งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการจัดตั้งตลาด เกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบ ปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง โดย กรรณิกา เรืองสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการจัดตั้งตลาด เกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบ ปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง โดย กรรณิกา เรืองสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการจัดตั้งตลาด เกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบ ปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง โดย กรรณิกา เรืองสวัสดิ์

2 ก่อน ดำเนินงาน - มีกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แยกเป็นพื้นที่ หมู่บ้าน - สมาชิกส่วนใหญ่ทำการเกษตร - รายได้ภาคการเกษตรจาก ข้าว ถั่ว ลิสง โค กระบือ สุกร การเลี้ยงครั่ง การปลูกพืชสวนครัว - สหกรณ์มีร้านค้าจำหน่ายวัสดุ การเกษตร - สหกรณ์มีพื้นที่สำหรับจำหน่าย สินค้าเกษตรทุกวันพฤหัสฯ

3 กิจกรรมเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ - สำรวจสมาชิกที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการ - จัดแบ่งสมาชิกตามกลุ่ม อาชีพ - สหกรณ์มีแผนการส่งเสริม อาชีพแก่สมาชิก - กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย ได้รับการรับรอง GAP - สหกรณ์มีแผนการจัดสร้าง ตลาดสินค้าเกษตรเพื่อรองรับ AEC

4 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 5 กลุ่ม /330 ราย - กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 1 กลุ่ม 50 ราย - กลุ่มผู้ปลูกผลไม้ ( ลำไย ส้ม )1 กลุ่ม 10 ราย - กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 2 กลุ่ม 250 ราย - กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บก ( ไก่ หมู )2 กลุ่ม 20 ราย - กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ( ปลา )2 กลุ่ม 10 ราย - กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ 8 กลุ่ม 170 ราย

5 การจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ จำหน่ายวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 มีเกษตรกรมาจำหน่ายประจำ 5 ราย ยอดขายเฉลี่ย 7,000 บาท ยอดจำหน่ายตั้งแต่เข้าร่วม กิจกรรม 848,000 บาท อุปกรณ์การตลาดมีไม่เพียงพอ

6 ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ตรวจคุณภาพสินค้าเกษตรของ สมาชิกสหกรณ์เพื่อเตรียม ความพร้อมในการนำสินค้ามา จำหน่ายและรอการตรวจรับรอง คุณภาพจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

7 สินค้าที่นำมาจำหน่าย - ข้าว - ผักพื้นบ้าน ผักตาม ฤดูกาล - ไก่ชำแหละ - ไข่ไก่ - ปลา

8 กิจกรรมส่งเสริมการขาย - การรับรองคุณภาพปลอดภัย GAP - ร่วมกิจกรรมอาหารปลอดภัย กับ หน่วยงานต่างๆ - จัดกิจกรรมเทศกาลอาหาร ในวัน สำคัญเช่น วันสงกรานต์

9 ข้อมูลผู้บริโภค - จำนวนผู้บริโภคมาใช้ บริการ 200 ราย / วัน - ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน รองลงมาคนทำงาน - ผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่า สินค้ามีราคาถูก

10 ปัญหาอุปสรรค - การบริหารจัดการยังไม่พร้อม - สถานที่ยังไม่พร้อมเช่น อาคาร อุปกรณ์ เทคโนโลยี - ยังมีสินค้ามาจำหน่ายในปริมาณน้อย - การเก็บเกี่ยวการขนส่งไม่มีคุณภาพ สินค้าเสียหาย - สินค้าบางประเภทต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ ดี แต่มีราคาสูง - การจัดเก็บสินค้าไม่ดี ทำให้เสียหาย

11 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด มีนโยบายจำหน่ายสินค้าเอง โดยให้สมาชิก ขายหรือฝากขายกับสหกรณ์ สหกรณ์มี ระบบการจัดทำสต๊อคสินค้า กรณีซื้อขาย เงินสดสหกรณ์ชำระเงินทันที กรณีฝากขาย สมาชิกสามารถมาตรวจนับสินค้าตาม ระยะเวลาที่กำหนดและชำระเงิน กรมฯควรให้การศึกษาอบรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ร้านค้าที่มีสินค้าค้าเกษตร ซึ่งเน่าเสียง่าย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการจัดตั้งตลาด เกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรสบ ปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง โดย กรรณิกา เรืองสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google