งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

2 การปรับระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รอบฟาร์มมาตรฐาน

3 จังหวัดเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานร้อยละ กำแพงเพช ร 1,298 1, ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ 4,600 8, พิษณุโลก 1,275 2, สุโขทัย 213 1, อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 1,644 1, รวม เขต 6 10,671 17, การปรับระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่ พื้นเมืองรอบฟาร์มมาตรฐาน

4 - เนื่องจากมีจำนวนฟาร์มมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดย จำนวนฟาร์มมาตรฐานในปี 2556 ( ข้อมูล ณ กันยายน 2556) มีจำนวน 771 ฟาร์ม ( ฟาร์มมาตรฐาน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ จำนวน 653, 100, 18 ฟาร์ม ตามลำดับ ) และปี 2557 ( ข้อมูล ณ กันยายน 2557) มีจำนวน 778 ฟาร์ม ( ฟาร์มมาตรฐาน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ จำนวน 640, 119, 19 ฟาร์ม ตามลำดับ ) - ประกอบกับมีเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองรอบพื้นที่ฟาร์ม มาตรฐานมีจำนวนเพิ่มขึ้น - เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เข้มงวดในการ ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google