งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิก บำนาญ ในระบบ GFMIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิก บำนาญ ในระบบ GFMIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิก บำนาญ ในระบบ GFMIS

2 1. เปิดบัญชีใหม่ ( กระแส รายวัน ) ชื่อบัญชี “ รับเงิน UNDO ( ชื่อ ส่วนราชการ )” ตัวอย่าง “ รับเงิน UNDO ( สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สระบุรี )” “ รับเงิน UNDO ( สำนักงาน ประมงจังหวัดสระบุรี )”

3 2. ขั้นตอนการรับเงิน 2.1 เมื่อรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงิน ( บันทึกใน e-Pension) 2.2 สิ้นวันสรุปยอดเงินที่ได้รับในวัน นั้น บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บช 01 ประเภท RE

4 3. ขั้นตอนการนำฝากเงิน 3.1 นำเงิน ( ตามข้อ 2.2) ฝากเข้า บัญชีธนาคารที่เปิดไว้ ( ตามข้อ 1) โดยนำฝากในวันที่ได้รับเงินหรืออย่าง ช้าภายในวันทำการถัดไป โดยใช้ใบ นำฝากเงินดังรูป

5 3. ขั้นตอนการนำฝากเงิน 3.2 นำใบนำฝากเงินจากธนาคาร ( ตามข้อ 3.1) บันทึกในระบบ e-Pension และระบบ GFMIS ด้วยแบบฟอร์ม บช 01 ประเภท JR

6 4. ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชี ธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำเงิน ส่งคลังจังหวัด ทุกวันที่ 1 และ 16 ของ เดือน ยืนยันข้อมูลการรับ เงินประจำรอบ เพื่อสรุป ยอดเงินและถอนเงินจาก บัญชี UNDO ของ สรก. นำ ฝากเข้าบัญชีของคลัง จังหวัด

7 4. ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชี ธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำเงิน ส่งคลังจังหวัด 4.1 ถอนเงินจากบัญชีรับ เงิน UNDO ของส่วน ราชการที่สรุปแต่ละรอบนำ ฝากเข้าบัญชีของคลัง จังหวัดโดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “ กระทรวงการคลัง ผ่านสนง. คลังจังหวัดสระบุรี ”

8 4. ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชี ธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำเงิน ส่งคลังจังหวัด ได้รับใบ Pay in TR จากธนาคาร 4.2 จัดทำใบนำฝาก Pay in Slip ( บาโค้ด ) ตามรูปแบบที่ บก. กำหนด และนำเงินดังกล่าวฝากเข้า บัญชีคลังจังหวัด

9 ตัวอย่างใบนำฝากธนาคาร (Pay in TR) 9 (Pay in TR) ต้องเลือก “ เงินฝาก คลัง ” เท่านั้น

10 10 การนำส่งเงินส่งคลัง 1. ใช้ใบ Pay-in กรมบัญชีกลาง รหัส ศูนย์ต้นทุน 03004A0010 2. ระบุประเภทเงินที่นำฝากเป็น เงิน ฝากคลัง 3. ตรวจสอบรายการในใบรับเงิน (Deposite Receipt) ที่ได้รับจาก ธนาคารให้ถูกต้องกับรายการนำฝาก กรณีตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ให้ แจ้งธนาคารแก้ไขภายในวันที่นำฝาก

11 ตัวอย่างใบรับเงิน (Deposit Receipt) 11 (Pay in TR)

12 4. ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชี ธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำเงิน ส่งคลังจังหวัด 4.3 นำใบ Pay in TR บันทึกใน ระบบ e-Pension และระบบ GFMIS ด้วยแบบฟอร์ม บช 01 ประเภท PP

13 นำส่งเอกสารประจำ รอบ - ทุกวันที่ 1 และ 16 รวบรวมเอกสารใส่แฟ้มประจำรอบ พร้อมใบ Pay in TR ( ถ้ามี ) ส่งคลังจังหวัด ภายใน 3 ทำการ ( ส่งตามปฏิทินการส่งข้อมูลรายรอบ – ตามคู่มือฯ ) - การบันทึกรับรู้รายได้เป็นหน้าที่ของคลังจังหวัด ดำเนินการแทนส่วนราชการ

14 14 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. รับเงินจากข้าราชการบำนาญที่ เข้าโครงการ กบข. UNDO บันทึกรายการ ด้วยคำสั่งงาน บช.01 ประเภทเอกสาร RE 2. นำเงินที่ได้รับตาม ข้อ 1. ฝากเข้า บัญชีกระแสรายวัน กบข. UNDO ( ชื่อ ส่วนราชการ ) ภายในเวลาที่กำหนด - บันทึกรายการ ด้วยคำสั่งงาน บช.01 ประเภทเอกสาร JR 3. เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดให้ นำเงินส่งคลัง - นำเงินส่งคลังเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สำนักงานคลังจังหวัด โดยใช้ใบนำฝากเงินของ กรมบัญชีกลาง รหัสศูนย์ต้นทุน 03004A0010 และระบุประเภทเงินที่นำฝากเป็น เงินฝาก คลัง - บันทึกรายการ ด้วยคำสั่งงาน บช.01 ประเภทเอกสาร PP ขั้นตอนการดำเนินการ

15 15 การเข้าสู่ระบบ GFMIS

16 16 หน้าจอหลัก

17 17 การบันทึกรายการ บช.01

18 18 การบันทึกรายการ บช.01

19 รหัสต่างๆ ในการบันทึก บช 01 RE เดบิต เงินสด ( รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101) เครดิต เงินรับฝากอื่น ( รหัสบัญชีแยก ประเภท 2111020199) ระบุรหัสต่างๆ ดังนี้ รหัสศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS XXXXXXXXXX(10 หลัก ) แหล่งของเงิน 5831000(7 หลัก ) รหัสงบประมาณ (5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน ) XXXXX (5 หลัก ) กิจกรรมหลัก P1900 (5 หลัก ) ( การอ้างอิง – เป็นเอกสารควบคุมภายในของ หน่วยงานใส่ได้ 16 หลัก )

20 รหัสต่างๆ ในการบันทึก บช 01 JR เดบิต เงินฝากไม่มีรายตัว ( รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199) เครดิต เงินสด ( รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101) ระบุรหัสต่างๆ ดังนี้ รหัสศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS XXXXXXXXXX(10 หลัก ) แหล่งของเงิน 5831000(7 หลัก ) รหัสงบประมาณ (5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน ) XXXXX (5 หลัก ) กิจกรรมหลัก P1900 (5 หลัก ) ( การอ้างอิง – เป็นเอกสารควบคุมภายในของ หน่วยงานใส่ได้ 16 หลัก )

21 รหัสต่างๆ ในการบันทึก บช 01 PP เดบิต เงินรับฝากอื่น ( รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199) เครดิต เงินฝากไม่มีรายตัว ( รหัสบัญชีแยก ประเภท 1101030199) ระบุรหัสต่างๆ ดังนี้ รหัสศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS XXXXXXXXXX(10 หลัก ) แหล่งของเงิน 5831000(7 หลัก ) รหัสงบประมาณ (5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน ) XXXXX (5 หลัก ) กิจกรรมหลัก P1900 (5 หลัก ) ( การอ้างอิง – เป็นเอกสารควบคุมภายในของ หน่วยงานใส่ได้ 16 หลัก )

22


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิก บำนาญ ในระบบ GFMIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google