งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Affirmative Sentence Subject + Verb1 + Completion คำกริยาสำคัญของ tense นี้ คือ คำกริยาช่องที่ 1 ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ คำกริยาต้องเติม s หรือ es.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Affirmative Sentence Subject + Verb1 + Completion คำกริยาสำคัญของ tense นี้ คือ คำกริยาช่องที่ 1 ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ คำกริยาต้องเติม s หรือ es."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Affirmative Sentence Subject + Verb1 + Completion คำกริยาสำคัญของ tense นี้ คือ คำกริยาช่องที่ 1 ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ คำกริยาต้องเติม s หรือ es ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์ คำกริยาไม่ต้องเติม s หรือ es

3 ตัวอย่างประโยค She teaches mathematics to student. He studies foreign languages at school. My father works in a restaurant. Bob sleeps eight hours a night. Tom and Susan are a husband and a wife. I wash my hair twice a week.

4 กฎการเติม s หรือ es หลังคำกริยา เมื่อประธานของประโยค เป็นเอกพจน์คำกริยา ต้องเติม s หรือ es ซึ่งมีหลักที่ควรทราบ ดังนี้ 1. คำกริยาธรรมดาทั่วๆไปเติม s ได้ทันที etc. work - works, live - lives 2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z และ o ให้เติม es etc. go - goes, watch - watches 3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es etc. cry - cries, study - studies

5 Negative Sentence โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ Simple Present Tense จะใช้ do not (don’t) และ does not (doesn’t) มา ช่วยกริยาแท้ของประโยค กริยาแท้ที่ตามหลัง do not และ does not จะเป็นกริยาช่องที่ 1 เสมอ ประธานพหูพจน์ + do not + infinitive + ……………… ประธานเอกพจน์ + does not + infinitive + ……………

6 ตัวอย่างประโยค Mark does not work on Sunday. Frank does not go out in the evening. They do not watch TV. Ido not drink coffee. do not / does not ในภาษาพูดนิยมใช้รูปย่อ (Contraction) แต่ในภาษาเขียนหรือภาษาทางการนิยมใช้รูปเต็ม

7 Interrogative Sentence 1. Yes – No Questions โครงสร้างประโยคคำถามของ Simple Present Tense ก็ใช้ do และ does มาช่วยกริยาแท้ของประโยค โดย วางไว้หน้าประธาน Do + ประธานพหูพจน์ + infinitive + ……………? Does + ประธานเอกพจน์ + infinitive + ……………? Linda : Does Mark wear glasses? David : Yes, he does. Rose : Do you play tennis? Tom : No, I don’t.

8 Wh - Questions ประโยคคำถามประเภทนี้จะขึ้นต้นประโยคด้วยคำ แสดงคำถาม เช่น what when where how เป็นต้น การ เรียงคำในประโยคคำถามประเภทนี้ Question Word + do + ประธานพหูพจน์ + infinitive + ………? Question Word + does + ประธานเอกพจน์ + infinitive + ……? What do they do? Where does Bob work? When do they go to bed? Why do your parents get up early? Who does he stay with? How much does it cost to fly to America? How do Frank and his brother go to work?

9 การนำไปใช้ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆเป็นประเพณีและเป็น นิสัย 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ - He visits his family every weekend. - Ethiopians celebrate Christmas on 7 January. - He goes to bed at 9 o’clock every night. - The earth goes round the sun. - The sun rises in the east and sets in the west. - The sun shines by day; the moon shines by night.

10 3. ใช้กับความสามารถ (ability) 4. ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ กับการเดินทางจะมีข้อความบอกอนาคตไว้ชัดเจน -He plays the guitar very well. -That man speaks English as well as he speaks his own language. - John gets back to the South tonight. - We take the examination next week. - He leaves London next year.

11 5. ใช้แทน Future Tense หลังคำ if, unless, in case ใน ประโยคเงื่อนไขและคำ when, until, as soon as, before, after - We shall go out when the rain stops. - We can’t begin until he arrives. -I've got my tennis things in case we have time for a game tomorrow.

12 6. คำกริยาบางคำ เราจะไม่ใช้รูป Present continuous tense ถึงแม้ว่าจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น หรือดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ตาม verb to be – I am late now. ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ 6.1 กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ ได้แก่ see( พบ ), hear( ได้ยิน ), feel( รู้สึก ), taste( รับรส ), smell( ได้กลิ่น )

13 6.2 กริยาที่แสดงความนึกคิด เช่น 6.3 กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ เช่น know ( รู้ ) understand ( เข้าใจ ) think ( คิด )believe ( เชื่อ ) doubt ( สงสัย ) agree ( เห็นด้วย )realize ( ตระหนัก ) consider ( พิจารณา ) forget ( ลืม ) remember ( จำ ) notice ( สังเกต ) like ( ชอบ ) dislike ( ไม่ชอบ ) love ( รัก ) hate ( เกลียด ) detest ( ชิงชัง ) prefer ( ชอบ ) forgive ( ยกโทษ ) trust ( ไว้ใจ ) distrust ( ไม่ไว้ใจ )

14 6.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา เช่น 6.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น possess ( เป็นเจ้าของ ) have ( มี ) own ( เป็นเจ้าของ ) belong to ( เป็นของ ) wish ( ปรารถนา ) want ( ต้องการ ) desire ( ปรารถนา )

15 6.6 กริยาเฉพาะบางคำ เช่น be ( เป็น อยู่ คือ ) appear ( ปรากฏ ) seem ( ดูเหมือน ) mean ( หมายความว่า ) please ( พอใจ ) displease ( ไม่พอใจ ) differ ( แตกต่าง ) depend ( ขึ้นอยู่กับ ) resemble ( ดูเหมือน ) deserve( สมควรได้รับ ) refuse ( ปฏิเสธ ) result ( ส่งผลให้ ) suffice ( พอเพียง ) consist of( กอปรด้วย ) contain ( กอปรด้วย ) hold ( บรรจุ ) fit ( เหมาะสม คู่ควร ) suit ( เหมาะสม )

16 Adverb Of Frequency คำแสดงความถี่ ใช้แสดงความถี่ หรือความบ่อยของการกระทำใน Simple Present Tense often( บ่อยๆ ) sometimes( บางครั้ง ) usually( โดยปกติ ) generally( โดยปกติ ) normally( โดยปกติ ) frequently( บ่อยๆ ) rarely( แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง ) always ( เสมอๆ ) seldom( นานครั้ง ) scarcely( แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง ) hardly( แทบจะไม่เคย ) never( ไม่เคย ) in general( โดยปกติ ) now and again, from time to time ( บางครั้งบางคราว ) occasionally( บางโอกาส ) as a rule( ตามกฎ ) once a week( สัปดาห์ละครั้ง ) once a month( เดือนละครั้ง ) twice a week(2 ครั้งต่อสัปดาห์ ) every day ( ทุกวัน ) every other day ( วันเว้นวัน )

17 ตัวอย่างการใช้ I always brush my teeth before I go to bed. I usually have toast for breakfast. I often go to the park with my dog. I sometimes drinks tea. I rarely smoke cigars. I seldom have a chance to go to the theatre. I never work on the weekend.

18 ตำแหน่งของคำแสดงความถี่ หรือความบ่อย (Adverbs of Frequency) ตำแหน่งของคำแสดงความถี่ มักจะอยู่ระหว่าง ประธานและคำกริยาแท้ของประโยค ยกเว้นเมื่อคำกริยา แท้เป็น verb to be จะวางไว้หลัง verb to be เสมอดัง รายละเอียดต่อไปนี้ 1. ในประโยคบอกเล่า ในประโยคบอกเล่าคำแสดงความถี่ หรือความ บ่อย จะอยู่หน้ากริยาแท้ Subject + adverbs of frequency + main verb ( เมื่อไม่ใช่ verb to be ) The student often talks in class. Subject + main verb (verb to be) + adverbs of frequency She is always late for her morning class.

19 2. ในประโยคปฏิเสธ ในประโยคปฏิเสธตำแหน่งของคำแสดง ความถี่ หรือความบ่อย ก็ยังคงยึดหลักเช่นเดียวกับ ประโยคบอกเล่า คือ ให้วางคำแสดงความถี่ หรือความ บ่อยไว้หลังคำแสดงปฏิเสธ (not) Subject + do/does not + adverbs of frequency + main verb The manager does not often drive his car to work. Bob is not usually happy at work.

20 3. ในประโยคคำถาม ในประโยคคำถามตำแหน่งของคำแสดง ความถี่ หรือความบ่อย จะอยู่หลังประธานของประโยค Do/Does + Subject + adverbs of frequency + main verb Verb to be + Subject + adverbs of frequency + … Do your sons sometimes travel by train? Does your father usually walk to the office? Is your brother often late for work?

21 เกร็ดการใช้ 1. การใช้แบบให้ดูเป็นทางการในการเขียนจดหมาย เลือกใช้ Present simple เพราะต้องการให้ดูเป็นทางการ We write to advise you... I look forward to hearing from you. 2. การเล่าเรื่องในการแสดงละคร อาจเห็น Present simple ในบทย่อ บทเล่า ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องผ่านมาหลาย ร้อยปีแล้วก็ตาม เพราะมีคำจำพวก In Act I ( ใน ละครองค์ที่ 1) จึงเสมือนว่าเป็นจริงตลอดกาลได้ In Act I, Hamlet meets the ghost of his father.

22 3. ในการพากย์กีฬาในการพากย์ นิยมใช้ Present simple ทั้งเป็นการสร้างภาพ ให้ดูตื่นเต้นเหมือนเล่า เรื่อง Smith passes to Dan, Dan to Barnes, Barnes to Lucas - and Harris intercepts... Harris to Simms, nice ball - and Simms shoots! 4. ประกาศวิธีใช้การ กับการสาธิตการใช้งานใช้ Present simple กับประกาศวิธีใช้การ การสาธิตการใช้ งาน หรือพูดวิธีปฏิบัติ First I put a lump of butter into a frying pan and light the gas; then while the butter's melting I break three eggs into a bowl, like this...

23 Exam.

24 a. is d. have c. has b. was 1. A carpenter ……….. a lot of tools.

25 a. Are d. Didc. Does b. Do 2.A : ……….. you like to walk ? B : Yes, I walk after school in the park.

26 a. is d. have c. has b. was 3. A : What color …………. your school bag ? B : It’s black.

27 a. went d. goc. to go b. are 4. We ………. to the restaurant once a week.

28 a. go d. wentc. going b. goes 5. Dang always ……….. to school by car.

29 a. sleeps d. sleptc. is sleeping b. sleep 6. Somchai sometimes ……….. on his table.

30 a. travel d. travelingc. traveled b. travels 7. We usually …………. by bus.

31 a. teach d. taughtc. teaching b. teaches 8. Smith doesn’t …………… English.

32 a.go swimming d.swimingc.swam b.going swimming 9. They …………. twice a week.

33 a. has to d. have to doc. has to do b. have to 10. The students ……. their homework everyday.

34 a. doesn’t d. hasn’tc. isn’t b. don’t 11. Mary ……….. have enough money.

35 a. Is d. Doc. Does b. Are 12.A : ….. the bus stop near the stadium ? B : No, it doesn’t.

36 a. don’t have d. doesn’t hasc. don’t has b. doesn’t have 13. Susan ……. a problem with this computer.

37 a. does, comes back d. do, come back c. do, comes back b. does, come back 14. What time…… she …. to the office ?

38 a. am not d. doesn’tc. don’t b. haven’t 15. I …………. like to drive fast.

39 a. star d. starsc. is star b. to star 16. An actor ……….. in movies.

40 a. do like d. doesn’t likesc. doesn’t like b. don’t like 17. We ……….. action films.

41 a. do, are d. does, isc. does, are b. do, is 18. A : How ……….. those shoes fit ? B : They ………. too tight.

42 a. can’t see d. shouldn’t seec. may see b. should see 19. A : I have a headache. B : You ……….. a doctor.

43 a. live d. is livingc. lives b. lived 20. A : Where does Anna live ? B : She …………. in Chicago

44 a. didn’t d. don’tc. doesn’t b. isn’t 21. I ………… play in class room.

45 a. don’t d. was notc. isn’t b. doesn’t 22. We ………… sleep in the class room.

46 a. does d. isn’tc. doesn’t b. don’t 23. Susan ………… come to school by bus.

47 a. don’t drinks d. could drinkc. doesn’t drink b. doesn’t drinks 24. Andy ………… coffee.

48 a. don’t d. doesc. does not b. aren’t 25. They ………… go to sleep late.

49 a. isn’t d. doesn’tc. isn’t b. don’t 26. Mother ………… buy food everyday.

50 a. does d. don’tc. could b. doesn’t 27. He ………… swim in the river.

51 a. do not d. don’tc. doesn’t b. can 28. Malee ………… speak English well.

52 a did d. aren’tc. doesn’t b. don’t 29. The doctors ………… grow rice.

53 a. don’t go d. doesn’t goc. don’t goes b. doesn’t goes 30. The dog ………… to the market with Kanda.

54 Reference http://www.board.esanupdate.com/index.ph p?topic=3106.0 http://www.board.esanupdate.com/index.ph p?topic=3106.0

55 Members Khwanruthai PohsedNo. 1 Kaywalee InplubNo.17 Thunyaporn Pinphoo No.20 Orapan Srichun No.21 Worawut Butrmatra No.25

56


ดาวน์โหลด ppt Affirmative Sentence Subject + Verb1 + Completion คำกริยาสำคัญของ tense นี้ คือ คำกริยาช่องที่ 1 ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ คำกริยาต้องเติม s หรือ es.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google