งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน
การปฏิบัติสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาสุขภาพอนามัย เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม ส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ยังขาดความรู้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและการส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหา โดยการปลูกฝังความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติให้แก่ประชาชนตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ นับว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมประการหนึ่งซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณน้อยและได้ผลในระยะยาวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติสุขบัญญัติ 10 ประการของนักเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสำรวจการปฏิบัติสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

4 การปฏิบัติของนักเรียน
ตาราง สุขบัญญัติแห่งชาติ การปฏิบัติของนักเรียน ปฏิบัติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ปฏิบัติ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 90 (47.6%) 81 (42.9%) 17 (9.0%) 1 (0.5%) - 2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 97 (51.3%) 75 (39.7%) 16 (8.5%) 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่าย 46 (24.3%) 73 (38.6%) 63 (33.3%) 7 (3.7%) 4. กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 28 (14.8%) 82 (43.4%) 67 (35.4%) 11 (5.8%) 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ 131 (69.3%) 27 (14.3%) 9 (4.8%) 5 (2.6%)

5 การปฏิบัติของนักเรียน
ตาราง สุขบัญญัติแห่งชาติ การปฏิบัติของนักเรียน ปฏิบัติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ปฏิบัติ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 60 (31.7%) 83 (43.9%) 39 (20.6%) 5 (2.6%) 2 (1.1%) 7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท 55 (29.1%) 82 (43.4%) 44 (23.3%) 7 (3.7%) 1 (0.5%) 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 18 (9.5%) 42 (22.2%) 79 (41.8%) 45 (23.8%) 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 68 (36.0%) 36 (19.0%) 6 (3.2%) - 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม 92 (48.7%) 47 (24.9%) 3 (1.6%)

6 สรุปผลการวิจัย สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด ปฏิบัติมากที่สุด 2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ปฏิบัติมากที่สุด 3.ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่าย ปฏิบัติมาก 4.กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากอันตราย และหลีกเลี่ยง อาหาร รสจัด สีฉูดฉาด ปฏิบัติมาก 5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ ปฏิบัติมากที่สุด 6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ปฏิบัติมาก 7.ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท ปฏิบัติมาก 8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี ปฏิบัติปานกลาง 9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ปฏิบัติมากที่สุด 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม ปฏิบัติมาก

7 ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google