งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
และ การดำเนินงานอาหารปลอดภัย ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับอำเภอ
1. กำหนดไว้ 4 ครั้ง คือ 8 ธ.ค มี.ค มิ.ย ก.ย54 2.เพื่อให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ คบส.และประชาคม 3.เพื่อให้หมู่บ้านมีการดำเนินกิจกรรม คบส.เพื่อแก้ไขปัญหา ป้องกันการ เกิดปัญหาด้าน คบส.และร่วมกันดูแลหมู่บ้านในด้าน คบส.อย่างต่อเนื่อง 4. การจัดทำแผนการดำเนินงาน คบส.ในหมู่บ้าน 5.การประสานแผน/โครงการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น 6.การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดหมู่บ้าน คบส.ดีเด่น 7. การจัดกิจกรรมสาธิตอาหารและประกวด อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

3 งบประมาณการจัดการ 1. จากโครงการอาหารปลอดภัย ปี 2554 อนุมัติ มิ.ย.54
2. อบรม คณะกรรมการ คบส.ระดับอำเภอ 4 ครั้ง ๆละ 64 คน รวม 256 คน (ตัวแทน สสอ.10 รพ.สต.27 หมู่บ้าน 27) 3. ประชุมคณะกรรมการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น 39 คน ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น = 261 คน

4 งบประมาณการจัดการ(ต่อ)
4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดหมู่บ้าน คบส.ดีเด่น 4.1 ปีงบประมาณ 2553 4.2 ปีงบประมาณ 2554 แยกเป็น รางวัลที่ 1 2,000 บาท รางวัลที่2 1,500 บาท รางวัลที่3 1,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท 24 รางวัล 5. กิจกรรมสาธิตอาหารและประกวด อาหารสะอาดรสชาติอร่อย รางวัลที่1 1,500 ที่2 1,000 ที่ ชมเชย 500 (2รางวัล) **เน้นอาหารสุก สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่า(ประกวด+เลี้ยงอสม.ที่มา)

5 รูปแบการจัดงานดำเนินการ คุ้มครองผู้บริโภค และอาหารปลอดภัย
รูปแบการจัดงานดำเนินการ คุ้มครองผู้บริโภค และอาหารปลอดภัย สถานที่จัด เทศบาลตำบลพิชัย 20 กรกฎาคม 2554 ผู้จัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปางร่วมกับ เทศบาลตำบลพิชัย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รูปแบบการจัด ซุ้มจัดนิทรรศการ แต่ละรพ.สต.27 แห่ง เวทีกลางสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ(ตอบปัญหา+แจกรางวัล+ใบประกาศ) ซุ้มประกวดอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 5 ซุ้ม ซุ้มจัดนิทรรศการสสจ.ลำปาง **ข้อเสนออื่นๆ จากที่ประชุม...


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google