งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน

3 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีในการตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พันธกิจ 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคติดต่อและ ภัยสุขภาพแก่บุคลากร สาธารณสุขใน ระดับชาติและนานาชาติ 3. ให้การบริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์ รวมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา ฟื้นฟู อย่างมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง และโรคระบาด

4 งบประมาณประจำปี 2553 งบประมาณ วงเงินจัดสรร ( บาท ) 1. งบบุคลากร 128,625, งบดำเนินงาน 97,541, งบลงทุน ( ก่อสร้าง อาคารแม่แบบฯ ) 19,838, งบอุดหนุน 200, งบรายจ่ายอื่น 6,580,100 รวมทั้งสิ้น 252,784,800

5 แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่า ย คงเหลือเบิก จ่าย % งบรายจ่ายอื่น ( วิจัย 5 เรื่อง ) 6,580, ,580, การเริ่มสูตรยาชนิดรับประทานวันละ ครั้งที่ประกอบด้วยยาทีโนโฟเวียร์ ลา มิวูดีน และอีฟาวิเรนซ์ ที่ 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับที่ 12 สัปดาห์ภายหลัง จากการรักษาวัณโรค ในผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวีหนึ่ง 5,000, ,000, ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ ประกอบด้วยยา Efavirenz ในผู้ป่วยที่ ติดเชื้อ HIV ที่แพ้ยา Nevirapine 900, , การประเมินชุดทดสอบการตรวจวัด lipoarabinomannnan antigen ใน ปัสสาวะและน้ำในช่องอวัยวะต่างใน การวินิจฉัยวัณโรคและระยะโรค 300, , การประเมินชุดทดสอบการตรวจวัด Microbacterim tuberculosis Isothermal Amplification -DNA Strip Detection Kit ในการช่วย วินิจฉัยวัณโรค อัตราการตายและสาเหตุของการ เสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ที่ รับการรักษา ณ สถาบันบำราศนราดูร ในระหว่าง ปี การศึกษา ย้อนหลัง 10 ปี 379, , งบวิจัย ได้รับ อนุมัติ อยู่ ระหว่า ง การ พิจาร ณา Ethic comm ittee

6 งบดำเนินงาน 97,541,000 7,078, ,462, ผลผลิตที่ 1 5,248, ,248, โครงการสัมมนาทาง วิชาการเชิงปฏิบัติการ โรคติดเชื้อ ครั้งที่ 7 2,798, ,798, โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การให้ ความรู้แพทย์ พยาบาลและนัก เทคนิคการแพทย์ 700, , โครงการคู่มือทาง การแพทย์และการ สาธารณสุข 1,750, ,750, งบดำเนินงาน แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) เบิกจ่า ย % จัด เดือน ก. ค. 53 จัด เดือน ม. ค. 53

7 โครงการการเตรียมความพร้อม รองรับการระบาดของอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 86, , โครงการพัฒนาศักยภาพการ บริการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ และโรคติดเชื้อ HIV ตามยุทธ์ ศาสตร์ตติยภูมิของสถาบัน บำราศนราดูร 55,035, , ,16 5, แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่า ย คงเหลือ เบิกจ่ าย % งบดำเนินงาน ( ต่อ )

8 ผลผลิตที่ 4 /4.2 ( อบรม ภายใน ) 431,0 00 1, , โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ สถาบันบำราศฯ 431,0 00 1,249429, โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการบริหารผล การปฏิบัติงานบุคลากร 30, , โครงการประชุมวิชาการ ( การพัฒนาศักยภาพด้าน วิชาการ ) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 44, , โครงการสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตบุคลากรที่มีภาวะความ ผิดปกติของเมตาบอลิซึม 77, , โครงการป้องกันสิ่งคุกคาม สุขภาพ อุบัติเหตุและเจ็บป่วย จากการปฏิบัติงาน 51, , โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรเพื่อคุณภาพการ บริหารความเสี่ยงสถาบันบำราศ นราดูร (4 โครงการ ) 228, , งบดำเนินงาน ( ต่อ ) แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสร ร เบิกจ่า ย ( บาท ) คงเหลือ เบิกจ่า ย %

9 งบอุดหนุน ( ค่าสังคม สงเคราะห์ ) 200,00018, , แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิก จ่าย คงเห ลือ เบิกจ่ าย % งบอุดหนุน

10 อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ

11 - ปี 2553 ได้รับจัดสรร 19,838,000+ กันเหลื่อมปี 51 (65,154,000) รวมทั้งสิ้น 84,992,000 บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาฯ แจ้งว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2553 รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 78,936,228 บาท ) - ขณะนี้งานก่อสร้างอาคารแม่แบบฯอยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ 6-8 โดยมีความก้าวหน้า 18.5% จากแผนที่กำหนด 15% ( ก่อสร้างอาคารแม่แบบการ ปฏิบัติการโรคติดต่อ )

12 ผลผลิตที่ 4 92,293, 000 7,078, ,214, งบขั้นต่ำ / ภารกิจ ประจำ 14,862, 200 3,218, ,643, โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรสถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ ,085, ,50 0 9,834, ค่าสาธารณูปโภค ( ผ.4/4.2) 10,826,5 00 2,737, ,088, งบดำเนินงานขั้นต่ำและภารกิจประจำ แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือเบิกจ่าย % งบบุคลากร 128,62 5,700 30,537,191 98,088, ผลผลิตที่ 2 ( เงินเดือน ข้าราชการ ) 1,492, ผลผลิตที่ 4 ( เงินเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ ) 127,13 3,600 29,045,091 98,088,

13 สรุปรายงานการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) ผูกพัน ( บาท ) คงเหลื อ ( บาท ) เบิก จ่าย % 1. งบบุคลากร 128,625, ,537, ,088, งบ ดำเนินงาน 97,541,0 00 7,078, ,462, งบลงทุน ( ก่อสร้างอาคาร แม่แบบฯ ) 19,838, *65,15 4,000 ( ปี 2551) 19,838, งบอุดหนุน 200,00018, , งบรายจ่าย อื่น 6,580, ,580, รวมทั้งสิ้น 252,784, ,633, ,150,

14 แผนการดำเนินงานในไตรมาส 2-4 เร่งรัด กำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและการดำเนินงานตาม แผนงาน / โครงการที่กำหนดใน ปีงบประมาณ 2553 ( ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ) – ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการโดยขอความร่วมมือเร่งดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ – ดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผล โครงการที่กำหนดไว้

15 คำถาม - ข้อเสนอแนะ

16 ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google