งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ วัฒนธรรมองค์การ  ค่านิยม (value) ความเชื่อ (belief) ความเข้าใจ (understanding) วิถี นึกคิด (way of thinking) และ บรรทัดฐาน (norms) ที่ถูกนำมาใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ วัฒนธรรมองค์การ  ค่านิยม (value) ความเชื่อ (belief) ความเข้าใจ (understanding) วิถี นึกคิด (way of thinking) และ บรรทัดฐาน (norms) ที่ถูกนำมาใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของ วัฒนธรรมองค์การ  ค่านิยม (value) ความเชื่อ (belief) ความเข้าใจ (understanding) วิถี นึกคิด (way of thinking) และ บรรทัดฐาน (norms) ที่ถูกนำมาใช้ ร่วมกันโดยสมาชิกขององค์การ  มีการปลูกฝังถ่ายทอดไปสู่สมาชิก ใหม่ให้รับเอาไปปฏิบัติ

2 ความหมายของ วัฒนธรรมองค์การ  ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน  สมาชิกรับรู้ได้จากการเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์การ  เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องและดำรงอยู่ ตลอดเวลา

3 ค่านิยม (value)  สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่า สิ่งใดสำคัญหรือไม่สำคัญ อะไร ควรทำ อะไรไม่ควรทำ

4 บรรทัดฐาน (norms)  มาตรฐานที่คาดหวัง สำหรับ พฤติกรรมที่สมาชิกควรประพฤติ ปฏิบัติ

5 การเรียนรู้และการถ่ายทอด วัฒนธรรมองค์การ  การอยู่ร่วมกัน (socialization)  เรื่องเล่า (stories)  งานเฉลิมฉลอง (ceremonies)  ภาษาองค์การ (organization language)  พิธีการ (rite)

6 คำขวัญของมช. คำขวัญของมช. คือ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา แปลว่า บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง CMU : A Place Where Nature Nurtures Human Intelligence จังหวัดเชียงใหม่ คำขวัญ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ วัฒนธรรมองค์การ  ค่านิยม (value) ความเชื่อ (belief) ความเข้าใจ (understanding) วิถี นึกคิด (way of thinking) และ บรรทัดฐาน (norms) ที่ถูกนำมาใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google