งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาสุขภาพอนามัย เป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม ส่วน บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติโดย ส่วนรวม ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในชนบท ยังขาดความรู้ในการ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและการส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหา โดยการปลูกฝังความรู้ เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติให้แก่ประชาชนตั้งแต่ อยู่ในวัยเรียน เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ นับว่าเป็น แนวทางที่เหมาะสมประการหนึ่งซึ่งสิ้นเปลือง งบประมาณน้อยและได้ผลในระยะยาวทำให้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติสุข บัญญัติ 10 ประการของนักเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อสำรวจการปฏิบัติสุขบัญญัติ แห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

4 ตาราง สุขบัญญัติแห่งชาติ การปฏิบัติของนักเรียน ปฏิบัติ มากที่สุด ปฏิบัติ มาก ปฏิบัติ ปาน กลาง ปฏิบัติ น้อย ไม่ปฏิบัติ 1. ดูแลรักษาร่างกายและ ของใช้ให้สะอาด 90 (47.6%) 81 (42.9%) 17 (9.0%) 1 (0.5%) - 2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่าง ถูกต้อง 97 (51.3%) 75 (39.7%) 16 (8.5%) 1 (0.5%) - 3. ล้างมือให้สะอาดก่อน กินอาหาร และหลัง ขับถ่าย 46 (24.3%) 73 (38.6%) 63 (33.3%) 7 (3.7%) - 4. กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากอันตรายและ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สี ฉูดฉาด 28 (14.8%) 82 (43.4%) 67 (35.4%) 11 (5.8%) 1 (0.5%) 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพ ติด การพนันและการสำ ส่อนทางเพศ 131 (69.3%) 27 (14.3%) 17 (9.0%) 9 (4.8%) 5 (2.6%)

5 ตาราง 6. สร้างความสัมพันธ์ใน ครอบครัวให้อบอุ่น 60 (31.7%) 83 (43.9%) 39 (20.6%) 5 (2.6%) 2 (1.1%) 7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วย การไม่ประมาท 55 (29.1%) 82 (43.4%) 44 (23.3%) 7 (3.7%) 1 (0.5%) 8. ออกกำลังกาย สม่ำเสมอและตรวจ สุขภาพประจำปี 18 (9.5%) 42 (22.2%) 79 (41.8%) 45 (23.8%) 5 (2.6%) 9. ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ 79 (41.8%) 68 (36.0%) 36 (19.0%) 6 (3.2%) - 10. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคม 45 (23.8%) 92 (48.7%) 47 (24.9%) 3 (1.6%) 2 (1.1%) สุขบัญญัติแห่งชาติ การปฏิบัติของนักเรียน ปฏิบัติ มากที่สุด ปฏิบัติ มาก ปฏิบัติ ปาน กลาง ปฏิบัติ น้อย ไม่ปฏิบัติ

6 สรุปผลการวิจัย สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด ปฏิบัติมากที่สุด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ปฏิบัติมากที่สุด 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่าย ปฏิบัติมาก 4. กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากอันตราย และหลีกเลี่ยง อาหาร รสจัด สีฉูดฉาด ปฏิบัติมาก 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ ปฏิบัติมากที่สุด 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ปฏิบัติมาก 7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท ปฏิบัติมาก 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี ปฏิบัติปานกลาง 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ปฏิบัติมากที่สุด 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม ปฏิบัติมาก

7 ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google