งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557. 1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน ( จาก 19 หน่วยงาน ) คิดเป็นร้อยละ 57.89 ที่ รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557. 1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน ( จาก 19 หน่วยงาน ) คิดเป็นร้อยละ 57.89 ที่ รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

2 1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน ( จาก 19 หน่วยงาน ) คิดเป็นร้อยละ 57.89 ที่ รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน 2. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ (GFMIS) 1. การควบคุม พบว่า การ มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่ ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามที่กำหนด

3 2. การปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ระบบ GFMIS กำหนด * เลือกรายการขอเบิก แหล่ง ของเงิน และรหัสบัญชีไม่สอดคล้อง กับหลักฐานการเบิกจ่าย * บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ กำหนด เช่น จัดทำใบสั่งซื้อ / จ้าง ใน วันที่ทำเอกสารขอเบิก และหลังการ บันทึกตรวจรับพัสดุ 3. ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ลงนาม พร้อมระบุวันที่ในเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน

4 4. เรียกรายงาน เพื่อใช้เป็น หลักฐาน สอบทานการบันทึกบัญชี และเสนอหัวหน้าหน่วยงานไม่ ครบถ้วน 3. ด้านการปฏิบัติงานตาม ระเบียบ 1. ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน พ. ศ. 2553 และคำสั่ง กรมประมงที่ 889/2556 ส่วนใหญ่ ไม่ได้ดำเนินการ ก่อนการดำเนินการ จัดซื้อ / จ้าง

5 2. ระเบียบฯ พัสดุ พ. ศ. 2535 และ ที่เพิ่มเติม * จัดทำรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง ระเบียบ ข้อ 27 ระบุรายละเอียดไม่สมบูรณ์ เช่น ระบุเหตุผลและความจำเป็น ราคาที่เคย จัดซื้อจัดจ้าง * รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้างใน หลักการให้ผู้มีอำนาจทราบไม่ครบถ้วน * ใบสั่งซื้อ / จ้าง ระบุรายละเอียด ครบถ้วน และใบสั่งจ้างไม่ติดอากร แสตมป์ * การซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด * กรณีจัดจ้างเหมาเรือเป็นประจำใน การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ไม่ได้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

6 * ข้อตกลงจ้าง / ใบสั่งจ้าง การส่งมอบ งาน และรายงานการตรวจรับ ระบุเนื้อ งานและปริมาณงานที่ปฏิบัติไม่สามารถ ตรวจนับได้อย่างชัดเจน และไม่ติด อากรแสตมป์ * จัดซื้อวัสดุและจัดจ้างในวันที่ หรือ เวลาที่ใกล้กัน วงเงินรวมตั้งแต่หนึ่งแสน บาทขึ้นไป โดยวิธีตกลงราคา 3. ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม * ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ / ฝึกอบรม * ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด การเดินทาง กรณีเดินทางเป็นหมู่ คณะ และกรณีไม่ได้พักแรม ในแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ไม่ครบถ้วน

7 * ผู้ตรวจสอบ / ผู้อนุมัติ / ผู้รับเงิน / ผู้จ่ายเงิน ลงนามพร้อมระบุวันที่ใน แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ 2 ไม่ ครบถ้วน * ไม่ได้จัดทำใบมอบฉันทะให้มี ผู้รับเงินแทน * แนบหนังสือสั่งการ โครงการ / สัมมนาไม่ครบถ้วน 4. ระเบียบฯ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ * ไม่ได้แต่งตั้งผู้รับรองการ ปฏิบัติงาน * ไม่ได้ระบุเวลาในหลักฐานการ เบิก * ไม่ได้จัดทำใบมอบฉันทะให้มี ผู้รับเงินแทน

8 5. ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง * ไม่ได้มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบและตรวจสอบเงินทด รองราชการ * แต่งตั้งคณะฯ เก็บรักษาเงินไม่ เป็นปัจจุบัน พร้อมไม่ได้ถือปฏิบัติ ตามที่ได้รับมอบหมาย * ผู้จ่ายเงินลงนาม / ระบุวันที่ใน ใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน * นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ไม่เป็นปัจจุบัน

9 4. ด้านการปฏิบัติงานตาม เกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 1. งบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารไม่ตรงตามหลักฐานใบแจ้ง ยอดของธนาคาร 2. มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างใน งบทดลอง 3. บัญชีสินทรัพย์ถาวรมีความ คลาดเคลื่อน 4. การประมวลผลค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์รายตัวประจำเดือนตุลาคม เพียงเดือนเดียว 5. มีบัญชีค่าสาธารณูปโภคไม่ ถูกต้องตามดุลบัญชี 6. ส่งรายงานให้ สตง. ไม่ ครบถ้วน และล่าช้า

10 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรม ประมง 02-5620545 Q $ A


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557. 1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน ( จาก 19 หน่วยงาน ) คิดเป็นร้อยละ 57.89 ที่ รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google