งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุกข์ - ธรรมที่ควรรู้ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความ เศร้าโศกเสียใจ หรือสภาพที่มนุษย์ทน อยู่ได้อยาก เป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ ควรกำหนดรู้ หัวข้อธรรมที่สนับสนุนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุกข์ - ธรรมที่ควรรู้ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความ เศร้าโศกเสียใจ หรือสภาพที่มนุษย์ทน อยู่ได้อยาก เป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ ควรกำหนดรู้ หัวข้อธรรมที่สนับสนุนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุกข์ - ธรรมที่ควรรู้ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความ เศร้าโศกเสียใจ หรือสภาพที่มนุษย์ทน อยู่ได้อยาก เป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ ควรกำหนดรู้ หัวข้อธรรมที่สนับสนุนใน การศึกษา ได้แก่

2 1. ขันธ์ 5 ขันธ์ 5 คือ องค์ ประกอบของมนุษย์ ได้แก่ ⇒ 1. รูป ( ร่างกาย ) ⇒ 2. เวทนา ( ความรู้สึก ⇒ สุข ทุกข์ อุเบกขา ) ⇒ 3. สัญญา ( ความจำ ) ⇒ 4. สังขาร ( สิ่งที่ปรุงแต่งจิต ) ⇒ 5. วิญญาณ ( ความรู้แจ้ง หรือการรับรู้โดย ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และจิตใจ ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง กายสัมผัส และใจ รวม เรียกว่า วิญญาณ 6 หรือ อายตนะ 6)

3 2. จิต - เจตสิก 2.1 จิต ความหมาย จิต เป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณขันธ์ บางที่เรียกว่า จิตใจ หมายถึง อารมณ์ สภาพความนึกคิดของมนุษย์ หน้าที่ของจิต คือ การรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัส ( วิ ญาณ 6) การจำและ การคิดเรื่องราวต่างๆ เป็นต้น ในพระอภิธรรมปิฎก นับสภาพแห่งจิตทั้งหลายมี จำนวน 89 เรียกว่า จิต 89 ได้แก่ กามาวาจรจิต 54 รูปปาวจิต 15 อรู ปาวจรจิต 12 และ โลกุตตรจิต 8

4 2.2 เจตสิก เจตสิก หมายถึง ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต หรือ อาการและคุณสมบุติต่าง ของจิต หรือสภวะทางธรรมชาติที่เกิดดับพร้อมกับจิต ได้แก่ ความรู้สึกรัก ชอบ โกรธ เกลียด สุข และทุกข์ เป็นต้น มีทั้งหมด 52 ดวง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. อัญญสมานาเจตสิก 13 ดวง เข้าได้ทั้งจิตที่เป็น กุศลและอกุศล เช่น ผัสสะ ( ความกระทบอารมณ์ ) เวทนา ( ความเสวยอารมณ์ ) มนสิการ ( การกระทำ อารมณ์ไว้ใน ใจ ) วิริยะ ( ความเพียร ) ฉันทะ ( ความพอใจในอารมณ์ ) เหล่านี้ ถ้าเกิดดีก็เป็นกุศลจิต คือ อาจจะมีความเพียรในการทำความดี หรืออาจมี ความ เพียรในการทำชั่วก็ได้ 2. อกุศลเจตสิก 14 ดวง เป็นเจตสิกฝ่ายชั่ว เช่น โมหะ โทสะ ฯลฯ 3. โสภณเจตสิก 25 ดวง เป็น เจตสิกฝ่ายดี เช่น หิริ - โอตัปปะ เมตตา กรุณา ฯลฯ

5 ความสำคัญของจิต เจตสิก เป็นตัวการทำให้มนุษย์เกิด ความทุกข์ หรือ ความสุข มนุษย์จึงควรควบคุมหรือบริหารจิตของตนให้ดี ไม่ ควรยึดติดสิ่งใด มากเกินไปจนทำให้เกิดอารมณ์แห่งความทุกข์


ดาวน์โหลด ppt ทุกข์ - ธรรมที่ควรรู้ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความ เศร้าโศกเสียใจ หรือสภาพที่มนุษย์ทน อยู่ได้อยาก เป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ ควรกำหนดรู้ หัวข้อธรรมที่สนับสนุนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google