งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภญ. ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ โครงสร้างทีมหมอ ครอบครัว นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายอำพร นวลขาว ( กายภาพบำบัด ) Tel.089-7182224 นายจอมพล ไชยกาศ นวก. สาธารณสุขชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภญ. ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ โครงสร้างทีมหมอ ครอบครัว นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายอำพร นวลขาว ( กายภาพบำบัด ) Tel.089-7182224 นายจอมพล ไชยกาศ นวก. สาธารณสุขชำนาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภญ. ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ โครงสร้างทีมหมอ ครอบครัว นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายอำพร นวลขาว ( กายภาพบำบัด ) Tel นายจอมพล ไชยกาศ นวก. สาธารณสุขชำนาญ การ Tel นางสุมาลี กาฬจันทร์ พยบ. วิชาชีพชำนาญการ รพ. สต. หนองยาง Tel นางสาวภาสิณี แซ่ลิ้ม จพ. ทันตสาธารณสุข Tel แพทย์ที่ปรึกษา ภญ. สุธีรา ทาระพันธ์ 1 ทพญ. ปราชญาภรณ์ อักษร น. ส. สุทธิมา ตุยาใส ( พยาบาลวิชาชี ) Tel น. ส. ทักษอร นิลวรรณ ( แพทย์แผนไทย ) นายวราชัย สมคะเณย์ ผอ. รพ. สต. หนองยาง Tel

2 รูปแบบการจัดระบบหมอครอบครัว 2 หมอครอบครัวหมู่บ้านรับผิดชอบจำนวนประชากรจำนวน นสค. หลังคาเรือน นายวราชัย สมคะเณย์ บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ นางสุมาลี กาฬจันทร์ บ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ นายจอมพล ไชยกาศ บ้านหนองนางคำ หมู่ที่ นางสาวภาสิณี แซ่ลิ้ม บ้านหนองยาง หมู่ที่ รวมทั้งหมด 3, เจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน หลังคา เรือน / ประชากร 846 คน

3 แพทย์ที่ปรึกษา 3 นางบรรทม อินทร์ทอง ( อสม. หมู่ 5) นายหนูกาญจน์ บุญสงค์ ( อสม. หมู่ 5) รับผิดชอบ 8 หลังคาเรือน ประชากร 24 คน บลท. 29,127,10,232,100,25,5 6,159 นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายวราชัย สมคะเณย์ ผอ. รพ. สต. หนองยาง Tel l. ทพญ. ปราชญาภรณ์ อักษร รับผิดชอบ 14 หลังคา เรือน ประชากร 72 คน บลท.115,68,3,158,2 15,216,199,69,70,2 01,206,73,68,186


ดาวน์โหลด ppt ภญ. ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ โครงสร้างทีมหมอ ครอบครัว นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายอำพร นวลขาว ( กายภาพบำบัด ) Tel.089-7182224 นายจอมพล ไชยกาศ นวก. สาธารณสุขชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google