งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้เรียนและผู้สอน ชื่อรายวิชา : ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Arts of Presentation for Public Relations) COMM2304 3(2-2-5)

2 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิ อิ่น การศึกษา : ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การสื่อสารมวลชน ) วิชาเอก วิทยุโทรทัศน์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ( นิเทศศาสตร์พัฒนาการ ) ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ( กำลังศึกษา ) – คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

3 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิ อิ่น ห้องพักอาจารย์ : ห้อง 923 เบอร์โทร : 089-1184115 อีเมล : pich306@hotmail.com Facebook : http://www.facebook.com/pich306 Website : http://www.pichit.net การติดต่อ ( เฉพาะรายวิชา ) : บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง 923 และ Facebook (Page: COMM_ART_PRESENT_CRU)

4 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 คำอธิบายรายวิชา หลักและวิธีการปฏิบัติเพื่อนำเสนอความคิดและผลงานต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้สื่อบูรณาการที่ทันสมัยซึ่งเหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย ฝึกปฏิบัติการใช้ศิลปะการนำเสนอรูปแบบต่างๆ และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโน้ม น้าวใจ

5 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดา ห์ที่ วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 1 แนะนำรายวิชาและกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน และผู้สอน 2 บทนำ : กรอบแนวคิด เรื่อง ศิลปะการนำเสนอเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ 3-4 หลักการและองค์ประกอบการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5-6 รูปแบบการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ( ใบงานที่ 1) 7-8 การใช้สื่อในการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดา ห์ที่ วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 9-10 เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ( ใบงานที่ 2) 11-12 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอเพื่องาน ประชาสัมพันธ์ ( ใบงานที่ 3) 13-14 การโน้มน้าวใจในการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ( ใบ งานที่ 4) 15-16 การนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคเทคโนโลยี สารสนเทศ ( ใบงานที่ 5) 17 สอบปลายภาค

7 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 สอบปลายภาค วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00 น. – 14:30 น.

8 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การเก็บคะแนน 80 – 100 = A 75 – 79 = B+ 70 – 74 = B 65 – 69 = C+ 60 – 64 = C 55 – 59 = D+ 50 – 54 = D 0 – 49 = F

9 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การเก็บคะแนน 1. การเก็บคะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน 1.1 ใบงาน 1 (Resume - งานเดี่ยว )10 คะแนน 1.2 ใบงาน 2 (Present PPT. - งานกลุ่ม )10 คะแนน 1.3 ใบงาน 3 ( สัมภาษณ์งาน - งานเดี่ยว )10 คะแนน 1.4 ใบงาน 4 ( โน้มน้าว - งานกลุ่ม )10 คะแนน 1.5 ใบงาน 5 (Infographic - งานกลุ่ม ) 20 คะแนน 2. คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 10 คะแนน 3. การสอบปลายภาค 30 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน

10 สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ข้อตกลงทั่วไป การแต่งกาย การเข้าเรียน ( ขาด / ลา / มาสาย ) การทำงานเดี่ยว / กลุ่ม การส่งงาน การสอบ คุณธรรมจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ COMM2304 3(2-2- 5)____________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google