งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
ค่านิยม (value) ความเชื่อ (belief) ความเข้าใจ (understanding) วิถีนึกคิด (way of thinking) และบรรทัดฐาน (norms) ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกันโดยสมาชิกขององค์การ มีการปลูกฝังถ่ายทอดไปสู่สมาชิกใหม่ให้รับเอาไปปฏิบัติ

2 ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน สมาชิกรับรู้ได้จากการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องและดำรงอยู่ตลอดเวลา

3 ค่านิยม (value) สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่า สิ่งใดสำคัญหรือไม่สำคัญ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ

4 บรรทัดฐาน (norms) มาตรฐานที่คาดหวัง สำหรับพฤติกรรมที่สมาชิกควรประพฤติปฏิบัติ

5 การเรียนรู้และการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การ
การอยู่ร่วมกัน (socialization) เรื่องเล่า (stories) งานเฉลิมฉลอง (ceremonies) ภาษาองค์การ (organization language) พิธีการ (rite) งานเฉลิมฉลอง (ceremonies) คือกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์หรือโอกาสพิเศษ ภาษาองค์การ (organization language) คือคำขวัญ สัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายพิเศษ พิธีการ (rite) กิจกรรมที่สื่อถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนร่วม

6 คำขวัญของมช. คำขวัญของมช.คือ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา แปลว่า บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง CMU : A Place Where Nature Nurtures Human Intelligence  จังหวัดเชียงใหม่ คำขวัญ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google