งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์

2

3 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information ) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) IS 1 IS 3

4 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( รายวิชาพื้นฐาน ) ภาษาไทย จัดทำหน่วยการเรียนรู้เฉพาะ ( ครอบคลุม IS1-IS 2) อย่างน้อยใน 1 รายวิชาในทุกชั้นปี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) (IS1-IS 2) 40 ชม. ชั้นปีใดปีหนึ่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการ IS 3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นปีที่เกี่ยวข้อง

5 รายวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วยการเรียนรู้ 2 “ รักษ์สิ่งแวดล้อม ” IS1-IS2 หน่วยการเรียนรู้ 2 “ รักษ์สิ่งแวดล้อม ” IS1-IS2

6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( รายวิชาพื้นฐาน ) ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม 1. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ( 1-1.5 หน่วยกิต ) จัดสอนทั้ง 2 รายวิชาต่อเนื่องกัน ในชั้นปีใดปีหนึ่ง 2. การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) ( 1-1.5 หน่วยกิต ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการ IS 3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในชั้น ปีที่เกี่ยวข้อง

7 การศึกษา ค้นคว้า และสร้างองค์ ความรู้ ( Research and Knowledge Formation ) การศึกษา ค้นคว้า และสร้างองค์ ความรู้ ( Research and Knowledge Formation ) ตั้งประเด็นคำถาม สมมุติฐาน วางแผน ดำเนินงาน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจาก แหล่งต่างๆ สรุปองค์ ความรู้ที่ได้จาก การศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน เอกสารวิชาการ นำเสนอผลจาก การศึกษาค้นคว้า โดยสื่อรูปแบบต่างๆ การสื่อสาร และ การนำเสนอ (Communication and Presentation) การสื่อสาร และ การนำเสนอ (Communication and Presentation) 1- 1.5 หน่วย กิต ตัดสินผล รายภาค 1- 1.5 หน่วย กิต ตัดสินผล รายภาค รหัสรายวิชา รหัสรายวิชา I

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4ม.4 ม. 5 ม. 6 * กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS1IS2 IS3 IS1IS2 IS3 รหัสรายวิชา I………… …รหัสรายวิชา

9

10

11

12 ๑. นักเรียนศึกษาในประเด็นที่ ตนเองสนใจ ๓. ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ในโรงเรียน ๒. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษา ค้นคว้า มิใช่ฟังบรรยาย

13 ๑. ตารางสอ น ๓. ครูผู้สอน ๒. แหล่ง ค้นคว้า

14 มม / ฝ / ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ครูคนที่ 1 ครูคนที่ 2 ภาษาไท ย วิทย์ สังคม ศิลปะ

15 มม / ฝ / ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ครูคนที่ 1 ครูคนที่ 2 ภาษาไท ย วิทย์ สังคม ศิลปะ

16 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information ) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)


ดาวน์โหลด ppt ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google