งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภญ. ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ โครงสร้างทีมหมอ ครอบครัว นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายอำพร นวลขาว ( กายภาพบำบัด ) Tel.089-7182224 นายจอมพล ไชยกาศ นวก. สาธารณสุขชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภญ. ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ โครงสร้างทีมหมอ ครอบครัว นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายอำพร นวลขาว ( กายภาพบำบัด ) Tel.089-7182224 นายจอมพล ไชยกาศ นวก. สาธารณสุขชำนาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภญ. ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ โครงสร้างทีมหมอ ครอบครัว นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายอำพร นวลขาว ( กายภาพบำบัด ) Tel.089-7182224 นายจอมพล ไชยกาศ นวก. สาธารณสุขชำนาญ การ Tel.083-7345409 นางสุมาลี กาฬจันทร์ พยบ. วิชาชีพชำนาญการ รพ. สต. หนองยาง Tel. 089-7206761 นางสาวภาสิณี แซ่ลิ้ม จพ. ทันตสาธารณสุข Tel.090-9451743 แพทย์ที่ปรึกษา ภญ. สุธีรา ทาระพันธ์ 1 ทพญ. ปราชญาภรณ์ อักษร น. ส. สุทธิมา ตุยาใส ( พยาบาลวิชาชี ) Tel.085-1450322 น. ส. ทักษอร นิลวรรณ ( แพทย์แผนไทย ) นายวราชัย สมคะเณย์ ผอ. รพ. สต. หนองยาง Tel.081-0704399

2 รูปแบบการจัดระบบหมอครอบครัว 2 หมอครอบครัวหมู่บ้านรับผิดชอบจำนวนประชากรจำนวน นสค. หลังคาเรือน นายวราชัย สมคะเณย์ บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5 102018226 นางสุมาลี กาฬจันทร์ บ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 11 114425269 นายจอมพล ไชยกาศ บ้านหนองนางคำ หมู่ที่ 14 61715144 นางสาวภาสิณี แซ่ลิ้ม บ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 60315160 รวมทั้งหมด 3,38473799 เจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน 199.75 หลังคา เรือน / ประชากร 846 คน

3 แพทย์ที่ปรึกษา 3 นางบรรทม อินทร์ทอง ( อสม. หมู่ 5) นายหนูกาญจน์ บุญสงค์ ( อสม. หมู่ 5) รับผิดชอบ 8 หลังคาเรือน ประชากร 24 คน บลท. 29,127,10,232,100,25,5 6,159 นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายวราชัย สมคะเณย์ ผอ. รพ. สต. หนองยาง Tel.081- 0704399 Emaill. somkanay20@gmail.com ทพญ. ปราชญาภรณ์ อักษร รับผิดชอบ 14 หลังคา เรือน ประชากร 72 คน บลท.115,68,3,158,2 15,216,199,69,70,2 01,206,73,68,186


ดาวน์โหลด ppt ภญ. ศิวาภรณ์ พุทธิวงศ์ โครงสร้างทีมหมอ ครอบครัว นพ. นฤชา ชัยโชติ รานันท์ นายอำพร นวลขาว ( กายภาพบำบัด ) Tel.089-7182224 นายจอมพล ไชยกาศ นวก. สาธารณสุขชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google