งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบริหารจัดการระบบ กองทุน มจธ. ครั้งที่ 1 16 พฤษภาคม 2549 หัวข้อการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบริหารจัดการระบบ กองทุน มจธ. ครั้งที่ 1 16 พฤษภาคม 2549 หัวข้อการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบริหารจัดการระบบ กองทุน มจธ. ครั้งที่ 1 16 พฤษภาคม 2549 หัวข้อการวิจัย

2 ผู้บริหารงานวิจัย : ดร. ประเสิรฐ คันธมานนท์ : รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย ที่ปรึกษา : รศ. ดร. วารุณี เตีย : ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผู้วิจัย : นางปริญดา เจิมจาตุผล หัวข้อวิจัย การบริหารจัดการระบบกองทุน มจธ.

3 เป้าหมายขอ งมจธ. แนวทางการบริหารจัดการระบบ กองทุน มจธ. เป้าหมายของ โครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อเพิ่ม ความมั่นคงทางการเงิน

4 จากการที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ เตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้เกิดระบบบริหารการเงินที่โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก ที่สุด จึงเตรียมความพร้อมโดยการนำ ระบบบัญชีกองทุนมาปรับใช้เพื่อรองรับ ระบบการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งใน ปัจจุบัน มจธ. ยังขาดแนวทางในการ บริหารจัดการกองทุน ดังนั้นเพื่อให้เกิด ความมั่นคงทางการเงินจึงขอเสนอ แนวทางในการบริหารจัดการระบบ กองทุน หลักการและเหตุผล

5 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหาร จัดการระบบกองทุน 2. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับการ บริหารจัดการระบบกองทุนของ มหาวิทยาลัย 3. เพื่อเสนอแนวทางในการจัดสรรเงิน สะสมหรือกันเงินสำรองไว้เพื่อลด ความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคต ( เฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัย ) วัตถุประสงค์ของการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบริหารจัดการระบบ กองทุน มจธ. ครั้งที่ 1 16 พฤษภาคม 2549 หัวข้อการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google