งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค และ การดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย ของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค และ การดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย ของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค และ การดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย ของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองลำปาง

2 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ระดับอำเภอ 1. กำหนดไว้ 4 ครั้ง คือ 8 ธ. ค.53 10 มี. ค.54 16 มิ. ย.54 12 ก. ย 54 2. เพื่อให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการ คบส. และประชาคม 3. เพื่อให้หมู่บ้านมีการดำเนินกิจกรรม คบส. เพื่อ แก้ไขปัญหา ป้องกันการ เกิดปัญหาด้าน คบส. และร่วมกันดูแลหมู่บ้านใน ด้าน คบส. อย่างต่อเนื่อง 4. การจัดทำแผนการดำเนินงาน คบส. ในหมู่บ้าน 5. การประสานแผน / โครงการร่วมกับองค์กร ท้องถิ่น 6. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด หมู่บ้าน คบส. ดีเด่น 7. การจัดกิจกรรมสาธิตอาหารและประกวด อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

3 งบประมาณการจัดการ 1. จากโครงการอาหารปลอดภัย ปี 2554 อนุมัติ มิ. ย.54 2. อบรม คณะกรรมการ คบส. ระดับ อำเภอ 4 ครั้ง ๆละ 64 คน รวม 256 คน ( ตัวแทน สสอ.10 รพ. สต.27 หมู่บ้าน 27) 3. ประชุมคณะกรรมการร่วมกับ องค์กรท้องถิ่น 39 คน ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 182+10+27+39= 261 คน

4 งบประมาณการจัดการ ( ต่อ ) 4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ประกวด หมู่บ้าน คบส. ดีเด่น 4.1 ปีงบประมาณ 2553 4.2 ปีงบประมาณ 2554 แยกเป็น รางวัลที่ 1 2,000 บาท รางวัลที่ 2 1,500 บาท รางวัลที่ 3 1,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท 24 รางวัล 5. กิจกรรมสาธิตอาหารและประกวด อาหาร สะอาดรสชาติอร่อย รางวัลที่ 1 1,500 ที่ 2 1,000 ที่ 3 700 ชมเชย 500 (2 รางวัล ) ** เน้นอาหารสุก สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่า ( ประกวด + เลี้ยงอสม. ที่มา )

5 รูปแบการจัดงานดำเนินการ คุ้มครอง ผู้บริโภค และอาหาร ปลอดภัย สถานที่จัด เทศบาลตำบลพิชัย 20 กรกฎาคม 2554 ผู้จัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ลำปางร่วมกับ เทศบาลตำบลพิชัย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รูปแบบการจัด ซุ้มจัดนิทรรศการ แต่ละรพ. สต.27 แห่ง เวทีกลางสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ( ตอบ ปัญหา + แจกรางวัล + ใบประกาศ ) ซุ้มประกวดอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 5 ซุ้ม ซุ้มจัดนิทรรศการสสจ. ลำปาง ** ข้อเสนออื่นๆ................. จากที่ประชุม...


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค และ การดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย ของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google