งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน

3 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีในการตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พันธกิจ 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคติดต่อและ ภัยสุขภาพแก่บุคลากร สาธารณสุขใน ระดับชาติและนานาชาติ 3. ให้การบริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์ รวมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา ฟื้นฟู อย่างมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง และโรคระบาด

4 งบประมาณประจำปี 2553 งบประมาณ วงเงินจัดสรร ( บาท ) 1. งบบุคลากร 128,625,700 2. งบดำเนินงาน 97,541,000 3. งบลงทุน ( ก่อสร้าง อาคารแม่แบบฯ ) 19,838,000 4. งบอุดหนุน 200,000 5. งบรายจ่ายอื่น 6,580,100 รวมทั้งสิ้น 252,784,800

5 แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่า ย คงเหลือเบิก จ่าย % งบรายจ่ายอื่น ( วิจัย 5 เรื่อง ) 6,580, 100 0.006,580, 100 0.0 0 1. การเริ่มสูตรยาชนิดรับประทานวันละ ครั้งที่ประกอบด้วยยาทีโนโฟเวียร์ ลา มิวูดีน และอีฟาวิเรนซ์ ที่ 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับที่ 12 สัปดาห์ภายหลัง จากการรักษาวัณโรค ในผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวีหนึ่ง 5,000,00 0 0.00 5,000,00 0 0.0 0 2. ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ ประกอบด้วยยา Efavirenz ในผู้ป่วยที่ ติดเชื้อ HIV ที่แพ้ยา Nevirapine 900,6000.00 900,600 0.0 0 3. การประเมินชุดทดสอบการตรวจวัด lipoarabinomannnan antigen ใน ปัสสาวะและน้ำในช่องอวัยวะต่างใน การวินิจฉัยวัณโรคและระยะโรค 300,0000.00 300,000 0.0 0 4. การประเมินชุดทดสอบการตรวจวัด Microbacterim tuberculosis Isothermal Amplification -DNA Strip Detection Kit ในการช่วย วินิจฉัยวัณโรค 0.00 5. อัตราการตายและสาเหตุของการ เสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ที่ รับการรักษา ณ สถาบันบำราศนราดูร ในระหว่าง ปี 2542-2551 การศึกษา ย้อนหลัง 10 ปี 379,5000.00 379,500 0.0 0 งบวิจัย ได้รับ อนุมัติ อยู่ ระหว่า ง การ พิจาร ณา Ethic comm ittee

6 งบดำเนินงาน 97,541,000 7,078, 452.25 90,462,5 47.75 7.26 ผลผลิตที่ 1 5,248, 000 0.005,248,00 0 0.00 โครงการสัมมนาทาง วิชาการเชิงปฏิบัติการ โรคติดเชื้อ ครั้งที่ 7 2,798,0 00 0.002,798,0000.00 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การให้ ความรู้แพทย์ พยาบาลและนัก เทคนิคการแพทย์ 700,0000.00700,0000.00 โครงการคู่มือทาง การแพทย์และการ สาธารณสุข 1,750,0 00 0.001,750,0000.00 งบดำเนินงาน แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) เบิกจ่า ย % จัด เดือน ก. ค. 53 จัด เดือน ม. ค. 53

7 โครงการการเตรียมความพร้อม รองรับการระบาดของอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 86,0000.0086,000 0.00 โครงการพัฒนาศักยภาพการ บริการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ และโรคติดเชื้อ HIV ตามยุทธ์ ศาสตร์ตติยภูมิของสถาบัน บำราศนราดูร 55,035,300 870, 000 54,16 5,300 1.5 8 แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่า ย คงเหลือ เบิกจ่ าย % งบดำเนินงาน ( ต่อ )

8 ผลผลิตที่ 4 /4.2 ( อบรม ภายใน ) 431,0 00 1,249 429,7510.29 โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ สถาบันบำราศฯ 431,0 00 1,249429,751 0.29 1. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการบริหารผล การปฏิบัติงานบุคลากร 30,0000.0030,000 0.00 2. โครงการประชุมวิชาการ ( การพัฒนาศักยภาพด้าน วิชาการ ) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 44,60074943,851 1.68 3. โครงการสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตบุคลากรที่มีภาวะความ ผิดปกติของเมตาบอลิซึม 77,200 0.0077,200 0.00 4. โครงการป้องกันสิ่งคุกคาม สุขภาพ อุบัติเหตุและเจ็บป่วย จากการปฏิบัติงาน 51,2000.0051,200 0.00 5. โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรเพื่อคุณภาพการ บริหารความเสี่ยงสถาบันบำราศ นราดูร (4 โครงการ ) 228,00 0 500227,500 0.22 งบดำเนินงาน ( ต่อ ) แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสร ร เบิกจ่า ย ( บาท ) คงเหลือ เบิกจ่า ย %

9 งบอุดหนุน ( ค่าสังคม สงเคราะห์ ) 200,00018, 232 181, 768 9.12 แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิก จ่าย คงเห ลือ เบิกจ่ าย % งบอุดหนุน

10 อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ

11 - ปี 2553 ได้รับจัดสรร 19,838,000+ กันเหลื่อมปี 51 (65,154,000) รวมทั้งสิ้น 84,992,000 บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาฯ แจ้งว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2553 รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 78,936,228 บาท ) - ขณะนี้งานก่อสร้างอาคารแม่แบบฯอยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ 6-8 โดยมีความก้าวหน้า 18.5% จากแผนที่กำหนด 15% ( ก่อสร้างอาคารแม่แบบการ ปฏิบัติการโรคติดต่อ )

12 ผลผลิตที่ 4 92,293, 000 7,078, 452.25 85,214,5 47.75 7.67 งบขั้นต่ำ / ภารกิจ ประจำ 14,862, 200 3,218, 991 11,643,2 09 21.66 โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรสถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ 2553 10,085,0 00 250,50 0 9,834,50 0 2.48 - ค่าสาธารณูปโภค ( ผ.4/4.2) 10,826,5 00 2,737, 712.25 8,088,78 7.75 25.29 งบดำเนินงานขั้นต่ำและภารกิจประจำ แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือเบิกจ่าย % งบบุคลากร 128,62 5,700 30,537,191 98,088,5 09 23.74 ผลผลิตที่ 2 ( เงินเดือน ข้าราชการ ) 1,492,1 00 0.00100.00 ผลผลิตที่ 4 ( เงินเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ ) 127,13 3,600 29,045,091 98,088,5 09 22.85

13 สรุปรายงานการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 แผนงาน / งบประมาณ / ผลผลิต วงเงิน จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) ผูกพัน ( บาท ) คงเหลื อ ( บาท ) เบิก จ่าย % 1. งบบุคลากร 128,625, 700 30,537, 191 0.0098,088, 509 23. 74 2. งบ ดำเนินงาน 97,541,0 00 7,078,4 52.25 0.0090,462, 547.75 7.2 6 3. งบลงทุน ( ก่อสร้างอาคาร แม่แบบฯ ) 19,838,0 00 0.00*65,15 4,000 ( ปี 2551) 19,838, 000 0.0 0 4. งบอุดหนุน 200,00018,2320.00181,76 8 9.1 2 5. งบรายจ่าย อื่น 6,580,10 0 0.00 6,580,1 00 0.0 0 รวมทั้งสิ้น 252,784, 800 37,633, 875.25 0.00 215,150,924.75 14. 89

14 แผนการดำเนินงานในไตรมาส 2-4 เร่งรัด กำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและการดำเนินงานตาม แผนงาน / โครงการที่กำหนดใน ปีงบประมาณ 2553 ( ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ) – ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการโดยขอความร่วมมือเร่งดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ – ดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผล โครงการที่กำหนดไว้

15 คำถาม - ข้อเสนอแนะ

16 ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ สถาบันบำราศนราดูรเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านโรคติดต่อใน ระดับชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google