งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โครงข่ายทางหลวงชนบท  การสำรวจข้อมูล  ผลการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงบประมาณ 2557  แนวทางการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงประมาณ 2558 วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โครงข่ายทางหลวงชนบท  การสำรวจข้อมูล  ผลการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงบประมาณ 2557  แนวทางการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงประมาณ 2558 วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โครงข่ายทางหลวงชนบท  การสำรวจข้อมูล  ผลการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงบประมาณ 2557  แนวทางการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงประมาณ 2558 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ประชุมชี้เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน ซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ 2559

2 แนวทางการดำเนินการจัดทำโครงข่ายประจำปี

3  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance การจัดทำบัญชีโครงข่าย ปีงบประมาณ 57 ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 การจัดทำโครงข่ายประจำปี ปัจจุบัน สามารถ Download ได้ที่ Website สบร. จัดทำแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการนำส่งให้แต่ ละหน่วย

4 การจัดทำโครงข่ายทางหลวง ชนบทประจำปี สำนักบำรุงทางจะแจ้งให้สำนักทาง หลวงชนบท แจ้งหน่วยงานใน กำกับ ตรวจสอบข้อมูลโครงข่าย ทางประจำปี ในช่วงเดือน พฤษภาคมของทุกปี ตามบัญชี โครงข่ายทางที่สำนักบำรุงทาง จัดส่งให้ โดยมีกำหนดเวลาในการ ตรวจสอบประมาณ 60 วัน ดังนี้  ตรวจสอบข้อมูลสายทาง และ เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ครบถ้วน  สายทางตามบัญชีโครงข่าย ทาง หากถ่ายโอนและรับมอบ เรียบร้อยแล้ว ให้ขีดฆ่าด้วยปากกา สีแดง พร้อมแนบหลักฐานการถ่าย โอน การจัดทำโครงข่ายประจำปี  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance ข้อควรระวัง  สำนักบำรุงทางจะไม่เพิ่มเติมโครงข่าย ทาง โดยเฉพาะทางหลวงของ อปท. และ สายทางที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งการได้มา จะต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมทางหลวง ชนบท ให้ความเห็นชอบก่อนจะนำมา เพิ่มเติมเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท  เมื่อสำนักบำรุงทางรวบรวมและจัดทำ ข้อมูลโครงข่ายทางแล้วเสร็จ จะจัดส่ง ข้อมูลดังกล่าวให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ให้ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจัดส่งคืนสำนัก บำรุงทางตามกำหนด หากพ้นกำหนด ระยะเวลา ดังกล่าวแล้ว สำนักบำรุงทางจะ ยึดถือข้อมูล ตามบัญชีโครงข่ายทางที่ได้ จัดส่งให้ตรวจสอบ เป็นข้อมูลในการจัดทำ แผนงบประมาณต่อไป

5 การจัดทำโครงข่ายประจำปี  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance การแก้ไขบัญชีโครงข่าย หากมีการแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอนข้อมูลในโครงข่ายที่ สบร.แจ้ง ให้ขีดฆ่าด้วยปากกา สีแดง แล้วนำส่งคืน สบร. เพื่อจักได้ปรับปรุง ข้อมูล

6 แนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลต่างๆ

7 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance

8 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance ลำดับความสำคัญของข้อมูลในระบบ บริหารงานซ่อมบำรุง PMMS ข้อมูลที่มี ความสำคัญ อย่างยิ่ง ข้อมูลที่มี ความสำคัญ ด้านวิศวกรรม ลำดับที่ 1 ค่า Deflection จากเครื่องมือ (BMB),(FWD) ลำดับที่ 2 ค่าสภาพความเรียบ (IRI) ลำดับที่ 3 ข้อมูลความเสียหาย ลำดับที่ 4 ข้อมูลจราจร (PCU) ลำดับที่ ค่าความฝืด (SKID) ข้อมูลที่มีความ สำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่มี ความสำคัญ ด้านสังคม ลำดับที่ 1 ข้อมูลผลการซ่อม ลำดับที่ 2 อายุการใช้งาน ลำดับที่ 3 ข้อมูลภาพ

9 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance

10 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เนื่องจาก สบร. ได้ดำเนินการ ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการงาน ซ่อมบำรุงใหม่ ปัจจุบันได้นำมาใช้ และปรับเปลี่ยนปีงบประมาณเพื่อ รองรับข้อมูลที่จะสำรวจใน ปีงบประมาณ 2558 โดยข้อมูล สำรวจที่สำรวจในปีงบ ประมาณ 2558 จะถูกบันทึกลง ปีงบประมาณ 2559 ในระบบ PMMS PCU,BMB บันทึกใหม่เฉพาะที่เก็บ ข้อมูลในปีงบประมาณนี้เท่านั้น ที่เหลือ เข้าไปบันทึกข้อมูลเดิม IRI,RCI บันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด SKID บันทึกยืนยันข้อมูลเดิม อายุใช้งาน แก้ไขให้ถูกต้องตรงตาม ประวัติการซ่อมบำรุง pหน้า PMMS ที่แสดงอยู่ ณ ปัจจุบัน สำหรับ บันทึกใน ปีนี้ แสดงปีงบประมาณ 2559 บันทึกแต่ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ยังไม่บันทึก กรณีมี ตัวเลขเป็นการโอนข้อมูล จากปีก่อน บันทึกถูกต้อง ครบถ้วน แสดงสถานะ

11 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance แผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล สภาพความเรียบ (IRI) ปี 2558 จำนวนรถทั้งหมด ปัจจุบัน 11 คัน อยู่ในการดูแลของ สทช. ต่างๆ 6 คัน รับผิดชอบพื้นที่ของแต่ละ สทช. รวม 7 สทช. อยู่ในการดูแลของ สบร. 5 คัน ใช้เก็บข้อมูล IRI และข้อมูลสังคม 3 คัน ใช้เก็บข้อมูล IRI และ สะพาน 1 คัน สำรองการใช้งาน 1 คัน รับผิดชอบพื้นที่ รวม 11 สทช.

12 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance

13 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance

14 การสำรวจข้อมูล  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance

15 การดำเนินงานเอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2557

16 คะแนนประเมิน คณะอนุฯ ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 แนวทางในการคิดคะแนน ส่วนกลาง ประเมิน ส่วนภูมิภาค ประเมิน ส่วนกลาง ประเมิน ส่วนภูมิภาค ประเมิน สรุปคะแนนเฉลี่ย ของ คณะอนุฯ ส่วนกลางและ ภูมิภาครวมกัน โดยแยกราย หน่วยและ กิจกรรม  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance    คะแนนจากการประเมินของ คณะอนุกรรมการฯ ทั้งส่วนกลาง  น้ำหนักที่ใช้ประเมิน เนื่องจากน้ำหนักคะแนนในแต่ละด้าน ไม่เท่ากัน ต้องนำคะแนนประเมินมา เทียบกับน้ำหนักที่ประเมินและวัด ความสำเร็จเป็น % ตามขั้นตอนที่ 2

17 ระดับ ศบช. ระดับ สทช. สทช. ศบช. ทชจ. ศบช. การคิด คะแนน รวมของ แต่ละ ระดับ ระดับ ทชจ. สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance  ระดับ สทช. ไม่รวมหน่วยงานใน กำกับ  ระดับ สทช. แยกกิจกรรม ไม่รวมหน่วยงานในกำกับ  ระดับ สทช. รวมหน่วยงาน ในกำกับ  ระดับ สทช. แยกกิจกรรม รวมหน่วยงานในกำกับ  ระดับ ทชจ. ไม่รวมหน่วยงานในกำกับ  ระดับ ทชจ. แยกกิจกรรมไม่รวมหน่วยงานในกำกับ  ระดับ ทชจ. รวมหน่วยงานในกำกับ  ระดับ ทชจ. แยกกิจกรรมรวมหน่วยงาน ในกำกับ  ระดับ ศบช.  ระดับ ศบช. แยก- กิจกรรม

18 สรุปข้อมูลทั้งประเทศ จากการประเมินของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ได้รับ 76.80 ครั้งที่ 2 ได้รับ 82.68 ค่าประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ 5 คะแนน เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ยังต่ำกว่า 2.32 คะแนน ต้องมีการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ และเกิดเอกลักษณ์ ทช. อย่างแท้จริง หน่วยงาน (สทช.) คะแนนรวม แนวโน้ม คะแนน (ครั้งที่ 2-1) (ครั้งที่ 1)(ครั้งที่ 2) 180.82 82.45 280.19 89.70 373.80 76.19 482.37 88.14 566.85 77.09 683.38 87.61 773.96 76.78 885.73 89.45 973.91 78.40 1071.42 77.94 1181.61 88.21 12 79.2188.71 1382.51 84.76 1477.01 83.00 1574.72 85.56 1673.65 81.62 1768.06 75.87 18 72.2976.80 สรุปข้อมูลทั้งประเทศ สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เพิ่มขึ้น ลดลง

19 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57 ด้านที่ 1 การพัฒนาบุคลากรคุณภาพชีวิตและสถานที่ ทำงาน ผลการตรวจ : สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่การดำเนินการภายนอกและภายใน อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีการดำเนินการได้ดี โดย ภายในอาคารสำนักงานมีการจัดวางเอกสารและจัดวางสิ่งต่างๆ อย่างเป็น ระเบียบเรียบร้อย ห้องน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้ อาจมีปัญหาอยู่บ้างในส่วน ของสำนักงานที่เป็นอาคารไม้เดิมที่ผ่านการใช้งานมานาน มีชำรุดไปตาม ระยะเวลาแต่ยังมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายนอกอาคารสำนักงานมี การตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อย การกองเก็บวัสดุเป็นสี เหลี่ยมคางหมู การกองเก็บวัสดุอื่นๆเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการกำหนด จุดจอดรถให้กับผู้มาติดต่อราชการ โรงซ่อมเครื่องจักรกลมีการปฏิบัติตาม หลัก 5 ส. มีการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้านที่ 2 ความพร้อมเครื่องจักร กลและการทดสอบ วัสดุ ผลการตรวจ : มีการประเมินเครื่องจักร และแผนจัดการเครื่องจักรที่ ไม่พร้อม แต่ยังมีปัญหาของเครื่องจักรที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วที่ จอดไว้ตามหน่วยต่างๆ การทดสอบวัสดุมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการครบทุกหน่วย ด้านที่ 3 การดูแลโครงข่ายและองค์ประกอบ ผลการตรวจ : การซ่อมโดยรวมดำเนินการได้ดี แต่ยังไม่ครอบคลุม พื้นที่เสียหายตลอดสายทางและไม่เป็นสี่เหลี่ยมหลายหน่วย การ ปรับปรุงจุดเสี่ยงมีการดำเนินการแต่ยังไม่เพียงพอ ป้ายจราจรหลาย หน่วยซีดจาง การตัดหญ้ามีการตัดแต่ยังไม่ต่อเนื่อง การตรวจ โครงการที่อยู่ระหว่างค้ำ ดำเนินการได้ดี มีบัญชีและมีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง การประเมิน 4S ส่วนใหญ่เกรดคงเดิม คือ B หรือ โดย ยังคงรักษาสภาพได้ แต่ไม่ดีเด่น ถึง A ด้านที่ 4 การพัฒนาเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผลการตรวจ : การดำเนินการ อส.ทช. ดำเนินการได้ดีมาก ส่วน ใหญ่มีครบทุกสายทาง แต่ยังมีปัญหาสายทางยาวมากๆ อส.ทช. ยัง ไม่เพียงพอ การดำเนินงานการมีส่วนร่วม มีการดำเนินการครบทุก ขั้นตอน ในส่วนของนวัตกรรมเกือบทุกหน่วย มีการพัฒนาด้าน นวัตกรรมมาก แต่ยังเน้นในด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร/ ด้านการซ่อม หรือด้านการบริหารจัดการยังน้อย  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance

20 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แสดงผลการประเมิน สทช. รวมหน่วยงานในกำกับ แสดงผลการประเมิน สทช. รวมหน่วยงานในกำกับแยกกิจกรรม จากข้อมูลที่แสดงทำให้ทราบว่า ส่วนภูมิภาคยัง ประเมินสูงกว่าส่วนกลางอีกหลายหน่วย มากสุด คือ 20.00 คะแนน ซึ่งต้องปรับการประเมิน โดยรวมให้มีคงวามไกล้เคียงกันมากขึ้น จากข้อมูลที่แสดงทำให้ทราบว่า คะแนนประเมินแต่ ละกิจกรรม ของส่วนภูมิภาคที่ ยังห่างกัน 20.00 คะแนน มีกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 ที่ส่วนภูมิภาค ประเมินสูงกว่า และในกิจกรรมที่ 4 ที่ส่วนกลาง ประเมินสูงกว่า ต้องมีการปรับการประเมินโดยรวม ให้มีความไกล้เคียงกันมากขึ้น

21 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สทช. ที่ 1 (ปทุมธานี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 สทช. ที่ 2 (สระบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 สทช. ที่ 3 (ชลบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 4 สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 และ 3 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 และ 4

22 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สทช. ที่ 5 (นครราชสีมา) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 สทช. ที่ 6 (ขอนแก่น) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 และ 4 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 3 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 1 สทช. ที่ 7 (อุบลราชธานี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 สทช. ที่ 8 (นครสวรรค์) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด -ไม่มี- กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด -ทุกกิจกรรม- กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 และ 4

23 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สทช. ที่ 9 (อุตรดิตถ์) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 3 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 1 สทช. ที่ 10 (เชียงใหม่) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 และ 4 สทช. ที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 สทช. ที่ 12 (สงขลา) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 และ 3 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2

24 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สทช. ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 สทช. ที่ 14 (สุพรรณบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 1 สทช. ที่ 15 (อุดรธานี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2 สทช. ที่ 16 (กาฬสินธุ์) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 3 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 และ 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2

25 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบคะแนนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สทช. ที่ 17 (ฉะเชิงเทรา) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 1 และ 2 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 4 สทช. ที่ 18 (สุพรรณบุรี) กิจกรรมที่ประเมิน ต่างกันมากที่สุด 1 และ 2 กิจกรรมที่ประเมิน ใกล้เคียงกันมากที่สุด 4 กิจกรรมที่มีความโดด เด่น 2

26 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance ผลการจัดลำดับคะแนน ระดับ สทช. ไม่รวมหน่วยงานในกำกับ ด้านการบริหาร และกำกับ เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ทาง ทช. ระดับ สทช. รวมหน่วยงานในกำกับ

27 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance ผลการจัดลำดับคะแนน ระดับ ทชจ. ไม่รวมหน่วย งานในกำกับ ระดับ ทชจ. รวมหน่วยงานในกำกับ ด้านการบริหาร และปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ทาง ทช.

28 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance ผลการจัดลำดับคะแนน ระดับ ศบช. ด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิดเอกลักษณ์ทาง ทช.

29 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาบุคลากร คุณภาพชีวิต และการจัดสถานที่ทำงาน แนวทางที่ดี ต้องปรับปรุง การจัดวางเอกสาร เป็นระเบียบ เรียบร้อย การติดตั้งถังขยะ การกำหนดพื้นที่ จอดรถผู้มาติดต่อ ราชการ ห้องน้ำและ สุขภัณฑ์ ป้ายผังบริเวณ การกองเก็บถัง ยาง

30 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance ด้านที่ 2 ความพร้อมด้านเครื่องจักรกล และการทดสอบวัสดุ แนวทางที่ดี ต้องปรับปรุง การติดตั้ง ป้าย ประชาสัมพั นธ์ขั้นตอน และ ระยะเวลา การ ดำเนินงาน ทดสอบวัสดุ เครื่องจักรที่พร้อมใช้ งาน

31 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance ด้านที่ 3 การดูแลโครงข่ายและองค์ประกอบ แนวทางที่ดี ต้องปรับปรุง

32 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance ด้านที่ 4 การพัฒนางานเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์

33 การดำเนินงานเอกลักษณ์ ทช. ปีงบประมาณ 2558

34 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance วิธีการคิดคะแนนประเมินสุทธิ คะแนนปรับลด 1 คะแนนปรับ ลด 2 จากการประเมินครั้งที่ผ่านมา พบว่าคะแนนประเมินความสำเร็จยัง เกิดปัญหาอยู่เช่น 1. ทิศทางคะแนนของครั้งที่ 1 และ 2 เทียบกับตามเป้าที่วางไว้ ยังต่ำ หรือด้อยลง ต้องมีการพัฒนาในหน่วยที่ยังมีปัญหา หรือการ รักษาสภาพให้คงไว้สำหรับหน่วยที่ดำเนินการได้ดีแล้ว 2. คะแนนระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังต่างกันอยู่มาก ในบางหน่วย เนื่องจากมุมมองที่ต่างกันยังไม่มีมาตรฐานที่ ใกล้เคียงกัน คณะทำงานฯ จึงได้วางหลักเกณฑ์ การ ประเมินในปีงบประมาณ 2558 โดยได้ กำหนด ให้นำคะแนนสุทธิ มาใส่คะแนน ปรับลดโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

35 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบแบบประเมิน 57/58 ระดับ สทช. แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2557 แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2558

36 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบแบบประเมิน 57/58 ระดับ ทชจ. แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2557 แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2558

37 สรุปเอกลักษณ์ ทช. 57  สำนักบำรุงทาง  Bureau Of Road Maintenance เปรียบเทียบแบบประเมิน 57/58 ระดับ ศบช. แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2557 แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2558

38 จบการนำเสนอ ----------------------------------- หากมีข้อสงสัย สอบถาม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02 551 5206 จบการนำเสนอ ----------------------------------- หากมีข้อสงสัย สอบถาม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02 551 5206

39 Q & A


ดาวน์โหลด ppt  โครงข่ายทางหลวงชนบท  การสำรวจข้อมูล  ผลการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงบประมาณ 2557  แนวทางการตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงประมาณ 2558 วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google