งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์

2

3 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information ) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) IS 1 IS 3

4 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( รายวิชาพื้นฐาน ) ภาษาไทย จัดทำหน่วยการเรียนรู้เฉพาะ ( ครอบคลุม IS1-IS 2) อย่างน้อยใน 1 รายวิชาในทุกชั้นปี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) (IS1-IS 2) 40 ชม. ชั้นปีใดปีหนึ่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการ IS 3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นปีที่เกี่ยวข้อง

5 รายวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วยการเรียนรู้ 2 “ รักษ์สิ่งแวดล้อม ” IS1-IS2 หน่วยการเรียนรู้ 2 “ รักษ์สิ่งแวดล้อม ” IS1-IS2

6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( รายวิชาพื้นฐาน ) ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม 1. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ( หน่วยกิต ) จัดสอนทั้ง 2 รายวิชาต่อเนื่องกัน ในชั้นปีใดปีหนึ่ง 2. การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) ( หน่วยกิต ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการ IS 3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในชั้น ปีที่เกี่ยวข้อง

7 การศึกษา ค้นคว้า และสร้างองค์ ความรู้ ( Research and Knowledge Formation ) การศึกษา ค้นคว้า และสร้างองค์ ความรู้ ( Research and Knowledge Formation ) ตั้งประเด็นคำถาม สมมุติฐาน วางแผน ดำเนินงาน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจาก แหล่งต่างๆ สรุปองค์ ความรู้ที่ได้จาก การศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน เอกสารวิชาการ นำเสนอผลจาก การศึกษาค้นคว้า โดยสื่อรูปแบบต่างๆ การสื่อสาร และ การนำเสนอ (Communication and Presentation) การสื่อสาร และ การนำเสนอ (Communication and Presentation) หน่วย กิต ตัดสินผล รายภาค หน่วย กิต ตัดสินผล รายภาค รหัสรายวิชา รหัสรายวิชา I

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4ม.4 ม. 5 ม. 6 * กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS1IS2 IS3 IS1IS2 IS3 รหัสรายวิชา I………… …รหัสรายวิชา

9

10

11

12 ๑. นักเรียนศึกษาในประเด็นที่ ตนเองสนใจ ๓. ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ในโรงเรียน ๒. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษา ค้นคว้า มิใช่ฟังบรรยาย

13 ๑. ตารางสอ น ๓. ครูผู้สอน ๒. แหล่ง ค้นคว้า

14 มม / ฝ / ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ครูคนที่ 1 ครูคนที่ 2 ภาษาไท ย วิทย์ สังคม ศิลปะ

15 มม / ฝ / ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ครูคนที่ 1 ครูคนที่ 2 ภาษาไท ย วิทย์ สังคม ศิลปะ

16 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information ) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)


ดาวน์โหลด ppt ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google