งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557. 1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน ( จาก 19 หน่วยงาน ) คิดเป็นร้อยละ 57.89 ที่ รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557. 1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน ( จาก 19 หน่วยงาน ) คิดเป็นร้อยละ 57.89 ที่ รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

2 1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน ( จาก 19 หน่วยงาน ) คิดเป็นร้อยละ ที่ รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน 2. ด้านการปฏิบัติงานในระบบ (GFMIS) 1. การควบคุม พบว่า การ มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่ ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามที่กำหนด

3 2. การปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ระบบ GFMIS กำหนด * เลือกรายการขอเบิก แหล่ง ของเงิน และรหัสบัญชีไม่สอดคล้อง กับหลักฐานการเบิกจ่าย * บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ กำหนด เช่น จัดทำใบสั่งซื้อ / จ้าง ใน วันที่ทำเอกสารขอเบิก และหลังการ บันทึกตรวจรับพัสดุ 3. ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ลงนาม พร้อมระบุวันที่ในเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน

4 4. เรียกรายงาน เพื่อใช้เป็น หลักฐาน สอบทานการบันทึกบัญชี และเสนอหัวหน้าหน่วยงานไม่ ครบถ้วน 3. ด้านการปฏิบัติงานตาม ระเบียบ 1. ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน พ. ศ และคำสั่ง กรมประมงที่ 889/2556 ส่วนใหญ่ ไม่ได้ดำเนินการ ก่อนการดำเนินการ จัดซื้อ / จ้าง

5 2. ระเบียบฯ พัสดุ พ. ศ และ ที่เพิ่มเติม * จัดทำรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง ระเบียบ ข้อ 27 ระบุรายละเอียดไม่สมบูรณ์ เช่น ระบุเหตุผลและความจำเป็น ราคาที่เคย จัดซื้อจัดจ้าง * รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้างใน หลักการให้ผู้มีอำนาจทราบไม่ครบถ้วน * ใบสั่งซื้อ / จ้าง ระบุรายละเอียด ครบถ้วน และใบสั่งจ้างไม่ติดอากร แสตมป์ * การซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด * กรณีจัดจ้างเหมาเรือเป็นประจำใน การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ไม่ได้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

6 * ข้อตกลงจ้าง / ใบสั่งจ้าง การส่งมอบ งาน และรายงานการตรวจรับ ระบุเนื้อ งานและปริมาณงานที่ปฏิบัติไม่สามารถ ตรวจนับได้อย่างชัดเจน และไม่ติด อากรแสตมป์ * จัดซื้อวัสดุและจัดจ้างในวันที่ หรือ เวลาที่ใกล้กัน วงเงินรวมตั้งแต่หนึ่งแสน บาทขึ้นไป โดยวิธีตกลงราคา 3. ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม * ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ / ฝึกอบรม * ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด การเดินทาง กรณีเดินทางเป็นหมู่ คณะ และกรณีไม่ได้พักแรม ในแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ไม่ครบถ้วน

7 * ผู้ตรวจสอบ / ผู้อนุมัติ / ผู้รับเงิน / ผู้จ่ายเงิน ลงนามพร้อมระบุวันที่ใน แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ 2 ไม่ ครบถ้วน * ไม่ได้จัดทำใบมอบฉันทะให้มี ผู้รับเงินแทน * แนบหนังสือสั่งการ โครงการ / สัมมนาไม่ครบถ้วน 4. ระเบียบฯ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ * ไม่ได้แต่งตั้งผู้รับรองการ ปฏิบัติงาน * ไม่ได้ระบุเวลาในหลักฐานการ เบิก * ไม่ได้จัดทำใบมอบฉันทะให้มี ผู้รับเงินแทน

8 5. ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง * ไม่ได้มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบและตรวจสอบเงินทด รองราชการ * แต่งตั้งคณะฯ เก็บรักษาเงินไม่ เป็นปัจจุบัน พร้อมไม่ได้ถือปฏิบัติ ตามที่ได้รับมอบหมาย * ผู้จ่ายเงินลงนาม / ระบุวันที่ใน ใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน * นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ไม่เป็นปัจจุบัน

9 4. ด้านการปฏิบัติงานตาม เกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 1. งบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารไม่ตรงตามหลักฐานใบแจ้ง ยอดของธนาคาร 2. มีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างใน งบทดลอง 3. บัญชีสินทรัพย์ถาวรมีความ คลาดเคลื่อน 4. การประมวลผลค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์รายตัวประจำเดือนตุลาคม เพียงเดือนเดียว 5. มีบัญชีค่าสาธารณูปโภคไม่ ถูกต้องตามดุลบัญชี 6. ส่งรายงานให้ สตง. ไม่ ครบถ้วน และล่าช้า

10 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรม ประมง Q $ A


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557. 1. ด้านการเงินการบัญชี พบว่ามี 11 หน่วยงาน ( จาก 19 หน่วยงาน ) คิดเป็นร้อยละ 57.89 ที่ รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google