งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างทีมหมอครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างทีมหมอครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างทีมหมอครอบครัว
นพ.นฤชา ชัยโชติรานันท์ แพทย์ที่ปรึกษา ทพญ.ปราชญาภรณ์ อักษร ภญ.สุธีรา ทาระพันธ์ ภญ.ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ น.ส.สุทธิมา ตุยาใส (พยาบาลวิชาชี) Tel นายอำพร นวลขาว (กายภาพบำบัด) Tel นายวราชัย สมคะเณย์ ผอ.รพ.สต.หนองยาง Tel น.ส.ทักษอร นิลวรรณ (แพทย์แผนไทย) นางสุมาลี กาฬจันทร์ พยบ.วิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองยาง Tel นายจอมพล ไชยกาศ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ Tel นางสาวภาสิณี แซ่ลิ้ม จพ.ทันตสาธารณสุข Tel

2 รูปแบบการจัดระบบหมอครอบครัว
หมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวนประชากร จำนวน นสค. หลังคาเรือน นายวราชัย สมคะเณย์ บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5 1020 18 226 นางสุมาลี กาฬจันทร์ บ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 11 1144 25 269 นายจอมพล ไชยกาศ บ้านหนองนางคำ หมู่ที่ 14 617 15 144 นางสาวภาสิณี แซ่ลิ้ม บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 603 160 รวมทั้งหมด 3,384 73 799 เจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน หลังคาเรือน /ประชากร 846 คน

3 บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5
รูปแบการจัดเขตรับผิดชอบของ หมอครอบครัว แพทย์ที่ปรึกษา ทพญ.ปราชญาภรณ์ อักษร นพ.นฤชา ชัยโชติรานันท์ บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5 นายวราชัย สมคะเณย์ ผอ.รพ.สต.หนองยาง Tel l. นางบรรทม อินทร์ทอง (อสม.หมู่ 5) นายหนูกาญจน์ บุญสงค์(อสม.หมู่ 5) รับผิดชอบ 8 หลังคาเรือน ประชากร 24 คน บลท. 29,127,10,232,100,25,56,159 รับผิดชอบ 14 หลังคาเรือน ประชากร 72 คน บลท.115,68,3,158,215,216,199,69,70,201,206,73,68,186


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างทีมหมอครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google