งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ โครงงาน วิทยาศาสตร์ การคิดและเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ โครงงาน วิทยาศาสตร์ การคิดและเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ โครงงาน วิทยาศาสตร์ การคิดและเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์

2 หมายถึง การศึกษาเรื่องราว ที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง นักเรียนเป็น ผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำ ปรึกษาและการดูแลของครูหรือ ผู้เชี่ยวชาญใน เรื่องนั้น ๆ และอาจใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการศึกษาค้นคว้าให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์

3 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภททฤษฎี ประเภทสำรวจ ประเภทการทดลอง ประเภทของโครงงาน

4 โครงงานประเภทการทดลอง เป็นโครงงานที่มี ลักษณะ การออกแบบการ ทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปร หนึ่ง โดยควบคุมตัว แปรอื่น ๆ

5 แก้ปัญหาโดย ปัญหา โดยเริ่มจาก สรุป ผล การทดลอง ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูล

6 - ศึกษาการตัดใบข้าวโพด ที่มีผลกระทบต่อ การ เจริญเติบโตและผลผลิต - การทำยากันยุงจากใบ พืชในท้องถิ่น - การป้องกันการเป็น หนอนของปลาเค็มโดย ใช้สารสกัดพืชที่มีรสขม - การใช้มูลวัวป้องกันวัว กินใบพืช ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

7 เป็นโครงงานที่รวบรวมข้อมูลบางอย่าง หรือจำแนกเป็นหมวดหมู่ โครงงานประเภทนี้ ไม่กำหนดตัวแปรในการเก็บข้อมูล โครงงานประเภทสำรวจ

8 การสำรวจพืช พันธุ์ไม้ใน โรงเรียน ในท้องถิ่น การสำรวจพฤติกรรมด้าน ต่าง ๆ ของสัตว์ การสำรวจปัญหา สิ่งแวดล้อมในชุมชน การศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์ ครึ่งบกครึ่งน้ำ ในท้องถิ่น การศึกษาลักษณะของ อากาศในท้องถิ่น ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ

9 เป็นการประดิษฐ์สิ่งสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เพื่อใช้งานต่าง ๆ โดยประยุกต์หลักการ ทางวิทยาศาสตร์ใช้ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

10 กรงดักแมลงและแมลงสาบ เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา เครื่องย่ำยางพารา เครื่องตีไข่สำหรับเด็ก เครื่องให้อาหารปลา ตัวอย่างโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์

11 เป็นโครงงานที่ผู้ทำโครงงาน ได้เสนอทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบายก็ได้ เช่น  คลื่นการเดินของกิ้งกือ  การหุบของใบไมยราบ  การแตกตัวของฝัก ต้อยติ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ โครงงาน วิทยาศาสตร์ การคิดและเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google