งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Safety Basket ตะกร้าแห่ง ความปลอดภัย ผู้นำเสนอ นางวารินทร์ กุลชัยภูมิ ผู้ช่วยทันต แพทย์ หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาล บ้านเขว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Safety Basket ตะกร้าแห่ง ความปลอดภัย ผู้นำเสนอ นางวารินทร์ กุลชัยภูมิ ผู้ช่วยทันต แพทย์ หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาล บ้านเขว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Safety Basket ตะกร้าแห่ง ความปลอดภัย ผู้นำเสนอ นางวารินทร์ กุลชัยภูมิ ผู้ช่วยทันต แพทย์ หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาล บ้านเขว้า

4 ความ เป็นมา เนื่องจาก หน่วยงานทันตกกรรม ได้ส่งเครื่องมือที่ใช้แล้วใน หน่วยงาน และได้ส่งต่อให้ central supply ล้างและ sterile ซึ่งมีการจัดเรียงลงกล่องบรรจุเครื่องมือที่ใช้แล้ว โดยไม่ได้ มีการแยกประเภท ซึ่งเครื่องมือทันตกรรมส่วนใหญ่มีความ แหลมคม อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่นำเครื่องมือไปล้าง และทำความสะอาด เนื่องจากเครื่องมือชนิดต่างๆปะปนกัน ลำบากในการคัดแยก ทำให้เสียเวลาในการล้างและบรรจุ เครื่องมือก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ยังขาด ความพร้อมด้านเครื่องมือและสถานที่ บุคลากรทันตกรรม ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันรอบการนึ่งฆ่าเชื้อ อีกทั้ง เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นกระจก อาจเกิดรอยขูดขีดเสียหาย ได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบการคัดแยกเครื่องมือก่อน นำไปส่งหน่วยจ่ายกลางขึ้น

5 ปัญหา เครื่องมือ ชำรุด เครื่องมือมีคม ทิ่มมือ Befor การหมุนเวียน เครื่องมือไม่เพียงพอ

6 วัตถุประส งค์ 1. เพื่อลดการเกิด อุบัติการณ์ของมี คมทิ่มมือ 2. เพื่อลดการเกิด อุบัติการณ์ความไม่ เพียงพอพร้อมใช้ ของเครื่องมือทันตก รรม

7 เป้าหมาย ไม่มีอุบัติการณ์ของ มีคมทิ่มมือ

8 ตัวชี้วัด จำนวนครั้งของอุบัติการณ์ของมีคมทิ่มมือขณะ ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ จำนวนครั้งของจำนวน อุบัติการณ์เครื่องมือทันตกรรม ไม่เพียงพอ พร้อมใช้ให้บริการ ผู้ป่วย

9 วิธีการดำเนินงาน งานเดิมที่ทำ ไม่มีการแยกประเภท เครื่องมือทันตกรรมที่ใช้แล้ว

10 งานใหม่ที่เกิดขึ้น จัดหาตะกร้าพลาสติกในการวางเครื่องมือ โดยจำแนกประเภทก่อนส่งให้หน่วยจ่าย กลางทำความสะอาดและทำให้ปราศจาก เชื้อ After

11

12 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 จำนวนครั้ง ของอุบัติการณ์ ของมีคมทิ่มตำ บุคลากรขณะ ล้างทำความ สะอาด เครื่องมือ 00000000 จำนวนครั้ง ของอุบัติการณ์ เครื่องมือทัน ตกรรมไม่ เพียงพอพร้อม ใช้ในการ ให้บริการ ผู้ป่วย 00000000 8. แนวทางการพัฒนาต่อ

13 แนวทาง พัฒนาต่อ นำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือ ออกหน่วยทันตกรรม และคิด นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนา งานจ่ายกลางของหน่วยงาน

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Safety Basket ตะกร้าแห่ง ความปลอดภัย ผู้นำเสนอ นางวารินทร์ กุลชัยภูมิ ผู้ช่วยทันต แพทย์ หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาล บ้านเขว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google