งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การ ดำเนินงานตามกฎระเบียบ การประกันสังคม 2. ความสามารถ ในการดำเนินการ เรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนใน การให้บริการ 4. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การ ดำเนินงานตามกฎระเบียบ การประกันสังคม 2. ความสามารถ ในการดำเนินการ เรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนใน การให้บริการ 4. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การ ดำเนินงานตามกฎระเบียบ การประกันสังคม 2. ความสามารถ ในการดำเนินการ เรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนใน การให้บริการ 4. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 5. ระบบการตรวจสอบภายใน 6. ความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยกับ ทีมดูแลผู้ป่วย 7. การค้นหา / เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มี ปัญหาสังคม ( ในกลุ่มเสี่ยง ) 8. การประสานงานกับองค์กร ภายนอกในการดูแลสังคมครบวงจร

3 11. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงใน หน่วยงานและการรายงาน อุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันความ เสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 12. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 13. การจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน สะอาดและปลอดภัย 9. การบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อ ความต่อเนื่องในการดูแล 10. จุดแข็ง / จุดอ่อนของวิธีการทาง สังคมสงเคราะห์ในการดูแลผู้ป่วย

4 16. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะ จัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า 15. ความเหมาะสมในการสร้างและ ติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 14. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt 1. การ ดำเนินงานตามกฎระเบียบ การประกันสังคม 2. ความสามารถ ในการดำเนินการ เรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนใน การให้บริการ 4. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google