งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ปฏิบัติงานในรพศ. / รพท. ของสป. - ปฏิบัติงานในรพ. และหน่วยงาน ของกรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ปฏิบัติงานในรพศ. / รพท. ของสป. - ปฏิบัติงานในรพ. และหน่วยงาน ของกรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - ปฏิบัติงานในรพศ. / รพท. ของสป. - ปฏิบัติงานในรพ. และหน่วยงาน ของกรมสุขภาพจิต

2 บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์ บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์  ร่วมวางแผนดูแลผู้ป่วยโดยการประเมิน สภาพทางสังคมของผู้ป่วยระหว่างอยู่ใน โรงพยาบาลและหลังจำหน่าย  พิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ประสานงาน จัดหา บริหารทรัพยากรใน การช่วยเหลือผู้ป่วย  แก้ไข / ป้องกัน ปัญหาทางสังคม ที่มี ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพอนามัยความ เจ็บป่วย

3 บทบาทหน้าที่ใน COPD Clinic บทบาทหน้าที่ใน COPD Clinic  แก้ไข / ป้องกันปัญหาทางสังคมให้กับผู้ป่วย ระหว่างการรักษาและ หลังจำหน่าย  ดูแลด้านสิทธิให้กับ ผู้ป่วย  ร่วมเยี่ยมบ้านกับทีม Home Health Care  แก้ไข / ป้องกัน ปัญหาการขาดนัดของ ผู้ป่วย  จัดหาอุปกรณ์ในการรักษาให้กับ ผู้ป่วยที่มีปัญหา

4 เป้าหมาย เป้าหมาย มีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง สังคมทุกราย มีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง สังคมทุกราย  รับปรึกษาปัญหาทางสังคมจาก Ward หรือ COPD Clinic และให้ความช่วยเหลือตามสภาพ ปัญหา  ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่จำเป็นต้องใช้ O 2 ที่ บ้าน  เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาพปัญหาและให้ความ ช่วยเหลือ  ร่วมจัดหา / บริหารกองทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ด้านยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องอุปโภค - บริโภค กิจกรรม

5 เป้าหมาย เป้าหมาย มีการใช้โทรศัพท์หรือจดหมายติดตาม เมื่อขาดการรักษา ครบถ้วนทุกราย มีการใช้โทรศัพท์หรือจดหมายติดตาม เมื่อขาดการรักษา ครบถ้วนทุกราย  โทรศัพท์หรือจดหมายเตือนก่อนถึงวันนัด  เมื่อผู้ป่วยขาดนัด พยาบาลประจำ COPD Clinic ส่งรายชื่อให้งานสังคมสงเคราะห์เพื่อ ติดตามทางโทรศัพท์ จดหมาย ถึงผู้ป่วย หรือ ติดต่อหน่วยงาน (PCU / สอ. / รพช.) และลง เยี่ยมบ้านเพื่อหาสาเหตุการขาดนัดและให้ความ ช่วยเหลือ โดยทีมสหวิชาชีพ กิจกรรม

6 เป้าหมาย เป้าหมาย มีการส่งทีมออกไปช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วย ขาดนัดหรือมารับการรักษาไม่ได้ มีการส่งทีมออกไปช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วย ขาดนัดหรือมารับการรักษาไม่ได้  เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินปัญหาให้ความ ช่วยเหลือ  จัดส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ จำเป็นให้ผู้ป่วยที่บ้าน โดยทีมสห วิชาชีพ กิจกรรม

7


ดาวน์โหลด ppt - ปฏิบัติงานในรพศ. / รพท. ของสป. - ปฏิบัติงานในรพ. และหน่วยงาน ของกรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google