งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

2  ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพช่อง ปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1- 6 จัดทำเป็นหลักสูตรระดับชั้น เรียนบูรณาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากหรือ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาทาง สุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน เพื่อปรับพฤติกรรมของบุคคลให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น

4 ประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและการ ปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ เช่น แปรงฟันได้อย่างสะอาดและถูกวิธี เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ สังเกตอาการผิดปกติในช่องปาก วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และ สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแก่บุคคลใน ครอบครัว

5 ขั้นตอนการจัดทำชุดการเรียนรู้ สร้างเสริมช่องปาก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา หลักการจุดหมาย สมรรถนะ สำคัญ คุณ ลักษณะฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชุดเรียนรู้สร้าง เสริมช่องปาก ความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ ทักษะการ นำไปใช้

6 หลักการ 1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีลักษณะการจัดเนื้อหา สาระและประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพ วิถีการดำรงชีวิตและการนำไปใช้แก้ปัญหา 2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้ง ด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้ 4. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7 จุดหมาย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนรัก สุขภาพช่องปาก จึงกำหนดเป็น จุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อผ่านการเรียนรู้

8 “ ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพช่อง ปาก ” 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู้ด้านสุขภาพช่องปากส่วนบุคคล สามารถ สื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีและมี ทักษะชีวิต 3. มีจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เป็นต้น

9 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน การพัฒนาความคิดผู้เรียน ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับ สุขภาพช่องปากได้ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

10 การบูรณาการ การมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร นักวิชาการ สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและ ผู้เชี่ยวชาญ

11 สาระการ เรียนรู้ ชุดเรียนรู้สร้าง เสริม สุขภาพช่อง ปาก ภาษาไทย : ความรู้ เห็น คุณค่าอาหารไทยกับ สุขภาพช่องปาก คณิตศาสตร์ : นำ พฤติกรรมสุขภาพ ไปใช้แก้ปัญหา สังคมศึกษาฯ : การอยู่ ร่วมกันในครอบครัว ด้วยการรักษาสุขภาพ ภาษาต่างประเทศ : การแสวงหาความรู้ สุขภาพช่องปาก สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ ทักษะในการ เสริมสร้างสุขภาพช่อง ปาก ศิลปะ : ความรู้ ทักษะ งานศิลปะกับ การเสริมสร้าง สุขภาพช่องปาก การงานพื้นฐาน อาชีพ : ทักษะ การนำความรู้ด้าน สุขภาพช่องปาก ไปใช้ วิทยาศาสตร์ : การ ค้นหา ความรู้และ การแก้ปัญหา สุขภาพช่องปาก

12 การบูรณาการในหลักสูตรการ เรียนรู้ Topics covered อวัยวะในช่องปากและ หน้าที่ แผ่นคราบจุลินทรัย์ และโรคในช่องปาก น้ำตาลกับโรคฟันผุ ทักษะในการดูแล สุขภาพช่องปาก ฟลูออไรด์ โภชนาการ การพบทันตแพทย์

13 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพฯ ( ง 11101 ) เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์ การแปรงฟัน ชั้นประถมศึกษาที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและ ครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจ การทำงานมีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะ กระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหา การ แก้ปัญหา ทักษะการทำงาน ร่วมกัน และทักษะการ แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ ทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้ พลังงานและทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม เพื่อการ ดำรงชีวิตและครอบครัว

14 กิจกรรมนอกห้องเรียน

15 ตัวอย่างชั้นวางขนมสีเขียว ตัวอย่าง

16 มาแปรงฟัน กัน โดเร ม่อน มา มา ครู สอนไว้ ทำได้ชัวร์ ฟันสวย แก้ม ใส

17 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google