งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี
นโยบาย กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน

2 เป้าหมาย ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ OV ไม่เกินร้อยละ 5
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ทุกอำเภอ อย่างน้อย 1 หมู่บ้าน/อำเภอ (ประกวดหมู่บ้าน) กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองร้อยละ 90 ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการตรวจรักษา อย่างมีประสิทธิภาพทุกราย ลดอัตราตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้น้อยกว่าร้อยละ 20

3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายสาธารณะ สร้างสุข
ประกาศวาระจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ” ประชุมมอบนโยบายโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนทางสังคม และสื่อสาธารณะ
จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดทำสื่อสาธารณะเพื่อสร้างกระแส สปอตโฆษณา ป้ายไวนิล แผ่นพับ

5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน (พื้นที่ดำเนินการเอง)
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการจัดกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการกินปลาดิบ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน (เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน) กำหนดวาระหมู่บ้านไม่กินปลาดิบ บันทึกพฤติกรรมการกินปลาดิบ/ทำบัญชีรายการอาหารที่กิน จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลการกินปลาดิบ/ค้นหาเมนูอาหารปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ จัด มหกรรมเมนูปลาเพื่อสุขภาพหรือเมนูอาหารพื้นเมืองท้องถิ่น

6 จัดกระบวนการเรียนรู้ /พัฒนาในเด็กนักเรียน
บรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมครู นักเรียนร่วมศึกษาพฤติกรรมการกินปลาดิบของครอบครัว จัดกิจกรรมประกวดภาพวาด คำขวัญ การลด ละ เลิก การกินปลาดิบ

7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย Verbal Screening โดย อสม. ตรวจหา OV โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ - สภาพเครื่องใช้การได้ดี จำนวน 50 เครื่อง - สภาพเครื่องชำรุดรอซ่อม จำนวน 65 เครื่อง

8 ส่ง U/S (พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยโดยใช้ U/S)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) ส่ง U/S (พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยโดยใช้ U/S) ขึ้นทะเบียน เพื่อ F/U พัฒนาระบบการส่งต่อ และการดูแลรักษา ส่งต่อไปตรวจรักษา

9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุน
ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ทุกอำเภอๆละ 4 ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุม กวป.

10 กรอบดำเนินการวิธีดำเนินการ
กลุ่มเสี่ยง : 1.อาศัยอยู่อีสานมากกว่า 20 ปี 2. มีประวัติตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับและ/หรือ อายุ มากว่าหรือเท่ากับ 40 ปี 3. มีญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี/หรือมะเร็งตับ 4. รับประทานปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดแบบดิบๆ หรือปลาร้า 5. มีประวัติป่วยเป็นโรคตับอักเสบชนิด บี กรอบดำเนินการวิธีดำเนินการ ตรวจคัดกรอง “OV” ในกลุ่มที่ไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้ ผลการตรวจ Negative ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินปลาดิบ ผลการตรวจ Positive Curative treatment เฝ้าระวังด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ชองท้องด้านบน (U/S) Suspected CCA Advanced stage PF+ คัดกรอง U/S ปีละ 2 ครั้ง PF- เฝ้าระวัง U/S ปีละครั้ง Early stage Further investigation! Palliative treatment

11 งบประมาณสนับสนุน รพ.สต.แห่งละ 4,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 448,000.- บาท
รพ.สต.แห่งละ 4,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 448,000.- บาท - ค่าออกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ,000.- บาท - ค่าออกเก็บและนำส่งตลับอุจจาระ 2,000.- บาท คปสอ.เมืองยโสธร = 40,000.-บาท คปสอ.คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย กุดชุม และเลิงนกทา = 30,000.-บาท คปสอ.ป่าติ้ว ทรายมูล ค้อวัง และไทยเจริญ = 20,000.-บาท รวม = 240,000.-บาท ** ซื้อวัสดุในการตรวจอุจจาระ 10 บาท/ราย ** ค่าตอบแทนในการตรวจหาไข่พยาธิ 10.- และการตรวจพบไข่ 15.- (6,800 ราย)

12


ดาวน์โหลด ppt กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google