งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล

2 Company Logo โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล รายวิชาพื้นฐาน ท ภาษาไทย ค คณิตศาสตร์ ว วิทยาศาสตร์ ส สังคมศึกษา 11.5 ส สังคมศึกษา พ สุขศึกษา พ พลศึกษา ศ ทัศนศิลป์ 11.0 ง เทคโนโลยี อ ภาษาอังกฤษ รวม 11(440) มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 PROMMANUSORN รายวิชาเพิ่มเติม ( ห้องเซียน ) เลือก A 1 หน่วย เลือก B 1 หน่วย เลือก C 1 หน่วย รวม 2(3) หน่วย รายวิชาเพิ่มเติม(มาตรฐานสากล) TOK 0.5 CAS 0.5 EE 0.5 Global 1.0 ตปท. ที่ รวม 3.5

3 Company Logo โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล รายวิชาพื้นฐาน ท ภาษาไทย ค คณิตศาสตร์ ว วิทยาศาสตร์ ส สังคมศึกษา 11.0 ส ประวัติศาสตร์ 0.5 พ สุขศึกษา พ พลศึกษา ศ ทัศนศิลป์ 11.5 ง เทคโนโลยี อ ภาษาอังกฤษ รวม 9.0 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 PROMMANUSORN รายวิชาเพิ่มเติม ( ห้องเซียน ) เลือก A 1 หน่วย เลือก B 1 หน่วย อังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 หน่วย รวม 3 หน่วย รายวิชาเพิ่มเติม(มาตรฐานสากล) TOK 0.5 CAS 0.5 EE 0.5 Global 1.0 ตปท. ที่ รวม 3.5

4 Company Logo ทฤษฎีความรู้ (TOK) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ม.4 ม.3 ม.2 ม.1 คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย พละ - ศิลปะ - การงานอาชีพ ม.5 ม.6 PROMMANUSORN

5 Company Logo ความคิดสร้างสรรค์ (CAS) ม.1/2ไทย ม.1/3สังคม ม.1/4พละ ม.1/6 ศิลปะ ม.1/7-8 การงานอาชีพฯ CASCAS มัธยมศึกษาตอนต้น PROMMANUSORN ม.1/1 อังกฤษ ม.1/9 คอมพิวเตอร์ ม.1/5คณิต ม.1/10 วิทยาศาสตร์

6 Company Logo ความคิดสร้างสรรค์ (CAS) ม.4 1-4(ห้องโครงการพิเศษ) ม (เน้นวิทย์) ม.4 10 (เน้นคณิต-ภาษา) ม.4 12(เน้นภาษา) ม.4 9,11(เน้นพละ-ศิลปะ-การงานอาชีพ) CASCAS มัธยมศึกษาตอนปลาย PROMMANUSORN

7 Company Logo โลกศึกษา (GE) สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ GEGE PROMMANUSORN ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ศิลปะ-พละ-การงาน

8 Company Logo เรียงความชั้นสูง (EE) ม.2 ภาษาอังกฤษ ม. 1 ภาษาไทย ม.5 ภาษาอังกฤษ ม.4 ภาษาไทย ม.3 EE ม.6 EE PROMMANUSORN

9 Company Logo PROMMANUSORN วิสัยทัศน์ “A Leading Organization International Standard Working Developing the Potential as World Citizen” พรหมาฯเป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานเป็นมาตรฐานสากล สร้างคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

10 Company Logo เป้าประสงค์ของโรงเรียน 1 เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กรหลักให้เป็นผู้นำ ทางวิชาการ 2 ปรับมาตรฐานการทำงาน ฟื้นพื้นฐาน ISO 3 นักเรียนพรหมานุสรณ์ เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ PROMMANUSORN

11 Company Logo กลยุทธ์หลัก 1 พัฒนาบุคลากรให้เก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด 2 สร้างมาตรฐานการทำงาน สืบสานการปฏิบัติ 3 พัฒนานักเรียนบนความเชื่อที่ว่า ทุกคนมี ความสามารถควรได้รับการส่งเสริมตามความ ถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ PROMMANUSORN

12 Company Logo ตัวอย่างด้านคุณภาพผู้เรียน 1 ครูเก่งเด็กจะเก่ง 2 เด็กจะดีเพราะมีวัฒนธรรมที่ดีหล่อหลอม มีกิจกรรมพัฒนาที่ดี 3 ภาวะผู้นำเกิดจากการทำงาน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ PROMMANUSORN

13 Company Logo เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ทุกสาระวิชา ผ่านการประเมินมาตรฐาน กลางในระดับดี PROMMANUSORN

14 Company Logo 1. เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2. สร้าง 8 เซียน (พัฒนาตามความถนัดและความสนใจ) PROMMANUSORN กลยุทธ์ริเริ่ม


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google