งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ของ วิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็น อย่างนั้น นักชีววิทยาจะอธิบายได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ของ วิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็น อย่างนั้น นักชีววิทยาจะอธิบายได้ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสัมพันธ์ของ วิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยี

3 จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็น อย่างนั้น นักชีววิทยาจะอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขวั้นและขูด เปลือกของพืชยืนต้นออกจะมีรากงอกออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็จะอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขดลวดตัด สนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นความรู้ว่าจะทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น จะขยายพันธุ์พืชโดยการตอนได้ อย่างไร จะผลิตกระแสไฟฟ้านำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร จะผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่อง อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยนำไฟฟ้า กระแสมาใช้ได้อย่างไร

4 ความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงด้วยภาพดังต่อไปนี้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ + ทรัพยากรธรรมชาติ --------> เทคโนโลยี

5 สรุปได้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะไม่มีคุณค่า ถ้า หากปราศจากเทคโนโลยีมาเชื่อมโยง และเทคโนโลยีที่ปราศจากความรู้ทาง วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานก็ไม่สามารถจะ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

6 ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Procass) ผลลัพธ์ (Output) ทรัพยากรทาง เทคโนโลยี (Resources) ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง ต่อเทคโนโลยี (Consideration) การวิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยใน ด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนอง ความความต้องการ การสร้างส่งของเครื่อง หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับ มาแก้ไขได้ง่าย การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการ ออกแบบหรือนำเสนอผลงานมีประโยชน์ในการ ช่วยร่างภาพทำภาพ 3 มิติ

7 ข้อดี ผลของการใช้เทคโนโลยีได้ทำให้เกิดการ พัฒนาในด้านต่าง มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย รักษาโรค โทรศัพท์ ทางด้านการแพทย์ การสำรวจ การประมง การควบคุมอากาศยานและยานพาหนะ

8 ข้อเสีย 1. การเกิดสภาพการเน่าเสียของน้ำ 2. การเกิดปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 3 การเกิดปัญหาการแพร่กระจายของ สารเคมีที่เป็นสารพิษ 4 การเกิดปัญหาการแพร่กระจายของ เชื้อโรคและพาหะนำโรค 5 การเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความ พิการหรือมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ ของประชากร

9 สมาชิกกลุ่ม ดาวพระศุกร์ อยู่ลือ เลขที่ 1 ม.4.9 พัชรา แลเชอ เลขที่ 2 ม.4.9 บุษรา ไชยวงศา เลขที่ 34 ม.4.9 ปภาวรินทร์ อินทะนัย เลขที่ 35 ม.4.9


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ของ วิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็น อย่างนั้น นักชีววิทยาจะอธิบายได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google