยะเวลา ยาวนาน

21 (8.) ความแตกต่างระหว่างคน ปกติกับคนไข้โรคจิต คนไม่ปกติ คนทั่วไปมักเรียกว่า " คนบ้า " ภาษาทางกฎหมาย เรียกว่า วิกลจริต ภาษาทางจิตเวช เรียกว่า โรค จิต (Psychosis)

22 ลักษณะ 3 ประการ ที่ทำให้คนปกติกับคนไข้โรค จิตมีความแตกต่างกัน 1. Out of Reality ไม่สัมผัสกับ ความเป็นจริง 2. Lack of Insight การไม่เข้าใจ ตนเอง 3. Change of Personality การ เปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ

23 1. Out of Reality ไม่สัมผัสกับความ เป็นจริง 1.1 หลงผิด (Delusion) - หลงผิดคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ เป็นผู้วิเศษเหนือมนุษย์ - หลงผิดคิดว่าอวัยวะ บางส่วนของตัวหายไป - หวาดระแวงคิดว่าคนอื่นจะ มาทำร้ายตน

24 1.2 ประสาทหลอน เกิดความรู้สึกขึ้นเองโดยไม่มี สิ่งเร้ามากระทบอวัยวะรับสัมผัส ทั้ง 5 เช่น เห็นภาพแปลกๆ หูได้ยินเสียงมาสั่งให้ทำ หรือให้ฆ่า จมูกได้กลิ่นเหม็นเน่า ลิ้นรู้สึกชาหรือลิ้นแข็งพูด ไม่ได้ ตามร่างกายเหมือนมีเชื้อ โรคมาไต่

25 1.3 การแปลภาพผิด เห็นวัตถุแล้วแปลความหมาย ของภาพนั้นผิดไปจากความเป็น จริง ตามที่จิตคิดจินตนาการ

26 2. Lack of Insight การไม่เข้าใจ ตนเอง การไม่รู้สภาพที่แท้จริงของ ตนเองในขณะนั้น

27 3. Change of Personality บุคลิกภาพ เปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม ในทางตรงกันข้าม

28 ซักถาม – อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 ชุดที่ 2 นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google