งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงที่ผ่านมา ชีวิต ท่านกับพระวิญญาณ บริสุทธิ์เป็นอย่างไร บ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ระหว่างวัน ฉันมีเสียงเพลง ร้องฮัมเพลง และขอบพระคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงที่ผ่านมา ชีวิต ท่านกับพระวิญญาณ บริสุทธิ์เป็นอย่างไร บ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ระหว่างวัน ฉันมีเสียงเพลง ร้องฮัมเพลง และขอบพระคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วงที่ผ่านมา ชีวิต ท่านกับพระวิญญาณ บริสุทธิ์เป็นอย่างไร บ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ระหว่างวัน ฉันมีเสียงเพลง ร้องฮัมเพลง และขอบพระคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ท่ามกลางความยากลำบาก 2. เมื่อฉันต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆ ฉันจะคิดถึงพระวิญญาณ บริสุทธิ์ และถามพระองค์ว่า พระองค์อยากให้เรื่องนี้เป็น อย่างไร อยู่เสมอๆ 3. ที่ฉันชนะการทดลอง ล่อลวงใจ ในแต่ละเรื่องได้ ก็เพราะ มองไปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ตรงหน้า และเลือกที่จะ ไม่ทำให้พระองค์เสียพระทัย 4. ฉันพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสัมผัสความรู้สึกนึก คิด พระทัยของพระองค์ได้ เหมือนดังบุคคลที่อยู่ตรงหน้า 5. ฉันนมัสการอธิษฐานต่อพระเจ้า ด้วยความรู้สึกและ ความคิดอันมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ไปไกลกว่าที่ ตนเองนึกคิด หากท่านไม่ได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ “ ทักษะเปรมปรีดิ์ใน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ” ช่วยได้ ©2010 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th ทักษะเปรมปรีดิ์ในพระวิญญาณ (Holy Joy)

2 การเปรมปรีดิ์ในพระ วิญญาณบริสุทธิ์ (Holy Joy) นั้นเป็นไฉน ? หมายถึงการแสดงออกของ อารมณ์เชิงบวกที่เกิดจาก การรับรู้ฝ่ายวิญญาณ การ สัมผัสการเปิดเผยสำแดง จากพระเจ้า อันนำมาซึ่ง ความรู้สึกถึงชัยชนะ ความปิติยินดี และแสดง ออกมาเป็นเสียงและ ท่าทางของเราในช่วง ขณะนั้น จึงประกอบด้วย 3 ส่วน ดังภาพฯ ตามข้อ พระธรรม ลก 10:21, สดด 126:2-6, สดด 33:11, สดด 37:13, อฟ 5:18-19 เป็นต้น 1 เกิดอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีๆ 2 เปล่ง เสียงด้วย ความชื่น บาน 3 ออก ท่าทาง ลิงโลดชื่น ชม ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th ทักษะเปรมปรีดิ์ในพระวิญญาณ (Holy Joy)

3 1) Joy About เปรมปรีดิ์เกี่ยวกับพระเจ้า สดด 126:2-6 ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้ เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า “ พระเจ้าทรง กระทำการมโหฬารให้เขา ” 3 พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี 4 ข้า แต่พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี อย่างทางน้ำไหลที่ในเนเกบ 5 ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน 6 ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่าน จะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่าง ชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย สภษ 31:25 กำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอ เธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึง 2) Joy To เปรมปรีดิ์ในพระเจ้า สดด 33:11 ข้าแต่ท่านผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ ( ร้องตะโกน เสียงดังด้วยความยินดี, ร้องเพลงเสียงดังสื่อถึงชัยชนะ ) ในพระ เจ้า การสรรเสริญนั้นควรแก่คนเที่ยงธรรม ฟป 5:5 จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอ ย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด

4 3) Joy From เปรมปรีดิ์จากพระเจ้า ลก 10:21 ในโมงนั้นเอง พระเยซูทรงมีความเปรมปรีดิ์ ( กระโดดขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ) ในพระวิญญาณ บริสุทธิ์ จึงตรัสว่า “ ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นพระเจ้า แห่งฟ้าสวรรค์และโลก สดด 37:13 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระสรวล ( หัวเราะ เยาะเย้ย ) ต่อคนอธรรม เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากำลัง มา 4) Joy With เปรมปรีดิ์ต่อกันและกัน อฟ 5:18-19 อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่ จงประกอบด้วยพระวิญญาณ ( เติมให้เต็ม, ส่งอิทธิพล, น่าพึงพอใจ ) 19 จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลง นมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญ และสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า

5 สัมผัส ภายใน การออก ท่าทาง Joy to Joy with Intimacy ค.ใกล้ชิด Joy from เปล่ง เสียง +++ +++ + ++ การเปรมปรีดิ์ในพระ วิญญาณบริสุทธิ์ 4 ระดับ (12 มิติ ) เป็น อย่างไร Joy about ++++ ยิ้มแย้ม, ลิงโลด, ร่ายรำ, โบกธง, ก้มกราบ, นอนลง ร้องเพลง, พูดจากใจ, หัวเราะ, โห่ร้อง, สะอึก สะอื้น, พูดภาษาแปลกๆ ปลาบปลื้มใจ, สันติสุข, สำนึกเสียใจ +++ Intensity ค.เข้มของ การแสดงออก


ดาวน์โหลด ppt ช่วงที่ผ่านมา ชีวิต ท่านกับพระวิญญาณ บริสุทธิ์เป็นอย่างไร บ้าง กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ระหว่างวัน ฉันมีเสียงเพลง ร้องฮัมเพลง และขอบพระคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google