งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน นโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน นโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน นโยบาย

2 ลด พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ OV ไม่ เกินร้อยละ 5 ลด อัตราความชุกของการติดเชื้อ OV ไม่ เกินร้อยละ 5 พัฒนา หมู่บ้านต้นแบบในการกำจัดโรค พยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ทุกอำเภอ อย่างน้อย 1 หมู่บ้าน / อำเภอ ( ประกวดหมู่บ้าน ) กลุ่มเป้าหมาย อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับ การตรวจคัดกรองร้อยละ 90 ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง / ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการตรวจรักษา อย่างมีประสิทธิภาพทุกราย ลด อัตราตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้น้อย กว่าร้อยละ 20 เป้าหมาย

3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประกาศวาระจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ” ประชุมมอบนโยบายโดยท่านนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบาย สาธารณะ สร้างสุข

4 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดทำสื่อสาธารณะเพื่อสร้าง กระแส สปอตโฆษณา ป้ายไวนิล แผ่นพับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนทาง สังคม และสื่อสาธารณะ

5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ ชุมชน ( พื้นที่ดำเนินการเอง ) คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการจัดกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการกินปลาดิบ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน ( เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ) กำหนดวาระหมู่บ้านไม่กินปลาดิบ บันทึกพฤติกรรมการกินปลาดิบ / ทำบัญชี รายการอาหารที่กิน จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลการกินปลาดิบ / ค้นหาเมนูอาหารปลอดภัย จากพยาธิใบไม้ตับ จัด มหกรรมเมนูปลาเพื่อสุขภาพหรือ เมนูอาหารพื้นเมืองท้องถิ่น

6 อบรมครู นักเรียนร่วมศึกษาพฤติกรรมการกินปลา ดิบของครอบครัว จัดกิจกรรมประกวดภาพวาด คำขวัญ การ ลด ละ เลิก การกินปลาดิบ จัดกระบวนการเรียนรู้ / พัฒนาในเด็กนักเรียน บรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน

7 ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย Verbal Screening โดย อสม. ตรวจหา OV โดยใช้กล้อง จุลทรรศน์ - สภาพเครื่องใช้การได้ดี จำนวน 50 เครื่อง - สภาพเครื่องชำรุดรอซ่อม จำนวน 65 เครื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเฝ้า ระวังและการจัดการโรค

8 ส่ง U/S ( พัฒนาระบบการตรวจ วินิจฉัยโดยใช้ U/S) ขึ้นทะเบียน เพื่อ F/U พัฒนาระบบการส่งต่อ และการ ดูแลรักษา ส่งต่อไปตรวจรักษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ( ต่อ )

9 ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ทุกอำเภอๆละ 4 ครั้ง ติดตามผลการดำเนินงานในที่ ประชุม กวป. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความ เข้มแข็งของระบบสนับสนุน

10 กรอบ ดำเนินกา ร วิธีดำเนิน การ ตรวจคัด กรอง “OV” ใน กลุ่มที่ไม่ แน่ใจหรือ จำไม่ได้ ผล การ ตรวจ Nega tive ปรับเปลี่ย น พฤติกรร มการกิน ปลาดิบ ผลการ ตรวจ Positive เฝ้าระวังด้วยการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ชองท้องด้านบน (U/S) Suspected CCA Advanced stage PF+ คัดกรอง U/S ปีละ 2 ครั้ง PF - เฝ้า ระวัง U/S ปีละ ครั้ง Palliative treatment Further investigation! Early stage Curative treatment กลุ่มเสี่ยง : 1. อาศัยอยู่อีสานมากกว่า 20 ปี 2. มีประวัติตรวจพบไข่พยาธิ ใบไม้ตับและ / หรือ อายุ มากว่าหรือเท่ากับ 40 ปี 3. มีญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็ง ท่อน้ำดี / หรือมะเร็งตับ 4. รับประทานปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด แบบดิบๆ หรือปลาร้า 5. มีประวัติป่วยเป็นโรคตับอักเสบ ชนิด บี

11 งบประมาณสนับสนุน รพ. สต. แห่งละ 4,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 448,000.- บาท - ค่าออกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 2,000.- บาท - ค่าออกเก็บและนำส่งตลับอุจจาระ 2,000.- บาท คปสอ. เมืองยโสธร = 40,000.- บาท คปสอ. คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย กุดชุม และเลิงนกทา = 30,000.- บาท คปสอ. ป่าติ้ว ทรายมูล ค้อวัง และไทยเจริญ = 20,000.- บาท รวม = 240,000.- บาท ** ซื้อวัสดุในการตรวจอุจจาระ 10 บาท / ราย ** ค่าตอบแทนในการตรวจหาไข่พยาธิ 10.- และการตรวจพบไข่ 15.- (6,800 ราย )

12


ดาวน์โหลด ppt กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน นโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google