งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดจิต ปัญญา รศ.ดร. กุลยา ตันติ ผลาชีวะ. Cortex สมองกับการเชื่อมสาน จิตปัญญา Limbic System Neurotract Pass way station.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดจิต ปัญญา รศ.ดร. กุลยา ตันติ ผลาชีวะ. Cortex สมองกับการเชื่อมสาน จิตปัญญา Limbic System Neurotract Pass way station."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดจิต ปัญญา รศ.ดร. กุลยา ตันติ ผลาชีวะ

2 Cortex สมองกับการเชื่อมสาน จิตปัญญา Limbic System Neurotract Pass way station

3 Frontal Lobe Limbic System Corte x Limbic System

4 คิด ทำ ค้น พบ เพิ่ม

5 A B C D P A

6 ให้ลง มือทำ Active Learning การเรียนรู้ด้วยการ ปฏิบัติการคิด ให้ทำแบบ คิด

7 Behaving well มีการแสดงออก ให้แสดง เดี่ยว ให้แสดง กลุ่ม

8 Cooperative Learning เรียนรู้แบบร่วมมือ ให้เรียนกับ เพื่อน ให้รู้กับ เพื่อน

9 Discovery Learning เรียนรู้แบบค้นพบ ได้ ค้น ได้ พบ

10 Progress ก้าวหน้า รู้ เพิ่ม พัฒนา

11 หลักการ 1. ให้ลงมือ ทำ 2. ให้ทำ แบบคิด 3. ให้แสดง เดี่ยว 4. ให้แสดง กลุ่ม 5. ให้เรียนกับ เพื่อน 6. ให้รู้กับ เพื่อน 7. ได้ค้น 8. ได้พบ 9. รู้เพิ่ม 10. พัฒนา

12 Theme กลุ่ม สาระ Topic เรื่อง Objective จุดประสงค์ Concept มโน ทัศน์ Experience ประสบการ ณ์ Evaluation ประเมินผล

13 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ตัวฉัน บุคคล รอบตัว ธรรมชาติ รอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว

14 ตัวฉัน บุคคล รอบตัว ธรรมชาติ รอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว

15 ครอบครัว ร่างกายฉัน บ้านฉัน ชื่อฉัน หน้าฉัน

16 Development Domain การ ส่งเสริมพัฒนาการ DAC Affective Domain การ ส่งเสริมจิตนิยม Cognitive Domain การ ส่งเสริมพุทธิปัญญา

17 ร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาการคิด แก้ปัญหา ทักษะพื้นฐาน ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ส่งเสริมลักษณะ นิสัย รักรู้ รักเรียน รักสังคม รักสิ่งแวดล้อม D A C

18 กิจกรรมการ เรียนรู้ B A A C D P

19 การประเมินภาพ Assessment ขณะสอน ผลจากการ สอน บันทึกหลัง การสอน การพัฒนา ของผู้เรียน

20 การสอนแบบจิต ปัญญา ครู Professional Academic Professional Ethics Professional Competencies Professional Advocacy


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดจิต ปัญญา รศ.ดร. กุลยา ตันติ ผลาชีวะ. Cortex สมองกับการเชื่อมสาน จิตปัญญา Limbic System Neurotract Pass way station.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google