งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลการประเมินเบื้องต้น. กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยี สะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญ ไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลการประเมินเบื้องต้น. กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยี สะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญ ไทย จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลการประเมินเบื้องต้น

2 กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยี สะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญ ไทย จำกัด ที่อยู่ 142 หมู่ 8 ต. ป่า เซ่า อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ โดย นักศึกษา นาย เอก รักษ์ สำราญถิ่น อาจารย์พี่เลี้ยง อ. ดร. นพ พล เล็กสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ คุณสิทธา จงศิริการค้า

3 การประเมินเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้นของ โรงงาน บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด กำลังการผลิตประมาณ 350 ตัน / เดือน ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารไก่และ อาหารหมู มีกระบวนการผลิตเป็นอาหารผง และอาหารอัดเม็ด ตรวจสอบบริเวณทั้งหมดของ โรงงาน

4 ผลการประเมินเบื้องต้น วัตถุดิบหลัก - รำละเอียด - ปลาป่น - กากถั่วอาร์เจนตินา - กากปาล์ม - ข้าวโพด

5 ผลการประเมินเบื้องต้น วัตถุดิบเสริม - ลูตาวิท (lutavit) - กากเรฟซีด (rapeseed) - แคลเซียม - เกลือ - ปลายข้าว - ไดแคลเซียมฟอสฟอรัส - ถั่วเหลืองอบ

6 ถังผสม ไฟฟ้า กระบวนการผลิต รำละเอียด ไฟฟ้า ถังพัก

7 ถังผสม ไฟฟ้า ปลาป่น ถังพัก ไฟ ฟ้า

8 ตะแกรงคัดแยก เครื่องบด ถังผสม เศษตะปู โลหะขนาด ใหญ่ ไฟฟ้า กากถั่ว ถังพัก ไฟฟ้า ฝุ่น

9 ตะแกรงคัดแยก เครื่องบด ถังผสม ไฟฟ้า เศษตะปู โลหะขนาด ใหญ่ กากปาล์ม ไฟฟ้า ถังพัก ไฟฟ้า ฝุ่น

10 ตะแกรงคัดแยก เครื่องบด ถังเก็บวัตถุดิบ เศษตะปู โลหะขนาด ใหญ่ ไฟฟ้า ลมร้อนจากเตาไฟ ข้าวโพด ความชื้น ถังพัก ไฟฟ้า ฝุ่น

11 ถังผสม ไฟฟ้า ถังพัก ไฟฟ้า

12 อาหารผง ถังผสม ถังพัก บรรจุถุงอาหารผง ไฟฟ้า แม่เหล็กคัดแยก เศษตะปู โลหะขนาด ใหญ่

13 อาหารอัดเม็ด ถังผสม เครื่องอัดเม็ด ไฟฟ้า ความร้อน ฝุ่น เศษ อาหาร อัดเม็ด ความชื้ น

14 ถังพักข้างล่าง บรรจุถุงอาหารอัดเม็ด อากาศออก ความชื้น ถังพักข้างบน อากาศเข้า

15 ส่วนของ Boiler ถังน้ำ ถังน้ำมัน เตา น้ำเข้า น้ำมันเตาเข้า น้ำมันเตาออก ปริมาณน้อย ไอน้ำร้อน ออก Boiler

16 เครื่องดักไอน้ำ หยด น้ำ เครื่องอัดเม็ด ความร้อน ถังพักข้างล่าง ความ ชื้น

17 รายการต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พเฉลี่ย กำลังการ ผลิต ( ตัน ผลิตภัณฑ์ ) ไฟฟ้า ( หน่ วยที่ใช้ ) 8,13 6 7, , ,6 80 8, รำละเอียด ( ตัน / ตัน ผลิตภัณฑ์ ) ปลาป่น ( ตัน / ตัน ผลิตภัณฑ์ ) ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียประจำปี

18 รายการต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พเฉลี่ย กากถั่ว ( ตัน / ตัน ผลิตภัณ ฑ์ ) กากปาล์ม ( ตัน / ตัน ผลิตภัณ ฑ์ ) ข้าวโพด ( ตัน / ตัน ผลิตภัณ ฑ์ ) ไฟฟ้า ( หน่ วย / ตัน ผลิตภัณ ฑ์ )

19 รายการต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พเฉลี่ย รำละเอียด ( บาท / ตัน ) ปลาป่น ( บาท / ตัน ) กากถั่ว ( บาท / ตัน ) ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียประจำปี

20 รายการต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ยธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พเฉลี่ย กาก ปาล์ม ( บาท / ตัน ) ข้าวโพ ด ( บาท / ตัน ) 1, , ,1661,055 ไฟฟ้า ( บาท /k W.h)

21 รายการ ค่าเฉ ลี่ย ค่าที่ ดี ที่สุด % คะแนน รำ ละเอียด ปลาป่น กากถั่ว กาก ปาล์ม ข้าวโพด ไฟฟ้า ผลกระทบด้านเทคนิค หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนอยู่ในหนังสือเล่มขาวหน้าที่ 15

22 ร้อยละโดยน้ำหนัก ของค่าใช้จ่ายรวม คะแนน > – เกณฑ์การให้คะแนนด้านเศรษฐศาสตร์

23 ร้อยละโดยน้ำหนักของ ปริมาณรวม คะแนน < 10

24 รายก าร ปริมา ณ รวม ต้นทุ นต่อ หน่ว ย ราคา ต้นทุ น ราคา ต้นทุ นรวม % คะแน น รำ ละเอี ยด ( ตัน ) , ล้าน บาท 11 ปลา ป่น ( ตัน ) , กาก ถั่ว ( ตัน ) , ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์

25 รายก าร ปริมา ณ รวม ต้นทุ นต่อ หน่วย ราคา ต้นทุ น ( บาท ) ราคา ต้นทุ นรวม % คะแน น กาก ปาล์ม ( ตัน ) 89726, ล้าน บาท 00 ข้าวโ พด ( ตัน ) 9451, , ไฟฟ้า (kw/h /kpcs ) 47, , ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์

26 รายก าร ปริมา ณ QED คะแนนรวม (Q*E*D) รำ ละเอีย ด ปลา ป่น กาก ถั่ว กาก ปาล์ม ข้าวโ พด ไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ เกณฑ์คะแนน อยู่ในหนังสือเล่มขาวหน้าที่ 17,18

27 เกณฑ์การให้คะแนนด้าน สิ่งแวดล้อม คะแนน (Q*E*D) คะแนนสิ่งแวดล้อม – > 10

28 ราย การ เทค นิค น้ำ ห นั ก ถ่ว ง เศรษฐ ศาสต ร์ น้ำ ห นัก ถ่ว ง สิ่งแว ดล้อม น้ำ ห นั ก ถ่ว ง คะแ นน รวม ลำดั บ รำ ละเอี ยด ปลา ป่น กาก ถั่ว กาก ปาล์ ม ข้าวโ พด ไฟฟ้ า

29 ผลการประเมินเบื้องต้น เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหา น้อย ได้ดังนี้ 1. ข้าวโพด 2. ไฟฟ้า 3. รำละเอียด 4. กากปาล์ม 5. กากถั่ว 6. ปลาป่น

30 1. ด้านวัตถุดิบ - วัตถุดิบมีความชื้นทำให้เกิดรา - มีการสูญเสียวัตถุดิบตลอด กระบวนการ - มีเศษโลหะปนเปื้อนทำให้เครื่อง อัดเม็ดหยุดการทำงาน 2 ด้านพลังงานไฟฟ้า - ต้องวางแผนการผลิตในวันเสาร์ อาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานการ ใช้ไฟฟ้า 3 ด้านของเสีย - มีฝุ่นเข้าไปในเครื่องทำให้ ประสิทธิภาพการผลิตลดลง สรุปผลการประเมินเบื้องต้น

31 บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด Thank You Thank You


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลการประเมินเบื้องต้น. กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยี สะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญ ไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google