งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย 1 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากการใช้ผลการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบการอนุญาตฯนิคม อุตสาหกรรมลำพูน โดยกลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย 1 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากการใช้ผลการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบการอนุญาตฯนิคม อุตสาหกรรมลำพูน โดยกลุ่มที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย 1 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากการใช้ผลการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบการอนุญาตฯนิคม อุตสาหกรรมลำพูน โดยกลุ่มที่ 4 เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ชื่อ - สกุลหน่วยงาน 1. นายสมบูรณ์ อำพนพนารัตน์ 2. นายเอ นพรัตน์ 3. นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล 4. นางสาวณภัค กุดโอภาส 5. นายวิเชียร ฝอยพิกุล 6. นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล 7. นายไพบูลย์ แจ่มพงษ์ 8. นางสาวปานทิพย์ วิทยาพันธ์ 9. นายประเวศ สุจินพรัหม 10. นางรัชดาภรณ์ เบญจ วัฒนานนนท์ 11. นายดนัย สารพฤกษ์ 12. นายนิกร ทองคง 13. นายณรงค์ มีนวล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุพืช สภาประมุขแห่งบาทหลวง โรมันคาทอลิกฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 อบต. ปากช่อง ม. ราชภัฏนครราชสีมา โรงเรียนปากช่อง ม. ราชภัฏสวนสุนันทา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ม. ราชภัฏเลย เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ. ลำพูน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ดร. เสริมพล รัตสุข ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์

3 ความสำคัญของการจัดทำ โครงการวิจัย มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมลำพูน แรงงาน / ประชากรเพิ่มขึ้นจาก 9,000 คนเป็น 4-5 หมื่นคน มีสถานบริการ อาคาร ร้านค้าธุรกิจ เพิ่มขึ้น เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4 สภาพปัญหา  การใช้ลำน้ำกวงเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม เดิม ใช้ในการเกษตรกรรม  มีขยะจากชุมชน และขยะพิษจากโรงงาน  มีน้าเสีย ในชุมชน และแหล่งน้ำ  เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะ  การจราจร แออัด  ปัญหาด้านสังคม อาชญกรรม เอดส์

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน จากนิคมฯ เพื่อศึกษาการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ำ ที่ดิน หาแนวทางการแก้ปัญหา โดยอปท. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเยียวยาผลกระทบที่เกิด จากนิคมฯ เพื่อศึกษาข้อดี - ด้อย ของการใช้ EIA เพื่อเสนอแนะการจัดทำ EIA ในการ อนุญาตจัดตั้งนิคมฯ

6 ขอบเขตการศึกษาวิจัย ( ประเด็นการศึกษา, พื้นที่ศึกษา, กลุ่มตัวอย่าง ) ประเด็นการศึกษา สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ของชุมชน พื้นที่ศึกษา ชุมชนเทศบาลบ้านกลาง จ. ลำพูน กลุ่มตัวอย่าง ประชากรในชุมชน แหล่งน้ำ - ที่ดินในเขตเทศบาล

7 วิธีดำเนินการและสถานที่ทำ การวิจัยหรือเก็บข้อมูล 1. จัดทำแลพัฒนาโครงสร้างวิจัย 2. ศึกษาปัญหาในมิติต่างๆ 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 5. ดำเนินการ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา กำหนดเป็นเทศบัญญัติ 6. ประเมิน 7. จัดทำรายงาน

8 ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข เสนอผลการศึกษา ในการทำ EIA ในการจัดตั้งนิคมฯ ในอนาคต ทราบข้อดี - เสียข้อเสนอแนะใน การใช้ EIA เยียวยาแก้ไขสิ่งแวดล้อมชุมชน

9 แผนการ ดำเนินงาน แผนงาน / กิจกรรม ปี 2553 ปี 2554 ผู้รับผิด ชอบ งบประมาณ เม. ย พ.คพ.ค มิ. ย ก.คก.ค ส.คส.ค ก.ยก.ย ต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย 1 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากการใช้ผลการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบการอนุญาตฯนิคม อุตสาหกรรมลำพูน โดยกลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google