งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนของเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนของเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาระที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนของเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.3

3 ภาษาไทย - หลักการใช้ภาษา - การอ่าน - วรรณคดีและวรรณกรรม - การฟัง การดู และการพูด - การเขียน

4 - ประวัติศาสตร์ - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ ดำเนินชีวิตในสังคม - เศรษฐศาสตร์ - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

5 ภาษาอังกฤษ - ภาษาและวัฒนธรรม - ภาษาเพื่อการสื่อสาร

6 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น พีชคณิต การวัด จำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

7 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แรงและการเคลื่อนที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์

8 พลังงาน ดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์ ( ต่อ )

9 การเจริญเติบโตและ พัฒนาการของมนุษย์ ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค สุขศึกษาฯ

10 ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ

11 เทคโนโลยี สารสนเทศ การดำรงชีวิตและ ครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและ เทคโนโลยี กอท.

12


ดาวน์โหลด ppt สาระที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนของเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google