งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววราภรณ์ จันปัญญา สาธารณสุขชุมชน 1 รหัส 573120110141.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววราภรณ์ จันปัญญา สาธารณสุขชุมชน 1 รหัส 573120110141."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาววราภรณ์ จันปัญญา สาธารณสุขชุมชน 1 รหัส 573120110141

3 การรประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ได้มี การนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งในด้านการศึกษา ด้าน ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การทำงาน การศึกษาหาความรู้ ทำให้คุณภาพชีวิตของคน ในสังคมปัจจุบันดีขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานราชการต่างๆ ก็ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามา อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการติดต่อ ประสานงานกับทางราชการ และในธุรกิจเอกชนทางด้าน การโรงแรม และการท่องเที่ยว ก็ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการลูกค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทำได้อย่าง สะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์

4 การจัดการศึกษาของ ประเทศไทยมีวิวัฒนาการ มาตั้งแต่สมัยโบราณ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วย ความเชื่อที่ว่าการศึกษา ช่วยกำหนดทิศทางของ ชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้ มีความพร้อมที่จะเป็นกำลัง สำคัญสำหรับการพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้า

5 การศึกษานั้นมีองค์ประกอบ หลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ - ผู้สอน - นักเรียน - สื่อ

6 การบริหารการศึกษา เป็นเรื่องที่มีความ จำเป็นอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษา ที่มีนักศึกษาจำนวนมาก หรือมีวิชา จำนวนมากที่เปิดให้นักศึกษาเลือกเรียน ตามความถนัด และความต้องการ ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาจึงมีความจำเป็นที่ จะต้องทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการ จัดเตรียมงบประมาณ จัดเตรียม ห้องเรียนได้ตามความต้องการ จัดครู หรืออาจารย์ผู้สอนได้ตามความถนัด ของผู้สอน และมีชั่วโมงการสอน พอเหมาะทุกคน รวมทั้งการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในแต่ละสาขาวิชา เพื่อที่จะได้ ทราบว่า ในปีต่อๆ ไป ถ้าเราจะผลิต นักศึกษาเหล่านั้น จะต้องลงทุนอีก เท่าใด และถ้าเพิ่มจำนวนนักศึกษาขึ้น อีก จะมีผลทำให้ต้องเพิ่มบุคลากร อาคาร ห้องเรียน และงบประมาณเป็น เท่าใด นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณา ได้ว่า วิชาการประเภทใดบ้าง ที่ นักศึกษาไม่ค่อยนิยมเรียน อาจจะต้อง หาทางชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจ หรือ พิจารณาปิดวิชาเหล่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการ บริหารการศึกษานั้น จะแบ่งข้อมูล ออกเป็น ๕ ด้าน คือ ด้านนักศึกษา ด้าน แผนการเรียน ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์

7 คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใด ก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทาง สัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบน เว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอ ผ่านออนไลน์ เป็นต้น ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการ จัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหาร จัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้ สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี - รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอ โดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และ เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)

8

9 สำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้น การเข้ามามี บทบาทของคอมฯเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งและหลีกเลี่ยง ไม่ได้ เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางและให้ คำปรึกษา ดังนั้น คอมฯจึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญ อย่างหนึ่งสำหรับนิสิต

10

11


ดาวน์โหลด ppt นางสาววราภรณ์ จันปัญญา สาธารณสุขชุมชน 1 รหัส 573120110141.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google