งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

X. แผนปฏิบัติการภาควิชา ฟิสิกส์ แผน 9 (2545- 2549) ปี พ. ศ. 2546 ( ต่อเนื่องจากปี 2545) ดูรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "X. แผนปฏิบัติการภาควิชา ฟิสิกส์ แผน 9 (2545- 2549) ปี พ. ศ. 2546 ( ต่อเนื่องจากปี 2545) ดูรายละเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 x

2 แผนปฏิบัติการภาควิชา ฟิสิกส์ แผน 9 (2545- 2549) ปี พ. ศ. 2546 ( ต่อเนื่องจากปี 2545) ดูรายละเอียด

3 แผนพัฒนาด้านการบริหาร มี 9 โครงการ 1. 1. โครงการวิเคราะห์งานบุคลากรสาย สนับสนุน เพื่อการบริหาร กำลังคนอย่างเหมาะสม 2. โครงการจัดตั้งห้อง Electronics Workshop 3. 3. โครงการปรับปรุงโรงงาน ภาควิชาฟิสิกส์ 4. โครงการปรับเสริมโครงสร้างพื้นฐานหอดู ดาว 5. โครงการสร้างห้องปฏิบัติการเส้นใยนำแสง 6. 6. การสร้างห้องปฏิบัติการด้านวัสดุศาสตร์ 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุน ทางด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ 8. 8. จัดระบบการใช้เครื่องมือวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ 9. โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และจัดหา ครุภัณฑ์ทดแทน

4 แผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษา มี 5 โครงการ 1. การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเซรามิกส์ขั้นสูง 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2. สาขาวิชา Bio-medical Imaging( หรือในชื่อ Physics in Bio-Medical Imaging หรือในชื่อ Bio-Medical Physics and Engineering) 3. โครงการผลิตตำรา เอกสารการสอน ให้ครบทุกวิชาที่ทำการ เปิดสอนในหลักสูตร 4. การอบรมซักซ้อมการรักษาความ ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 4. สำหรับพนักงานสายสนับสนุน 5. โครงการปรับปรุงแผนการสอน

5 แผนพัฒนาด้านการวิจัย มี 7 โครงการ 1. 1. การสร้างห้องวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอมและโซลิดสเตด 2. 2. โครงการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพโดยวิธีกำทอน แม่เหล็กและการประมวลผลภาพ 3. 3. การเสวนาวิชาการภายในภาควิชา 4. 4. โครงการจัดประชุมเสนอผลงานวิชาการประจำปีภายในภาควิชา 5. 5. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ 6. โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน 7. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก 7.1 โครงการวิจัยทางด้าน Materials Physics - Preparation of Silicon from Rice Husk - Thermoelectric Materials for Power Generation - Nano-composite Ceramics - Diamond and Diamond-like Carbon Films

6 แผนพัฒนาด้านการวิจัย ( ต่อ ) 7.2 โครงการวิจัยทางด้าน Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Image Processing - Magnetic Resonance Imaging: equipment design, advanced MRI techniques, and free radical imaging - Image Processing: MRI quantitative image analysis 7.3 โครงการวิจัยทางด้าน Theoretical and Computational Physics - Computer Simulation of Club Sandwich Solar Cell - Quantum Confinement of Atoms and Ions - Quantum Laser Cascade

7 แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม มี 7 โครงการ 1. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2. 2. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 3. โครงการอบรมครูแกนนำลาว 4. 4. โครงการฟิสิกส์โอลิมปิก 5. โครงการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ 6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยาการตำรวจ 7. กิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชน

8 แผนพัฒนาด้านกิจการนักศึกษา มี 4 โครงการ ( 13 โครงการย่อย ) 1. โครงการชุมนุมวิชาการฟิสิกส์ ประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการ 1.1 โครงการฝึกภาษาอังกฤษ 1.2 โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 1.3 โครงการชุมนุมดาราศาสตร์ 1.4 โครงการชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์ 2. โครงการแนะแนวและพัฒนาประสบการณ์ด้านอาชีพ ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ 2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2.2 โครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ 2.3 โครงการส่งนักศึกษาฝึกงานและดูงานนอกสถานที่ 2.42.4 โครงการบัณฑิตคืนสู่เหย้า

9 แผนพัฒนาด้านกิจการนักศึกษา ( ต่อ ) 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสันทนาการ ประกอบด้วย โครงการย่อย 2 โครงการ 3.13.1 โครงการรับน้องภาควิชาฟิสิกส์ 3.2 งานทำบุญสังสรรค์วันปีใหม่ 3.3 งานร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่3.3 4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ 4.1 โครงการฟิสิกส์สัญจร 4.2. โครงการดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน4.2.

10 แผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ มี 3 โครงการ 1. โครงการส่งเสริมความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับภาควิชา 2. 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆของภาควิชาประจำปี 3. เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม / ตรวจสอบและประเมินจาก คณะผู้ตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากมหาวิทยาลัย และจากภายนอก (SAR)


ดาวน์โหลด ppt X. แผนปฏิบัติการภาควิชา ฟิสิกส์ แผน 9 (2545- 2549) ปี พ. ศ. 2546 ( ต่อเนื่องจากปี 2545) ดูรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google