งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลการประเมินเบื้องต้น. กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยี สะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญ ไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลการประเมินเบื้องต้น. กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยี สะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญ ไทย จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลการประเมินเบื้องต้น

2 กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยี สะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญ ไทย จำกัด ที่อยู่ 142 หมู่ 8 ต. ป่า เซ่า อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000 โดย นักศึกษา นาย เอก รักษ์ สำราญถิ่น อาจารย์พี่เลี้ยง อ. ดร. นพ พล เล็กสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ คุณสิทธา จงศิริการค้า

3 การประเมินเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้นของ โรงงาน บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด กำลังการผลิตประมาณ 350 ตัน / เดือน ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารไก่และ อาหารหมู มีกระบวนการผลิตเป็นอาหารผง และอาหารอัดเม็ด ตรวจสอบบริเวณทั้งหมดของ โรงงาน

4 ผลการประเมินเบื้องต้น วัตถุดิบหลัก - รำละเอียด - ปลาป่น - กากถั่วอาร์เจนตินา - กากปาล์ม - ข้าวโพด

5 ผลการประเมินเบื้องต้น วัตถุดิบเสริม - ลูตาวิท (lutavit) - กากเรฟซีด (rapeseed) - แคลเซียม - เกลือ - ปลายข้าว - ไดแคลเซียมฟอสฟอรัส - ถั่วเหลืองอบ

6 ถังผสม ไฟฟ้า กระบวนการผลิต รำละเอียด ไฟฟ้า ถังพัก

7 ถังผสม ไฟฟ้า ปลาป่น ถังพัก ไฟ ฟ้า

8 ตะแกรงคัดแยก เครื่องบด ถังผสม เศษตะปู โลหะขนาด ใหญ่ ไฟฟ้า กากถั่ว ถังพัก ไฟฟ้า ฝุ่น

9 ตะแกรงคัดแยก เครื่องบด ถังผสม ไฟฟ้า เศษตะปู โลหะขนาด ใหญ่ กากปาล์ม ไฟฟ้า ถังพัก ไฟฟ้า ฝุ่น

10 ตะแกรงคัดแยก เครื่องบด ถังเก็บวัตถุดิบ เศษตะปู โลหะขนาด ใหญ่ ไฟฟ้า ลมร้อนจากเตาไฟ ข้าวโพด ความชื้น ถังพัก ไฟฟ้า ฝุ่น

11 ถังผสม ไฟฟ้า ถังพัก ไฟฟ้า

12 อาหารผง ถังผสม ถังพัก บรรจุถุงอาหารผง ไฟฟ้า แม่เหล็กคัดแยก เศษตะปู โลหะขนาด ใหญ่

13 อาหารอัดเม็ด ถังผสม เครื่องอัดเม็ด ไฟฟ้า ความร้อน ฝุ่น เศษ อาหาร อัดเม็ด ความชื้ น

14 ถังพักข้างล่าง บรรจุถุงอาหารอัดเม็ด อากาศออก ความชื้น ถังพักข้างบน อากาศเข้า

15 ส่วนของ Boiler ถังน้ำ ถังน้ำมัน เตา น้ำเข้า น้ำมันเตาเข้า น้ำมันเตาออก ปริมาณน้อย ไอน้ำร้อน ออก Boiler

16 เครื่องดักไอน้ำ หยด น้ำ เครื่องอัดเม็ด ความร้อน ถังพักข้างล่าง ความ ชื้น

17 รายการต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พเฉลี่ย กำลังการ ผลิต ( ตัน ผลิตภัณฑ์ ) 384305383311394355 ไฟฟ้า ( หน่ วยที่ใช้ ) 8,13 6 7,40 0 10,9 36 11,6 80 8,86 4 9403 รำละเอียด ( ตัน / ตัน ผลิตภัณฑ์ ) 0.060.040.06 ปลาป่น ( ตัน / ตัน ผลิตภัณฑ์ ) 0.050.060.05 0.24 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียประจำปี 2548-2549

18 รายการต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พเฉลี่ย กากถั่ว ( ตัน / ตัน ผลิตภัณ ฑ์ ) 0.1 4 0.16 0.15 กากปาล์ม ( ตัน / ตัน ผลิตภัณ ฑ์ ) 0.0 5 0.060.05 0.0 4 0.05 ข้าวโพด ( ตัน / ตัน ผลิตภัณ ฑ์ ) 0.5 2 0.550.540.520.5 3 ไฟฟ้า ( หน่ วย / ตัน ผลิตภัณ ฑ์ ) 212429382327

19 รายการต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พเฉลี่ย รำละเอียด ( บาท / ตัน ) 12267128111133112 ปลาป่น ( บาท / ตัน ) 406348406329406379 กากถั่ว ( บาท / ตัน ) 542438552511667542 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียประจำปี 2548-2549

20 รายการต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พเฉลี่ย กาก ปาล์ม ( บาท / ตัน ) 847680605672 ข้าวโพ ด ( บาท / ตัน ) 1,11 0 9371,14 9 9101,1661,055 ไฟฟ้า ( บาท /k W.h) 81176 8

21 รายการ ค่าเฉ ลี่ย ค่าที่ ดี ที่สุด % คะแนน รำ ละเอียด 0.060.04435 ปลาป่น 0.060.0511 กากถั่ว 0.150.1461 กาก ปาล์ม 0.050.04425 ข้าวโพด 0.530.5231 ไฟฟ้า 2721273 ผลกระทบด้านเทคนิค หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนอยู่ในหนังสือเล่มขาวหน้าที่ 15

22 ร้อยละโดยน้ำหนัก ของค่าใช้จ่ายรวม คะแนน > 4510 41 - 459 36 – 408 31 - 357 26 - 306 เกณฑ์การให้คะแนนด้านเศรษฐศาสตร์

23 ร้อยละโดยน้ำหนักของ ปริมาณรวม คะแนน 21 - 255 16 - 204 11 - 153 6 - 102 1 - 51 < 10

24 รายก าร ปริมา ณ รวม ต้นทุ นต่อ หน่ว ย ราคา ต้นทุ น ราคา ต้นทุ นรวม % คะแน น รำ ละเอี ยด ( ตัน ) 10111211,3 44 1.6 ล้าน บาท 11 ปลา ป่น ( ตัน ) 9837937,1 37 21 กาก ถั่ว ( ตัน ) 260542140, 878 92 ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์

25 รายก าร ปริมา ณ รวม ต้นทุ นต่อ หน่วย ราคา ต้นทุ น ( บาท ) ราคา ต้นทุ นรวม % คะแน น กาก ปาล์ม ( ตัน ) 89726,36 8 1.6 ล้าน บาท 00 ข้าวโ พด ( ตัน ) 9451,05 5 996, 616 6310 ไฟฟ้า (kw/h /kpcs ) 47,0 16 8395, 904 255 ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์

26 รายก าร ปริมา ณ QED คะแนนรวม (Q*E*D) รำ ละเอีย ด 0.062316 ปลา ป่น 0.062316 กาก ถั่ว 0.1543112 กาก ปาล์ม 0.052316 ข้าวโ พด 0.53103030 ไฟฟ้า 2732318 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ เกณฑ์คะแนน อยู่ในหนังสือเล่มขาวหน้าที่ 17,18

27 เกณฑ์การให้คะแนนด้าน สิ่งแวดล้อม คะแนน (Q*E*D) คะแนนสิ่งแวดล้อม 100 - 9110 90 - 819 80 – 718 70 - 617 60 - 516 50 - 415 40 - 314 30 - 213 20 - 112 10 - 11 > 10

28 ราย การ เทค นิค น้ำ ห นั ก ถ่ว ง เศรษฐ ศาสต ร์ น้ำ ห นัก ถ่ว ง สิ่งแว ดล้อม น้ำ ห นั ก ถ่ว ง คะแ นน รวม ลำดั บ รำ ละเอี ยด 50. 5 00. 3 10. 2 3 ปลา ป่น 10. 5 10. 3 10. 2 1 กาก ถั่ว 10. 5 20. 3 20. 2 1.5 กาก ปาล์ ม 50. 5 00. 3 10. 2 2.7 ข้าวโ พด 10. 5 100. 3 30. 2 4.1 ไฟฟ้ า 30. 5 50. 3 20. 2 3.4 2 1 4 5 6 3

29 ผลการประเมินเบื้องต้น เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหา น้อย ได้ดังนี้ 1. ข้าวโพด 2. ไฟฟ้า 3. รำละเอียด 4. กากปาล์ม 5. กากถั่ว 6. ปลาป่น

30 1. ด้านวัตถุดิบ - วัตถุดิบมีความชื้นทำให้เกิดรา - มีการสูญเสียวัตถุดิบตลอด กระบวนการ - มีเศษโลหะปนเปื้อนทำให้เครื่อง อัดเม็ดหยุดการทำงาน 2 ด้านพลังงานไฟฟ้า - ต้องวางแผนการผลิตในวันเสาร์ อาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานการ ใช้ไฟฟ้า 3 ด้านของเสีย - มีฝุ่นเข้าไปในเครื่องทำให้ ประสิทธิภาพการผลิตลดลง สรุปผลการประเมินเบื้องต้น

31 บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด Thank You Thank You


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลการประเมินเบื้องต้น. กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยี สะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญ ไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google