งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาว อรปรียา พ่วงจันทร์ เลขที่ 26 นางสาว นภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาว อรปรียา พ่วงจันทร์ เลขที่ 26 นางสาว นภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นางสาว อรปรียา พ่วงจันทร์ เลขที่ 26 นางสาว นภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

3 จุดประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 2. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้ารับการสอบในแต่ละปี การศึกษา 3. เพื่อเปรียบเทียบว่าผลคะแนนในแต่ละรายวิชา ใน รายวิชาใดที่มีผลคะแนนต่ำสุดและ สูงสุดในทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. เพื่อนำผลคะแนนที่รู้ในแต่ละปีมาประเมินกับตนเองว่า ควรพัฒนารายวิชาใดเพิ่มเติม เพื่อที่ผลคะแนนเฉลี่ยจะได้ไม่ออกมาต่ำ 5. เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการสอบในปีการศึกษา ต่อไป

4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 วิชา จำนวนผู้ เข้าสอบ ภาษาไทย 350,88 9 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,40 2 ภาษาอังกฤษ 352,80 5 คณิตศาสตร์ 353,68 0 วิทยาศาสตร์ 349,77 8 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,63 4 ศิลปะ 348,63 4 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348,63 4 จากจำนวนผู้เข้า สอบในแต่ละ รายวิชาที่แสดงใน ตาราง วิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มี จำนวนผู้เข้าสอบมาก ที่สุด คือ 350,889 คน

5 วิชา จำนวนผู้ เข้าสอบ ภาษาไทย 351,63 3 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 357,05 0 ภาษาอังกฤษ 354,53 1 คณิตศาสตร์ 356,59 1 วิทยาศาสตร์ 349,21 0 สุขศึกษาและพลศึกษา 347,46 2 ศิลปะ 347,46 2 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 347,46 2 จากจำนวนผู้เข้า สอบในแต่ละ รายวิชาที่แสดงใน ตาราง วิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มี จำนวนผู้เข้าสอบมาก ที่สุด คือ 357,050 คน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 วิชา จำนวนผู้ เข้าสอบ ภาษาไทย 368,22 8 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 372,66 2 ภาษาอังกฤษ 370,56 1 คณิตศาสตร์ 372,09 4 วิทยาศาสตร์ 366,74 4 สุขศึกษาและพลศึกษา 365,04 5 ศิลปะ 365,04 5 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 365,04 5 จากจำนวนผู้เข้า สอบในแต่ละ รายวิชาที่แสดงใน ตาราง วิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มี จำนวนผู้เข้าสอบมาก ที่สุด คือ 372,662 คน

7 ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 จากกราฟแสดงคะแนน เฉลี่ย คะแนน เฉลี่ยในทั้งหมด 8 รายวิชา วิชาที่มีคะแนน สูงที่สุด คือ วิชาภาษไทยมี คะแนนเฉลี่ย 46.47 คะแนน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 16.59 และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำที่สุด คือ วิชาภา อังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 23.98 คะแนน ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 8.56

8 ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 จากกราฟแสดงคะแนน เฉลี่ย คะแนน เฉลี่ยในทั้งหมด 8 รายวิชา วิชาที่มีคะแนน สูงที่สุด คือ วิชาสุขศึกษา และพลศึกษามี คะแนนเฉลี่ย 62.86 คะแนน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 21.42 และวิชาที่มี คะแนนเฉลี่ยต่ำ ที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์มี คะแนนเฉลี่ย 14.99 คะแนน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 5.1

9 ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 จากกราฟแสดงคะแนน เฉลี่ย คะแนน เฉลี่ยในทั้งหมด 8 รายวิชา วิชาที่มีคะแนน สูงที่สุด คือ วิชาสุขศึกษา และพลศึกษามี คะแนนเฉลี่ย 54.61 คะแนน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 19.53 และวิชาที่มี คะแนนเฉลี่ยต่ำ ที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 21.80 คะแนน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 7.79

10 จากตารางและกราฟทั้งหมด สรุปข้อมูลออกมา ได้ว่า วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะมีจำนวนผู้เข้าสอบมาก ที่สุดทั้ง 3 ปี และเป็นไปได้ ว่าในปีถัดไป วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมนี้ก็จะมีจำนวนผู้เข้า สอบมากที่สุดใน สถิติ 3 ปี ส่วนวิชาที่ผู้เข้าสอบสามารถทำคะแนนได้ดี คือ วิชาสุขศึกษาและพล - ศึกษา ส่วนวิชาที่ทำคะแนนไม่ค่อยดี คือ วิชา ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย เป็นร้อยละต่ำมาก ดังนั้นวิชาที่เราควรใส่ใจและพัฒนามากที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ

11 อ้างอิง ที่มา : http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาว อรปรียา พ่วงจันทร์ เลขที่ 26 นางสาว นภาพร นฤสุข เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google