งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย 1 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากการใช้ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ประกอบการอนุญาตฯนิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยกลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย 1 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากการใช้ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ประกอบการอนุญาตฯนิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยกลุ่มที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย 1 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากการใช้ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ประกอบการอนุญาตฯนิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยกลุ่มที่ 4 เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 1. นายสมบูรณ์ อำพนพนารัตน์ 2. นายเอ นพรัตน์ 3. นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล 4. นางสาวณภัค กุดโอภาส 5. นายวิเชียร ฝอยพิกุล 6. นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล 7. นายไพบูลย์ แจ่มพงษ์ 8. นางสาวปานทิพย์ วิทยาพันธ์ 9. นายประเวศ สุจินพรัหม 10.นางรัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนนท์ 11.นายดนัย สารพฤกษ์ 12.นายนิกร ทองคง 13.นายณรงค์ มีนวล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพืช สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 อบต.ปากช่อง ม.ราชภัฏนครราชสีมา โรงเรียนปากช่อง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ม.ราชภัฏเลย เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ดร.เสริมพล รัตสุข ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์

3 ความสำคัญของการจัดทำโครงการวิจัย
มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมลำพูน แรงงาน/ประชากรเพิ่มขึ้นจาก 9,000 คนเป็น4-5 หมื่นคน มีสถานบริการ อาคาร ร้านค้าธุรกิจเพิ่มขึ้น เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4 สภาพปัญหา การใช้ลำน้ำกวงเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม เดิมใช้ในการเกษตรกรรม
การใช้ลำน้ำกวงเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม เดิมใช้ในการเกษตรกรรม มีขยะจากชุมชน และขยะพิษจากโรงงาน มีน้าเสีย ในชุมชน และแหล่งน้ำ เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะ การจราจร แออัด ปัญหาด้านสังคม อาชญกรรม เอดส์

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จากนิคมฯ
เพื่อศึกษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ำ ที่ดิน หาแนวทางการแก้ปัญหา โดยอปท. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากนิคมฯ เพื่อศึกษาข้อดี-ด้อย ของการใช้ EIA เพื่อเสนอแนะการจัดทำ EIA ในการอนุญาตจัดตั้งนิคมฯ

6 ขอบเขตการศึกษาวิจัย (ประเด็นการศึกษา ,พื้นที่ศึกษา,กลุ่มตัวอย่าง)
ขอบเขตการศึกษาวิจัย (ประเด็นการศึกษา ,พื้นที่ศึกษา,กลุ่มตัวอย่าง) ประเด็นการศึกษา สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ของชุมชน พื้นที่ศึกษา ชุมชนเทศบาลบ้านกลาง จ.ลำพูน กลุ่มตัวอย่าง ประชากรในชุมชน แหล่งน้ำ - ที่ดินในเขตเทศบาล

7 วิธีดำเนินการและสถานที่ทำการวิจัยหรือเก็บข้อมูล
จัดทำแลพัฒนาโครงสร้างวิจัย ศึกษาปัญหาในมิติต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ดำเนินการ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา กำหนดเป็นเทศบัญญัติ ประเมิน จัดทำรายงาน

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข เสนอผลการศึกษา ในการทำ EIA ในการจัดตั้งนิคมฯ ในอนาคต ทราบข้อดี-เสียข้อเสนอแนะในการใช้ EIA เยียวยาแก้ไขสิ่งแวดล้อมชุมชน

9 แผนการดำเนินงาน แผนงาน/กิจกรรม ปี2553 ปี 2554 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ปี 2554 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย 1 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จากการใช้ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ประกอบการอนุญาตฯนิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยกลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google