งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว เรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว

3 ครูวิเชียร มีสม 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม

4 3 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 1. การป้องกันโรค 2. การรักษาโรค 3. การส่งเสริมสุขภาพ 4. การฟื้นฟูสมรรถภาพ ครูวิเชียร มีสม

5 4 การสร้างเสริมและการดำรง ประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบสืบพันธุ์ 1. การดูแลความสะอาดร่างกาย 2. สวมเสื้อผ้า ชุดชั้นในที่สะอาด 3. หลีกเลี่ยงการขับถ่ายที่ผิด

6 5 4. งดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ทางเพศที่ผิด 5. หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด 6. ไม่หมกมุ่นในเรื่องเพศ 7. ระวังอย่าให้อวัยวะเพศ กระทบกระเทือน 8. มีความผิดอวัยวะเพศ ควรพบแพทย์

7 6 การสร้างเสริมและ ดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ 1. สำรวจและดูแลสุขภาพตนเอง 2. เลือกรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ 3. ออกกำลังสม่ำเสมอ

8 ครูวิเชียร มีสม 4. ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้ว 5. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 6. มีความผิดปกติร่างกายควร พบแพทย์ 7

9 8 นโยบายของ และงาน กระทรวงสาธารณสุข

10 9 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาพ 1. สุขปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2. การดูแลสุขภาพของตนเอง 3. การส่งเสริมสุขภาพ 4. การมีชีวิตในปัจจุบัน จนถึงอนาคต

11 10 สุขบัญญัติ 10 ประการ 1. อาบน้ำทุกวัน 2. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 3. นอนหลับให้เต็มที่ 4. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ ไม่ดื่มน้ำชากาแฟ 5. กินอาหารพวกเนื้อ นม ไข่

12 ครูวิเชียร มีสม 11 สุขบัญญัติ 10 ประการ 6. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 7. ออกกำลังกายกลางแจ้งทุกวัน 8. ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา 9. พยายามหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ 10. ทำจิตใจให้มีสุขเสมอ

13 ครูวิเชียร มีสม 12 วิธีวางแผนดูแลสุขภาพ กระบวนการความนึกคิดต่อการ กำหนดและตัดสินใจการดูแล สุขภาพในอนาคตที่ต้องการ

14 ครูวิเชียร มีสม 1313 การปฏิบัตเพื่อให้ มีสุขภาพชีวิตที่ดี 1. หลักการวางแผนดูแลสุขภาพ 1.1 เพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม

15 1414 1.2 เพื่อการพัฒนาสุขภาพเชิงรุก 1.3 เพื่อการพัฒนาสุขภาพเชิง ระบบ 1.4 เพื่อกระตุ้นให้การสร้างเสริม เป็นรูปธรรม

16 1515 1.5 เพื่อการพัฒนาและสร้าง ความเข็มแข็งการมีส่วนร่วม ร่วมกัน 1.6 เพื่อพัฒนาความยั่งยืน

17 1616 2. องค์ประกอบการวางแผน ดูแลสุขภาพ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

18 14 2. องค์ประกอบการวางแผน ดูแลสุขภาพ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 17

19 ครูวิเชียร มีสม 1818 บุคคล ครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน

20 1919 ระดับ การดูแลสุขภาพ บุคคล สุขบัญญัติแห่งชาติ ครอบครัว - ครอบครัวอบอุ่น - สภาพครอบครัวที่ดี - ความสัมพันธ์ที่ดี ชุมชน - ชุมชนเข้มแข็ง - การมีส่วนร่วมชุมชน

21 การพัฒนาสุขภาพแบบ องค์รวมอย่างยั่งยืน 1. อาหารและโภชนาการ 2. การผ่อนคลายความเครียด 3. การเยียวยาด้านจิตใจ 4. การหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อม 20

22 ครูวิเชียร มีสม 5. การนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ 6. การออกกำลังกาย 7. การแบ่งความรัก การสร้างสัมพันธภาพ 8. การแสดงออกและสร้างสรรค์ 9. การมีจิตวิญญาณ การเยียวยา 21

23 ครูวิเชียร มีสม ใบงาน 22


ดาวน์โหลด ppt ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง การวางแผนดูแลสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google