งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

2 ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จัดทำเป็นหลักสูตรระดับชั้นเรียนบูรณาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

4 ประโยชน์ของชุดการเรียนรู้
ผู้เรียนจะเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิเช่น แปรงฟันได้อย่างสะอาดและถูกวิธี เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ สังเกตอาการผิดปกติในช่องปาก วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และ สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแก่บุคคลในครอบครัว

5 ขั้นตอนการจัดทำชุดการเรียนรู้สร้างเสริมช่องปาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชุดเรียนรู้สร้างเสริมช่องปาก ความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ ทักษะการนำไปใช้

6 หลักการ 1.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีลักษณะการจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพวิถีการดำรงชีวิตและการนำไปใช้แก้ปัญหา 2.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 3.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้ 4.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7 จุดหมาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนรักสุขภาพช่องปาก จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อผ่านการเรียนรู้

8 “ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก”
1.มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.มีความรู้ด้านสุขภาพช่องปากส่วนบุคคล สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 3. มีจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เป็นต้น

9 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
การพัฒนาความคิดผู้เรียน ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากได้ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

10 การบูรณาการ การมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและผู้เชี่ยวชาญ

11 สาระการเรียนรู้ ชุดเรียนรู้สร้างเสริม สุขภาพช่องปาก
ภาษาไทย: ความรู้ เห็นคุณค่าอาหารไทยกับสุขภาพช่องปาก วิทยาศาสตร์ : การค้นหา ความรู้และการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก คณิตศาสตร์ : นำ พฤติกรรมสุขภาพไปใช้แก้ปัญหา ชุดเรียนรู้สร้างเสริม สุขภาพช่องปาก สังคมศึกษาฯ : การอยู่ร่วมกันในครอบครัวด้วยการรักษาสุขภาพ การงานพื้นฐานอาชีพ : ทักษะการนำความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก ไปใช้ ภาษาต่างประเทศ : การแสวงหาความรู้สุขภาพช่องปาก ศิลปะ : ความรู้ ทักษะ งานศิลปะกับการเสริมสร้างสุขภาพช่องปาก สุขศึกษาและพลศึกษา: ความรู้ ทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพช่องปาก

12 การบูรณาการในหลักสูตรการเรียนรู้
Topics covered อวัยวะในช่องปากและหน้าที่ แผ่นคราบจุลินทรัย์ และโรคใน ช่องปาก น้ำตาลกับโรคฟันผุ ทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปาก ฟลูออไรด์ โภชนาการ การพบทันตแพทย์ In a health promoting school, oral health education should be regularly reinforced at home. These are examples of an oral health education curriculum and topics for primary school children within a health promoting school framework. The programme has been proven to be practical and should be acceptable across cultures and countries. Similarly, oral health education can be complemented in curricular areas other than health. It is a fact that different countries may incorporate oral health in different subjects according to varying systems and circumstances.

13 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (ง ) เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การแปรงฟัน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ กระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

14 กิจกรรมนอกห้องเรียน

15 ตัวอย่างชั้นวางขนมสีเขียวตัวอย่าง

16 ฟันสวย แก้มใส มาแปรงฟันกัน โดเรม่อน มา มา ครูสอนไว้ ทำได้ชัวร์

17 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google