งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบสารสนเทศ นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

3 นางสาวศิรินภา สุกสว่าง section section B03 กลุ่ม กลุ่ม PT21 PT21 รหัส รหัส 461151037 คณะสหเวชศาสตร์จัดทำโดย

4 ระบบสารสนเทศ มศว นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

5 ตารางเรียนประจำปีเค้าโครงการเรียนการสอนผลการเรียนของนิสิต ผลงานใน Personal web Web mail Web mail ระบบสารสนเทศ สำหรับนิสิต สาระสำคัญ มีดังนี้ นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

6 สาระสำคัญ มีดังนี้ ข่าวทั่วไปข่าวกิจกรรมข่าวอบรมข่าวสัมมนาประชุมข่าวรับสมัครงานข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระบบสารสนเทศข่าว ประชาสัมพันธ์ มศว นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

7 บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์บริการยืมคืนหนังสือบริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการฐานข้อมูล CD-ROM บริการฐานข้อมูลปริญญา นิพนธ์ สาระสำคัญ มีดังนี้ ระบบสารสนเทศ หอสมุด นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

8 ระบบสารสนเทศการเรียนการสอนออนไลน์ มศว สาระสำคัญ มีดังนี้ ตารางการเรียนการสอนใน รายวิชาต่างให้นิสิตสามารถเข้า เรียนในวิชาที่จำเป็นต้องเรียน พร้อมกันทั้งที่ประสานมิตรและ องค์รักษ์ มีระบบเครือข่าย Video Conference ที่ทำให้เกิดความ รวดเร็วที่นิสิตสามารถเรียกดูได้ นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

9 ข้อเสนอแนะ ควรมีระบบสารสนเทศที่มีการ ติดต่อโดยตรงระหว่างนิสิตและ ผู้บริหาร มีระบบสารสนเทศที่เผยแพร่ ความรู้ใหม่ๆทั้งงานวิจัยต่างๆแก่ บุคคลภายนอก มีระบบสารสนเทศที่เป็นกระทู้ หรือข้อความที่เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์และศิษย์ รุ่นพี่และรุ่น น้อง นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

10 ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอื่น นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

11 สาระสำคัญ มีดังนี้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี เครือข่ายข้อมูลการเกษตรบนนนทรี เนต เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทางด้าน การเกษตรของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีการสร้างข้อมูลบน เครือข่ายนนทรีหลายพันเรื่อง และ กำลังเพิ่มปริมาณเพื่อให้เป็น เครือข่ายข้อมูลการเกษตรที่เป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรใน ยุคที่อินเทอร์เน็ตจะเข้าสู่หมู่บ้าน นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

12 สารสนเทศภาครัฐhttp://www.thaigov.net

13 กลุ่มวัยรุ่น การติดต่อราชการเกี่ยวกับ บัตรประชาชน ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง การขอใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับ ราชการทหาร การดำเนินการด้าน กฎหมาย นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

14 กลุ่มวัยรุ่น เรื่องราวของแหล่ง ทุนการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาใน ระดับมัธยม วิชาชีพ และ อุดมศึกษา ด้าน การศึกษา นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

15 กลุ่มวัยรุ่น การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน การบวชเณร บวชพระ การใช้ ชีวิตประจำวัน นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

16 กลุ่มคนทำงาน การออมทรัพย์เพื่อเตรียมตั้ง ครอบครัว การซื้อหาบ้านและที่อยู่อาศัย การติดต่อราชการและงาน ทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าน การวางแผนครอบครัวก่อนจะ ครองชีวิตคู่ การดำเนิน ชีวิตประจำวัน นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

17 กลุ่มคนทำงาน การสมรส สร้างครอบครัว การหย่าร้าง และการแบ่ง สินทรัพย์ต่างๆ การเตรียมตัวระหว่างตั้งครรภ์ การดำเนิน ชีวิตประจำวัน ( ต่อ ) นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

18 กลุ่มคนทำงานข้อแนะนำในการสมัครงาน การประกันสังคมและ สวัสดิการสังคม การยื่นภาษีอากรและข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องทำเมื่อถึงวัย เกษียณอายุ การทำงาน นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

19 กลุ่มคนทำงาน การดูแลสุขภาพในวัย ทำงาน ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวทะเบียนยานพาหนะ การเปลี่ยนลักษณะของ ยานพาหนะ ชีวิตทั่วไป นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

20 กลุ่มผู้สูงอายุข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยการจัดการมรดกการทำพินัยกรรม กฎหมา ย นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037

21 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ นางสาวศิรินภา สุกสว่าง B03 461151037.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google