งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ชื่อรายวิชา : ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Arts of Presentation for Public Relations) COMM2304 3(2-2-5) สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

2 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิอิ่น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิอิ่น การศึกษา : ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) – คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

3 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิอิ่น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิอิ่น ห้องพักอาจารย์ : ห้อง 923 เบอร์โทร : อีเมล : Facebook : Website : การติดต่อ (เฉพาะรายวิชา) : บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง 923 และ Facebook (Page: COMM_ART_PRESENT_CRU) สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 คำอธิบายรายวิชา หลักและวิธีการปฏิบัติเพื่อนำเสนอความคิดและผลงานต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้สื่อบูรณาการที่ทันสมัยซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ฝึกปฏิบัติการใช้ศิลปะการนำเสนอรูปแบบต่างๆ และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโน้มน้าวใจ สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

5 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ 1/16 สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 1 2 3-4
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 1 แนะนำรายวิชาและกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 2 บทนำ: กรอบแนวคิด เรื่อง ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3-4 หลักการและองค์ประกอบการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5-6 รูปแบบการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ใบงานที่ 1) 7-8 การใช้สื่อในการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

6 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ 1/16 สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 9-10
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 9-10 เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ใบงานที่ 2) 11-12 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ์ (ใบงานที่ 3) 13-14 การโน้มน้าวใจในการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ใบงานที่ 4) 15-16 การนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใบงานที่ 5) 17 สอบปลายภาค สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

7 สอบปลายภาค วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00 น. – 14:30 น.
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 สอบปลายภาค วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00 น. – 14:30 น. สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

8 การเก็บคะแนน 80 – 100 = A 75 – 79 = B+ 70 – 74 = B 65 – 69 = C+
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การเก็บคะแนน 80 – 100 = A 75 – 79 = B+ 70 – 74 = B 65 – 69 = C+ 60 – 64 = C 55 – 59 = D+ 50 – 54 = D 0 – 49 = F สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

9 การเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 1/16 1. การเก็บคะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การเก็บคะแนน 1. การเก็บคะแนนระหว่างภาค คะแนน 1.1 ใบงาน 1 (Resume - งานเดี่ยว) 10 คะแนน 1.2 ใบงาน 2 (Present PPT. - งานกลุ่ม) 10 คะแนน 1.3 ใบงาน 3 (สัมภาษณ์งาน - งานเดี่ยว) 10 คะแนน 1.4 ใบงาน 4 (โน้มน้าว - งานกลุ่ม) คะแนน 1.5 ใบงาน 5 (Infographic - งานกลุ่ม) คะแนน 2. คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียน คะแนน 3. การสอบปลายภาค คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

10 การเข้าเรียน (ขาด/ลา/มาสาย) การทำงานเดี่ยว/กลุ่ม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ข้อตกลงทั่วไป การแต่งกาย การเข้าเรียน (ขาด/ลา/มาสาย) การทำงานเดี่ยว/กลุ่ม การส่งงาน การสอบ คุณธรรมจริยธรรม สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2-5)____________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google