งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

X. แผนปฏิบัติการภาควิชา ฟิสิกส์ แผน 9 (2545- 2549) ปี พ. ศ. 2546 ( ต่อเนื่องจากปี 2545) ดูรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "X. แผนปฏิบัติการภาควิชา ฟิสิกส์ แผน 9 (2545- 2549) ปี พ. ศ. 2546 ( ต่อเนื่องจากปี 2545) ดูรายละเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 x

2 แผนปฏิบัติการภาควิชา ฟิสิกส์ แผน 9 ( ) ปี พ. ศ ( ต่อเนื่องจากปี 2545) ดูรายละเอียด

3 แผนพัฒนาด้านการบริหาร มี 9 โครงการ โครงการวิเคราะห์งานบุคลากรสาย สนับสนุน เพื่อการบริหาร กำลังคนอย่างเหมาะสม 2. โครงการจัดตั้งห้อง Electronics Workshop โครงการปรับปรุงโรงงาน ภาควิชาฟิสิกส์ 4. โครงการปรับเสริมโครงสร้างพื้นฐานหอดู ดาว 5. โครงการสร้างห้องปฏิบัติการเส้นใยนำแสง การสร้างห้องปฏิบัติการด้านวัสดุศาสตร์ 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุน ทางด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดระบบการใช้เครื่องมือวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ 9. โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และจัดหา ครุภัณฑ์ทดแทน

4 แผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษา มี 5 โครงการ 1. การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเซรามิกส์ขั้นสูง 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2. สาขาวิชา Bio-medical Imaging( หรือในชื่อ Physics in Bio-Medical Imaging หรือในชื่อ Bio-Medical Physics and Engineering) 3. โครงการผลิตตำรา เอกสารการสอน ให้ครบทุกวิชาที่ทำการ เปิดสอนในหลักสูตร 4. การอบรมซักซ้อมการรักษาความ ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 4. สำหรับพนักงานสายสนับสนุน 5. โครงการปรับปรุงแผนการสอน

5 แผนพัฒนาด้านการวิจัย มี 7 โครงการ การสร้างห้องวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอมและโซลิดสเตด โครงการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพโดยวิธีกำทอน แม่เหล็กและการประมวลผลภาพ การเสวนาวิชาการภายในภาควิชา โครงการจัดประชุมเสนอผลงานวิชาการประจำปีภายในภาควิชา โครงการจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ 6. โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน 7. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก 7.1 โครงการวิจัยทางด้าน Materials Physics - Preparation of Silicon from Rice Husk - Thermoelectric Materials for Power Generation - Nano-composite Ceramics - Diamond and Diamond-like Carbon Films

6 แผนพัฒนาด้านการวิจัย ( ต่อ ) 7.2 โครงการวิจัยทางด้าน Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Image Processing - Magnetic Resonance Imaging: equipment design, advanced MRI techniques, and free radical imaging - Image Processing: MRI quantitative image analysis 7.3 โครงการวิจัยทางด้าน Theoretical and Computational Physics - Computer Simulation of Club Sandwich Solar Cell - Quantum Confinement of Atoms and Ions - Quantum Laser Cascade

7 แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม มี 7 โครงการ 1. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 3. โครงการอบรมครูแกนนำลาว โครงการฟิสิกส์โอลิมปิก 5. โครงการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ 6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยาการตำรวจ 7. กิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชน

8 แผนพัฒนาด้านกิจการนักศึกษา มี 4 โครงการ ( 13 โครงการย่อย ) 1. โครงการชุมนุมวิชาการฟิสิกส์ ประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการ 1.1 โครงการฝึกภาษาอังกฤษ 1.2 โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 1.3 โครงการชุมนุมดาราศาสตร์ 1.4 โครงการชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์ 2. โครงการแนะแนวและพัฒนาประสบการณ์ด้านอาชีพ ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ 2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2.2 โครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ 2.3 โครงการส่งนักศึกษาฝึกงานและดูงานนอกสถานที่ โครงการบัณฑิตคืนสู่เหย้า

9 แผนพัฒนาด้านกิจการนักศึกษา ( ต่อ ) 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสันทนาการ ประกอบด้วย โครงการย่อย 2 โครงการ โครงการรับน้องภาควิชาฟิสิกส์ 3.2 งานทำบุญสังสรรค์วันปีใหม่ 3.3 งานร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ 4.1 โครงการฟิสิกส์สัญจร 4.2. โครงการดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน4.2.

10 แผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ มี 3 โครงการ 1. โครงการส่งเสริมความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับภาควิชา จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆของภาควิชาประจำปี 3. เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม / ตรวจสอบและประเมินจาก คณะผู้ตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากมหาวิทยาลัย และจากภายนอก (SAR)


ดาวน์โหลด ppt X. แผนปฏิบัติการภาควิชา ฟิสิกส์ แผน 9 (2545- 2549) ปี พ. ศ. 2546 ( ต่อเนื่องจากปี 2545) ดูรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google